فرایند پذیرش مقالات

1- مقالات نویسندگان صرفا از طریق سامانه دریافت می شود .

2- مقاله باید بر اساس راهنمای نویسندگان مجله تنظیم و پردازش شود.

3- در ارسال فایل های مقاله در سامانه دقت فرمایید که ضرورتا دو فایل اصلی (مقاله بدون ذکر مشخصات  نویسنده/نویسندگان ) و فایل مشخصات (متن مقاله بصورت کامل به همراه ذکر مشخصات دقیق نویسنده / نویسندگان در صفحه نخست ) ارسال شود.

4- پس از تکمیل ارسال و دریافت کد ثبت، مقاله در نوبت بررسی اولیه قرار می گیرد.  در این مرحله مقاله همراه با مشخصات نویسندگان مورد بررسی قرار می گیرد و لذا ضرورت دارد که فایل مشخصات که توسط نویسنده در سامانه درج می شود شامل متن کامل مقاله و مشخصات نویسندگان باشد.

5- مدت زمان بررسی اولیه مقاله چهار هفته از تاریخ ثبت مقاله توسط نویسنده است.

7- پس از بررسی اولیه در مورد ارسال مقاله به داوران تصمیم گیری خواهد شد. در این مرحله فایل اصلی مقاله بدون مشخصات نویسندگان بسته به موضوع حداقل برای دو داور تخصصی ارسال می شود. بدیهی است که در صورت عدم درج صحیح فایل ها در سامانه امکان ارسال مقالات به داوری وجود ندارد و بر همین اساس مجدد  یادآوری می شود که در صورت عدم درج صحیح فایل ها، مجله تعهدی در قبال ارزیابی مقالات ارسال شده ندارد.

8- مقالاتی که در ارزیابی داوران حد نصاب لازم را کسب نمایند مطابق سیاست های مجله وارد فرایند پذیرش و چاپ و انتشار خواهند شد.

9- بررسی و ارزیابی هر مقاله دریافتی یک فرایند شش ماهه است که با احتساب فرایند پذیرش، چاپ و انتشار این مدت زمان ممکن است تا 24 ماه افزایش یابد.

10- پی گیری وضعیت مقاله ارسالی بصورت آنلاین از طریق سامانه، برای نویسندگان امکان پذیر است. 

11- مقالات صرفا از طریق سامانه دریافت می شوند و فصلنامه هیچ گونه تعهدی برای بررسی مقالاتی که به آدرس ایمیل اعضای محترم هیات تحریریه ارسال می شوند ندارد.

12- در بخش داوران پیشنهادی، حتی المقدور از پیشنهاد اعضای محترم هیات تحریریه و همکاران فصلنامه اجتناب نمایید.

 13- چنانچه پیشنهادی برای ارتقا بیشتر فصلنامه دارید از طریق ایمیل مجله به عوامل اجرایی مجله انتقال دهید.