دوره و شماره: دوره 6، شماره 4 - شماره پیاپی 22، زمستان 1396 

مقاله پژوهشی

7. برداشت از «نقش ملی» و تأثیر آن در تحول سیاست خارجی ایران

صفحه 187-211

سید زکریا محمودی رجا؛ حسین سیاپوشی