نویسنده = محسن خلیلی
دیپلماسی نروژیِ «نبرد در میدان صلح»

دوره 9، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 43-84

10.22124/wp.2020.16336.2475

حسین اصغری ثانی؛ محسن خلیلی؛ محسن اسلامی؛ مسعود موسوی شفائی


ژنوم‌های ژئوپلیتیکِ تاثیرگذار بر کُدهای رفتاری در سیاست‌خارجی ایران و روسیه

دوره 3، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 41-71

محسن خلیلی؛ جهانگیر حیدری؛ حسین اصغری ثانی؛ هادی صیادی