تبیین روابط استراتژیک چین و پاکستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی شهرضا

2 دانشجوی دکترای جامعه شناسی سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی شهرضا

چکیده

دولت های چین و پاکستان به عنوان دوکشور همسایه آسیایی بیش از شش دهه  است که روابط مستحکم و استراتژیکی را در زمینه های مختلف سیاسی، اقتصادی، نظامی، هسته ای، انرژی با یکدیگر برقرار کرده اند. این دو کشور دیدگاه ها و منافع مشترک امنیتی در حوزه جنوب آسیا دارند. در پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این سوال می باشیم که مهمترین عوامل و مولفه های تاثیرگذار بر روابط استراتژیک چین و پاکستان چیست؟ و فرضیه مقاله نیزاین است که به نظر می رسد عوامل نگرانی از گسترش روابط هند با آمریکا، ضرورت واردات انرژی و بحران افغانستان از جمله مهمترین عوامل تاثیرگذار بر روابط دو کشور می باشند. دراین مقاله برای پاسخ به سوال مطرح شده از روش تبیینی استفاده شده است. نتایج تحقیق نیز حاکی از این است که روابط دو کشور چین و پاکستان در طول 60سال گذشته پیوسته روبه افزایش بوده تا جاییکه این دوکشور در حال حاضر یک اتحاد قدرتمند را در سطح منطقه  ایجاد کرده اند. هم اکنون چین بزرگترین صادر کننده اسلحه ومهمات، دومین شریک بزرگ تجاری ومهمترین کشور فعال در زمینه هسته ای پاکستان محسوب می گردد و علاوه بر این چینی ها، سرمایه گذاری های گسترده ای را در بخشهای مختلف کشور پاکستان انجام داده اند و در مقابل نیزپاکستان ضمن حمایت همه جانبه از مواضع چین در سطح منطقه، منافع مختلف این کشور را در ابعاد گوناگون تامین می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explanation of Strategic Relations between China and Pakistan

نویسندگان [English]

  • Mahmood Ketabi 1
  • Yadolah Dehghan 2
  • Sara Dehghan Nasiri 2
چکیده [English]

.
China and Pakistan as the Two neighboring countries in Asia for more than 6 decades, have each other strong and strategic relations in various fields of political, economic, military, nuclear, energy, and ..... The two countries Comments are many common interests in the region . The main question in this study is‘what are The most important component of the strategic relations between China and Pakistan is affecting? Hypothesis of study is ‘it seems that A variety of factors and components common Such dispute with India; Concerns of America 's growing presence in the region; Both countries need to discuss energy and among the most important factors affecting the relations between the two countries. The method of this study was qualitative based on descriptive-analytical approach The findings also suggest Relations between China and Pakistan has been increasing steadily over the past 60 years. Now These two countries A powerful alliance in the region have created . Addition of the massive Chinese investment in different parts of Pakistan have done. Against Pakistan The support of China 's position in the region It provides various benefits in various aspects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic Relations
  • Common Interests
  • International Political
  • Economic Partner
الف- فارسی
ابوالحسن شیرازی، ح.1393. ائتلاف سه گانه ایران، سوریه و حزب الله وتاثیرآن بر منافع آمریکا در خاورمیانه. فصلنامه سیاست جهانی،3(1):79.
اندیشمند، م.1386. ما و پاکستان. تهران، نشر پیمان، چاپ اول، ص 11.
ببری گنبد، س.1391. سیاست خارجی پاکستان در تنگنای انرژی. تهران، موسسه ابرار معاصر، ص 19.
ترابی، ق. 1389. استراتژی سیاست خارجی چین. مجله سیاست خارجی، 24(2):119.
جوادی ارجمند، م و آ، بیدالله خانی.1391. تحلیل ژئو استراتژیکی روابط ایران و پاکستان با تأکید بر عامل امنیتی. فصلنامه مطالعات شبه قاره، دانشگاه سیستان وبلوچستان،12(4):54.
حافظ نیا، م. 1390. اصول و مفاهیم ژئوپلتیک. مشهد، انتشارات پاپلی، ص 54-50.
خبرگزاری فارس.1394. پاکستان هسته‌ای؛ رقابت با هند یا تهدیدی برای آسیا. کدخبر ۱۳۹۴۱۰۱۰۰۰۰۳۳3.
خبرگزاری مهر.1394. گسترش روابط چین با پاکستان/ عوامل همگرایی و واگرایی. کدخبر 2539493.
خبرگزاری اخبار اقتصادی.1394. آخرین وضعیت خط لوله صلح. کدخبر 145698756.
خبرگزاری تابناک.1394. خط لوله صلح، کدخبر ۵۲۴۰۰5.
دهقان، ی و م، کاظمی.1390. بررسی روابط ایران وهند و درسایه ظهور هند به عنوان یک قدرت منطقه‌ای. تهران، موسسه ابرار معاصر، ص 125.
سلطانی، م. 1394. تجزیه و تحلیل روابط چین پاکستان. تهران، اندیشکده راهبردی تبیین، ص 7.
شریعتی نیا، م.1389. هند و چین: همکاری و رقابت. تهران، معاونت پژوهشهای سیاست خارجی، ص 22-25.
شاکری، م. 1392. بررسی روابط راهبردی پاکستان با عربستان. تهران، مرکز مطالعات صلح.
شفیعی، ن و ش، فرجی نصیری.1388. بندر گوادر کانال ورود چین به خلیج فارس. تهران، مجله پژوهش حقوق عمومی،27(4):142.
ظهیری‌نژاد، م.1390. جایگاه انرژی در روابط ایران و چین. کتاب آسیای 7، تهران، موسسه ابرار معاصر، ص 97.
علمایی‌فر، ا.1390. دیدگاه‌های ایران و چین دربارة روابط دوجانبه. کتاب آسیای 7، تهران، موسسه ابرار معاصر، ص 11.
قنبرلو، ع.1392. بنیادهای امنیتی سیاست خارجی چین. فصلنامه مطالعات راهبردی، 16(2):136.
مطیعی، ح. 1387. دانشنامه اسلام معاصر. مجموعه جنگ‌های روی داده میان هند و پاکستان از 1947- 1999. تهران، ص 6.
متقی، ا و م، بیگی.1393. جایگاه استراتژیک خلیج فارس در سیاست خارجی چین. پژوهشنامه ایرانی سیاست بین الملل، 2(2):72-78.
موسی زاده، ر.1389. سازمان‌های بین المللی. تهران، نشر میزان، چاپ شانزدهم، ص 354.
واعظی، م.1390. پژوهشنامه پاکستان؛ چالش‌های داخلی و سیاست خارجی. تهران، معاونت پژوهشهای سیاست خارجی، گروه مطالعات آسیا،31(3):34.
ب- انگلیسی
Amna, J.2013. Pak-China Defense Collaboration since 1947 till 2014. P.6.
Ali Khan, Z.2012. Balochistan Factor in Pak-Iran Relations. Opportunities and Constraints, Journal of South AsianStudies,P.129.
BBC News.2011.Pakistani PM hails China as his country's 'best friend. Retrieved 17 May 2011.
Daily Times. 2011. Leading News Resource of Pakistan. Retrieved 2013-05-23
Dumbaugh, K.2014. Exploring the China-Pakistan Relationship. Roundtable Report, China Studies, Institute for Public Research, Alexandria: Centre for Naval Analysis,P.15.
Dombey, D and J, Blas and C, Hoyos. 2012.Chinese Begin Petrol Supplies to Iran. Financial Times.
Farhan, B and, K,Hill. 2013.Pakistan Turns to China for Naval Base. FinancialTimes, http://www.ft.com/intl/cms/s/0/3914bd36-8467-11e0-afcb-00144feabdc0.html.
Fifield,A.2011.PakistanLetsChinaseeU.S.Helicopter.FinancialTimes, http://www.ft.com/intl/cms/s/0/09700746-c681-11e0-bb50-00144feabdc0.html#axzz1ZwYY8g6p.
Gul, N.2012. Pak-China Strategic Partnership. Lahore: Jahangir’s World Times,P.7.
Ghafouri, M.2009. China's Policy in the Persian Gulf. Journal Essay; Middle East Policy Council,P.17.
Harsh, V. 2012. The Pakistan Thorn in China-India-U.S. Relations. Center for Strategic and International StudiesThe Washington Quarterly. http://dx.doi.org/10.1080/0163660X.2012.642294.
Huntington, S.1999. the Lonely Superpower.P.2. available at: http://www.foreignaffairs.com.
Harold, S and A, Nader. 2012. Published by the RAND Corporation. China and Iran economic, Political, and Military Relations.
 Hussain Shah, A.2013. Pak-China Diplomatic and Military Relations. Berkeley Journal of Social Science,7(2):6.
Hrubos, I.2014. China-India Nuclear Relations.National Bureau of Asian Research,P.6.
Iwashita, A.2012.Eager Eyes Fixed on Eurasia Russia and Its Neighbors in Crisis Russia and Its Neighbors in Crisis. Edited by, Slavic Research Center,P.35.
Jiegen, Z.2011. China-Pakistan Nuclear Relation after the Cold Warand Its International Implications,p.3. available at: http:// www.posse.gatech.edu
Ijaz Khan, K.2007.Pakistan's Strategic Culture and Foreign Policy Making. University of Peshawar,P.10.
Kronstadt,K.2007.India-U.Srelations.foreignaffairs,andtrade division. Congressional Research Service,P.15.
Masood Khan,A.2012. Ambassador of Pakistan to China; Pakistan-China friendship. a lush tree.
Malik, M. 2012. South Asia in China’s Foreign Relations. Pacifica Review: Peace,security and global change, 13(1):79.
 
Munir, M and A, Muhammad and Z,Saman.2013. Iran-Pakistan Gas Pipeline. Cost-Benefit Analysis;Published in Journal of Political Studies, University of the Punjab,P.8.
Mushahid, H.2013.Pakistan and China: Strategic Partners in the 21st Century. Pakistan-China Institut,P.11.
Nihao,N.2011.60 years of China-Pakistan friendship. Magazine of Pakistan China Relations,8(3):3.
Nawaz Kayani. U.2013. China-Pakistan Economic Relations. Lessons forPakistan; Pak J Commer Soc SciPakistan Journal of Commerce and Social Sciences,. 7 (3):462.
Nasseri,L.2011.Iran, China Trade Climbed 34% in First 10 Months. Donya Reports,” Bloomberg News,P.6.
Reuters, “CNOOC to Pay $1.1B for Stake in Chesapeake Unit,” October 10, 2010; “Chesapeake, CNOOC Close $1.3B Niobrara Shale Cooperation Agreement,” PennEnergy, February 17, 2011; Reuters, “Sinopec, Devon in $2.2 Bln Shale Deal,” January 3, 2012.
Sattar, A. 2007. Pakistan's Foreign Policy 1947-2005. A Concise History. Karachi: Oxford University Press,P.14.
Siddharth, R.2011.China-Pakistan Nuclear Alliance. Siddharth Ramana is a Research Officer at the IPCS, New Delhi.
Small,A.2014. Afghanistan: the view from China. European Union Institute for Security Studies: QN-AL-14-006-2A-N | ISSN 2315-1129
Stanzel, A.2014. China moves into Afghanistan. European council on foreign relations ecfr.eu,p.3.
Setas,C.2013. Relations between Afghanistan and Pakistan and the peace process with the afhgan Taliban: Revista del Instituto Español de Estudios Estratégicos,P.25.
Xintian,H.2008. The Role of Soft Power in China’s Foreign Strategy. Guoji WentiYanjiu,p.132.
Zamaraeva, N.2014. Senior Research Fellow of the Pakistan sector. Institute of Oriental Studies of the Russian Academy of Sciences exclusively for the online agazine“NewEasternOutlook”,P.6.