دوره و شماره: دوره 7، شماره 3 - شماره پیاپی 25، پاییز 1397 
4. پوپولیسم در نظام سیاسی آمریکا و تأثیر آن بر نظم بین الملل

صفحه 121-152

حسین فیروزی؛ ارسلان قربانی شیخ نشین؛ سید علی منوری