نویسنده = ارسلان قربانی شیخ نشین
بحران‏ شناسی کووید19 براساس مکعب بحران و تبیین تاثیرات آن بر نظام بین ‏الملل

دوره 10، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 135-171

10.22124/wp.2022.5519

حمید احمدی نژاد؛ ارسلان قربانی شیخ نشین


سیاست آبی اسرائیل در مدیترانه شرقی

دوره 9، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 219-252

10.22124/wp.2021.17661.2796

ابوذر رضائی؛ ارسلان قربانی شیخ نشین؛ سیدعلی منوری


چارچوب نظری رهیافت تحلیل انتقادی سیاست خارجی

دوره 5، شماره 3، آذر 1395، صفحه 62-27

ارسلان قربانی شیخ نشین؛ محمد محمودی کیا