این فصلنامه بر اساس مجوز شماره 8766/18/3 مورخ 1392/2/16کمیسیون نشریات وزارت علوم تحقیقات و فناوری از شماره اول دارای رتبه علمی پژوهشی است.

MSRT-CODE

7eed7d22a3887aa

ضریب تاثیر: 0.250:IF-ISC

درصد پذیرش مقالات: 4 درصد

وضعیت چاپ؛ الکترونیکی

هزینه چاپ مقاله؛ رایگان

لطفا فایل های مقاله را دقیقا مطابق توضیحات **فرایند پذیرش مقالات** در سامانه درج نمایید.

This journal is following of Committee on Publication Ethics (COPE) and complies with the highest ethical standards in accordance with ethical laws

این نشریه ازقوانین کمیته اخلاق در انتشار Creative Commons: BY-NC  تبعیت می کند و از آیین نامه های پیشگیری  از تقلب در نشر پیروی می کند.

 

 

 

شماره جاری: دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 28، تابستان 1398 

مقاله پژوهشی

1. عقیم ماندن فرایند شناسایی حداکثری و برآمدن داعش در عراق

صفحه 1-1

امیر محمد حاجی یوسفی؛ مهدخت ذاکری


مقاله پژوهشی

9. تاثیر دولت شکننده عراق بر امنیت زیست محیطی جمهوری اسلامی ایران

صفحه 291-322

مهدی عباس زاده فتح آبادی؛ منصوره منصوری