نویسنده = گارینه کشیشیان سیرکی
روابط جمهوری اسلامی ایران و تونس: مطالعه تطبیقی دولت های احمدی نژاد و روحانی

دوره 11، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 47-77

10.22124/wp.2022.22047.3027

حسن یوسفی؛ حسن خداوردی؛ گارینه کشیشیان سیرکی


بررسی رابطه تأمین امنیت انرژی فسیلی و تهدید امنیت زیست‌ محیطی خلیج فارس

دوره 10، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 101-130

10.22124/wp.2021.15867.2435

سهیل سهیلی نجف آبادی؛ گارینه کشیشیان سیرکی؛ محمد رضا قائدی


آثار سیاست دولت بر توسعه اقتصادی ترکیه و ادغام آن در اقتصاد جهانی( 2017-1990)

دوره 8، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 97-128

10.22124/wp.1970.3503

گارینه کشیشیان سیرکی؛ سهیل سهیلی نجف آبادی