دوره و شماره: دوره 5، شماره 4، زمستان 1395 
5. هویت و سیاست خارجی خاورمیانه‌ای ایران و ترکیه در سوریه

صفحه 173-141

قدرت احمدیان؛ فرهاد دانش نیا؛ کرم رضا کرمیان


9. نقش آمریکا و روسیه در بحران‌های ژئوپلیتیکی گرجستان و اوکراین

صفحه 259-261

عنایت اله یزدانی؛ حسن آئینه وند؛ ابوالفضل باقری اژیه


شناسنامه علمی شماره

10. فایل کامل این شماره

صفحه 307-1