دیپلماسی علمی و فناوری و توسعه منطقه‌ای ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 علوم سیاسی و روابط بین الملل، حقوق، الهیات و علوم سیاسی، آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران

2 استادیار، گروه حقوق و علوم سیاسی ، واحد بین‌الملل قشم ، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران(نویسنده مسئول)

3 دانشیار، گروه حقوق و علوم سیاسی ، واحد بین‌الملل قشم ، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران

چکیده

دنیای چندبُعدی شده در تمام امور خود نیازمند داشتن متغیر جدید به نام دیپلماسی علمی است. هیچ واحد بین‌الملل و دولت مستقلی نمی-تواند این بُعد نوین سیاست را نادیده بگیرد. دیپلماسی علم به عنوان ساحتی نرم از قدرت نه تنها با استفاده از متغیر علم سیاست و روابط بین‌الملل، بلکه با درون‌مان کردن ساختارهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و وابستهگی جدید آنها به ماهیت علم، مرزهای جدیدی در مفهوم‌شناسی نوینی تأسیس کرده است. یکی از این مفهوم‌شناسی‌ها ارتباط درهم‌تنیدة دیپلماسی علم و توسعه است. کشور ایرن در منطقة غرب آسیا با داشتن نیروی جوان و تحصیل‌کرده و دارای تجربة رشد مداوم شاخص‌های علمی و فناورانه، زمینة قطعیِ استفاده از این متغیر در توسعه سیاست خارجی خود را داراست. بنابراین، مهمترین وجه عمومی کشور ایران در شرایط کنونی استفاده کامل از این ظرفیت بی-بدیل در توسعه منطقه‌ای با در نظر گرفتن اولویت‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی است. این پژوهش در روشی کیفی و با بررسی اسناد مختلف در حوزه های مدنظر و با برشمردن ویژگی‌های هر کدام از این متغیرها، منطق ارتباط دیپلماسی علمی و توسعه منطقه‌ای را واکاوی کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Scientific and technological diplomacy and regional development of Iran

نویسندگان [English]

  • mehdi yazdanpanah 1
  • Maryam Moradi 2
  • Abu Mohammad Asgar Khani 3
1 Political science and international relations, law, theology and political science, Islamic Azad, Tehran Science and Research Unit, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Law and Political Science Department, Qeshm International Branch, Islamic Azad University, Qeshm, Iran (corresponding author)
3 Associate Professor, Law and Political Science Department, Qeshm International Branch, Islamic Azad University, Qeshm, Iran
چکیده [English]

The multidimensional world needs a new variable called scientific diplomacy in all its affairs. No international unit or independent government can ignore this new dimension of politics. Diplomacy of science as a soft field of power, not only by using the variable of political science and international relations, but also by internalizing cultural, social and economic structures and their new dependence on the nature of science, establish new boundaries in modern conceptualization. One of these concepts is the intertwined relationship between science and development diplomacy. The country of Iran in the West Asian region, having a young and educated workforce and having the experience of continuous growth of scientific and technological indicators, has a definite ground for using this variable in the development of its foreign policy. Therefore, the most important aspect of the country of Iran in the current situation is the full use of this irreplaceable capacity in regional development, taking into account economic, cultural, social and political priorities. This research has analyzed the logic of this relationship and development in a qualitative way and by listing the characteristics of each of these variables.

کلیدواژه‌ها [English]

  • regional development
  • science
  • technology
  • diplomacy
  • Iran