اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر سید امیر نیاکویی

Political Science دانشیار دپارتمان علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه گیلان

scholar.google.com/citations?user=roLVlykAAAAJ&hl=en
guilinterpoliticsgmail.com

سردبیر

دکتر رضا سیمبر

Political Science and International Relations, استاد تمام دپارتمان علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه گیلان

scholar.google.com/citations?user=kHr_cGUAAAAJ&hl=en
guilinterpoliticsgmail.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر مهران کامروا

سیاست استاد و مدیر مرکز مطالعات بین المللی و منطقه ای (CIRS) در دانشگاه جورج تاون قطر

www.mehrankamrava.com/
mehran.kamravageorgetown.edu

دبیر اجرایی

دکتر سجاد بهرامی مقدم

سیاست و روابط بین الملل استادیار دپارتمان علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه گیلان

scholar.google.com/citations?user=f7euNsQAAAAJ&hl=en
sajadbahramigmail.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر حسین دهشیار

سیاست و روابط بین الملل استاد تمام دپارتمان روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی

simap.atu.ac.ir/cv/7706709/
h_daheshiaryahoo.com

دکتر عباس مصلی نژاد

سیاست استاد تمام دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

scholar.google.com/citations?user=iYr8UKMAAAAJ&hl=en
mossalanejadut.ac.ir

دکتر ارسلان قربانی شیخ نشین

روابط بین الملل استاد تمام دانشگاه خوارزمی تهران

scholar.google.com/citations?user=kJCfwLEAAAAJ&hl=en
ghorbanikhu.ac.ir

دکتر نسرین مصفا

سیاست و روابط بین الملل استاد تمام دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

lawpol.ut.ac.ir/~nmosaffa scholar.google.co.uk/citations?user=y_rKOxQAAAAJ&hl=en
nmosaffaut.ac.ir

دکتر ابراهیم متقی

سیاست و روابط بین الملل استاد تمام دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

lawpol.ut.ac.ir/~emottaghi scholar.google.com/citations?user=IdDXux4AAAAJ&hl=en
emottaghiut.ac.ir

دکتر احمد جانسیز

اندیشه سیاسی دانشیار دپارتمان علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه گیلان

guilan.ac.ir/~jansiz
jansizguilan.ac.ir

دکتر محمدعلی بصیری

دکتری,علوم سیاسی گرایش روابط بین الملل,دانشگاه تولوز ,فرانسه، دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان

basiriase.ui.ac.ir

دکتر غلامرضا کریمی

دانشیار روابط بین الملل دانشگاه خوارزمی تهران

khu.ac.ir/cv/74/Gholamreza-Karimi
ghkarimikhu.ac.ir

ویراستار ادبی نشریه

فرشته گلچین راد

.

f.golchin251365yahoo.com