دوره و شماره: دوره 7، شماره 2، تابستان 1397 
8. تبیین جایگاه علویان سوریه در سناریوهای پس از بحران

صفحه 203-231

ابوطالب احمدی ارکمی؛ غلامحسن حیدری؛ عبدالرضا فرجی راد