دوره و شماره: دوره 12، شماره 2 - شماره پیاپی 44، شهریور 1402 
اقتصاد سیاسی سیاست خارجی چین در منطقه منا

صفحه 125-153

10.22124/wp.2023.23369.3108

فرهاد دانش نیا؛ مهتاب سهرابی منش؛ مسعود عزیزی