دوره و شماره: دوره 11، شماره 4 - شماره پیاپی 42، دی 1401 
تبارشناسی نظم جهانی لیبرال: واکاوی خط سیر قدرت

صفحه 221-258

10.22124/wp.2023.23697.3127

سمیه خداخواه آذر؛ مسعود موسوی شفایی؛ محمد رضا تاجیک؛ محسن اسلامی