اصول اخلاقی انتشار مقاله


مقاله ارسالی نویسنده یا نویسندگان باید حاصل کار پژوهشی آنها بوده و قبلا در سایر نشریات منتشر نشده باشد.
فصلنامه سیاست جهانی متعهد به رعایت محرمانه بودن داوری مقالات است.
بر این اساس مطابق توضیحات راهنمای ارزیابی مقالات از ارسال مقالاتی که فایل های اصلی و فایل همراه با مشخصات آنها بصورت صحیح درج نگردیده است به داوران معذور است.

"این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید.