دوره و شماره: دوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 27، بهار 1398 

مقاله پژوهشی

1. توسعه در بزنگاه جهانی‌شدن

صفحه 7-32

سید احمد موثقی؛ مژگان رضائیان اصفهانی


مقاله پژوهشی

5. تبیین وضعیت ایران و ترکیه در حقوق رقابت بین الملل

صفحه 129-160

رحمت حاجی مینه؛ طاهر حیدرزاده


6. تأثیر ناسیونالیسم اقتصادی امریکا بر نظم تجاری لیبرال ‏

صفحه 161-192

رضا اختیاری امیری؛ فاطمه علیپور؛ فرامرز حسن زاده


8. بررسی تطبیقی قدرت نرم روسیه و آمریکا در قفقاز جنوبی

صفحه 229-259

علی امیدی؛ احسان فلاحی؛ طیبه برخورداری ناغانی