نویسنده = امیر نیاکوئی
ترامپ و راهبرد خاورمیانه ای آمریکا با تاکید بر بحران سوریه؛ ‏گسست یا تداوم

دوره 7، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 173-202

10.22124/wp.2018.3091

محمد باقر علی تبار؛ امیر نیاکوئی؛ ابراهیم متقی