کلیدواژه‌ها = جهانی‌شدن
توسعه در بزنگاه جهانی‌شدن

دوره 8، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 7-32

10.22124/wp.1970.3500

سید احمد موثقی؛ مژگان رضائیان اصفهانی


جهانی شدن عملکرد سلفی گری در پرتو گسترش فناوری ارتباطات؛ مطالعه موردی داعش

دوره 5، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 139-99

روح اله طالبی آرانی؛ جمال گویلی کیلانه


تحول مفهوم امنیت در پرتو جهانی شدن و فناوری اطلاعات و ارتباطات نوین

دوره 5، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 42-7

احمد سلطانی نژاد؛ محمد حسین جمشیدی؛ سجاد محسنی


گذار از کلان‌شهرها به شهرهای جهانی، مقتضیات محیطی جهان‌شهری و زیستمان حکمروایی خوب

دوره 4، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 101-73

محمدتقی قزلسفلی؛ مرتضی قورچی؛ صبا معاش ثانی