دوره و شماره: دوره 3، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 7-234 

مقاله پژوهشی

4. روابط ایران و ترکیه در سازمان همکاری اسلامی

صفحه 124-95

احمد جانسیز؛ امیر رضا احمدی خوی


شناسنامه علمی شماره

9. چکیده لاتین

صفحه 5-12