این فصلنامه بر اساس مجوز شماره 8766/18/3 مورخ 1392/2/16کمیسیون نشریات وزارت علوم تحقیقات و فناوری از شماره اول دارای رتبه علمی پژوهشی است.

MSRT-CODE

7eed7d22a3887aa

ضریب تاثیر: 0.250:IF-ISC

درصد پذیرش مقالات: 4 درصد

وضعیت چاپ؛ الکترونیکی

هزینه چاپ مقاله؛ رایگان

لطفا فایل های مقاله را دقیقا مطابق توضیحات **فرایند پذیرش مقالات** در سامانه درج نمایید.

 

 

 

شماره جاری: دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 28، تابستان 1398 

مقاله پژوهشی

1. عقیم ماندن فرایند شناسایی حداکثری و برآمدن داعش در عراق

صفحه 1-1

امیر محمد حاجی یوسفی؛ مهدخت ذاکری


مقاله پژوهشی

9. تاثیر دولت شکننده عراق بر امنیت زیست محیطی جمهوری اسلامی ایران

صفحه 9-9

مهدی عباس زاده فتح آبادی؛ منصوره منصوری