کلیدواژه‌ها = ژئوپلیتیک انتقادی
تبین بحران ژئوپولیتیکی یمن: عوامل و بازیگران

دوره 8، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 193-228

10.22124/wp.1970.3506

محمدجواد فتحی؛ فرزاد جهان بین


قلمرو سازی گفتمانی در ژئوپلیتیک

دوره 3، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 29-55

رسول افضلی؛ مرجان بدیعی ازنداهی؛ یاشار ذکی؛ وحید کیانی