دوره و شماره: دوره 9، شماره 4 - شماره پیاپی 34، اسفند 1399 
سیاست آبی اسرائیل در مدیترانه شرقی

صفحه 219-252

10.22124/wp.2021.17661.2796

ابوذر رضائی؛ ارسلان قربانی شیخ نشین؛ سیدعلی منوری