دوره و شماره: دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 28، تابستان 1398 

مقاله پژوهشی

1. عقیم ماندن فرایند شناسایی حداکثری و برآمدن داعش در عراق

صفحه 1-1

امیر محمد حاجی یوسفی؛ مهدخت ذاکری


مقاله پژوهشی

9. تاثیر دولت شکننده عراق بر امنیت زیست محیطی جمهوری اسلامی ایران

صفحه 291-322

مهدی عباس زاده فتح آبادی؛ منصوره منصوری