دینامیک بنیادی صعود چین در سیکل قدرت و چالش ثبات سیستمیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا- دانشگاه شهید بهشتی تهران، ایران

2 استاد، دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی،تهران،ایران

چکیده

رشد چشمگیر اقتصادی منطقه آسیاپاسیفیک از سال های پایانی قرن بیستم، به دگرگونی تدریجی در توزیع قدرت ژئواستراتژیکی در جهان و تغییر در مرکز ثقل قدرت و دینامیسم اقتصادی از حوزه اقیانوس اطلس به حوزه اقیانوس آرام منجرشده است. در این میان خیزش چین و ارتقاء قدرت روزافزون این کشور به یکی ازمهمترین پدیده های سیاست بین الملل طی دهه های اخیرتبدیل شده و تحلیل های مختلفی را درخصوص آثاروپیامدهای آن بر دستورکار سیاست جهانی و نظم بین المللی دوره پس ازجنگ سرد برانگیخته است. یکی از رویکردهای نظری که به نظر می رسد دراین زمینه درک مناسبی از موضوع ارائه می دهد، نظریه سیکل قدرت می باشد. در چارچوب این رویکرد، پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که روند آینده صعود چین در سیکل قدرت و پیامدهای آن برنظم و ثبات بین المللی چگونه قابل ارزیابی است؟ به عنوان پاسخی موقت فرضیه پژوهش این است که نرخ رشدقدرت نسبی این کشور، با ورود آن به اولین نقطه عطف بر سیکل قدرت،به ناگزیر روندی کاهشی را درآینده نزدیک تجربه خواهدکرد و با ایجاد شوک عظیم درانتظارات آن برای امنیت و نقش آینده، به طوربالقوه چالش هایی برای نظم موجود جهانی به دنبال خواهدداشت. نوشتار حاضر با تاکید بر اهمیت روابط دوسویه چین و آمریکا ازحیث دامنه تاثیرات آن برفرایندهای کلان نظام بین الملل، با رویکرد توصیفی-تبیینی به بررسی شاخص ها و چالش های ارتقاء قدرت چین در حوزه های مختلف خواهدپرداخت و مولفه های تاثیرگذار بر عرصه سیاست جهانی و چشم انداز آتی را موردبحث قرارخواهدداد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Fundamental Dynamic of China's Rise In the Power Cycle And the Challenge of Systemic Stability

نویسندگان [English]

  • Abdolhamid Gholizadeh 1
  • Mohammad Bagher Heshmatzadeh 2
1 Phd student- university of shahid beheshti, Tehran, Iran
2 Professor, Faculty of Economics and Political Science, Shahid Beheshti University,Tehran,Iran
چکیده [English]

The economic growth of Asia Pacific region since the late years of twentieth century, has led to a shift in distribution of geostrategic power in the world, and in economic dynamics from the Atlantic to the Pacific Ocean. In the meantime, the rise of China and its increasing power in various areas has become one of the most important phenomena of international politics in recent decades, and has created various debates on its effects on the post-Cold War international order. One of the theoretical approaches that seems to provide a good understanding of this topic is power cycle theory. In the framework of this approach, the question is now how can the future trend of China's rise in the power cycle and its consequences on international order and stability be evaluated? The research hypothesis is that China's growth rate in relative power, as it enters the first inflection point in the power cycle, will soon experience a declining trend in the face of systemic constraints, and by creating a huge shock to its expectations for future security and role, it will potentially challenge the existing world order. Emphasizing the importance of the bilateral relations between China and US in terms of the scope of its effects on international system, this paper will investigate the indicators, and challenges of China's uprising in different domains as well as the factors affecting the stability of the international order, and its future prospects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • China Rise
  • Structural Constraints
  • Power Gap and Role
  • Systemic Stability
ابراهیمی، شهروز؛ جالینوس، احمد و قنواتی، طیبه (1393)، «رویکرد دفاعی- تهاجمی جمهوری خلق چین در چارچوب فضای سایبر»، دوفصلنامه قدرت نرم، سال چهارم، شماره دهم، بهار و تابستان.
ابو ترابی، هومن و هزارخوانی، بهروز (3/7/1391)، «چین؛ ابرقدرت قرن ۲۱؟». روزنامه دنیای اقتصاد، شماره۲۷۴۳.
آهویی، مهدی. حسینی، دیااکو (1395)، «افول هژمونی آمریکا: معنای انتقال قدرت در نظام جهانی و الزامات سیاست‌گذاری»، فصلنامه مطالعات راهبردی سیاست‌گذاری عمومی، دوره ششم، شماره 20، پائیز.
برژینسکی، زبیگنیو (1392)، بینش راهبردی، ترجمه سید محمود هاشمی و فاطمه شعیبی، تهران: انتشارات کتاب سبز.
پویا، محمدمهدی (4/8/1396)، «سه ابر چالش اقتصاد چین»، روزنامه دنیای اقتصاد، شماره 4178.
جانسیز، احمد و بهرامی­مقدم، سجاد (1394)، «آمریکا و ظهور جهانی چین»، فصلنامه روابط خارجی، سال هفتم، شماره سوم، پاییز، صص 146 – 113.
چگنی زاده، غلامعلی (1386)، «قدرت‌یابی چین: رویکردی نظری به تغییر در سیاست بین­الملل»، پژوهش حقوق و سیاست، سال نهم، شماره 22، بهار و تابستان.
حسن خانی، محمد و مسرور، محمد (1396)، «ظهور چین: چالش‌های ایالات‌متحده آمریکا در مواجهه با قدرت روزافزون چین در روابط بین­الملل»، فصلنامه پژوهش‌های روابط بین­الملل، دوره اول، شماره بیست و چهارم، صص 183-159.
سازمند، بهاره و نریمانی، گلناز (1393)، «چین؛ ابرقدرت شدن و چالش­های آن»، فصلنامه مطالعات سیاسی، سال هفتم، شماره 25، پاییز .صص 27-1.
سیدمومنی، عاطفه و رفیعی، فاطمه (1396)، «گزارش کاهش رشد اقتصادی چین و تأثیر آن بر اقتصاد جهان»، دفتر آمار و پایش اقتصادی، مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه­ریزی.
قلی‌زاده، عبدالحمید و شفیعی، نوذر (1391)، «نظریه سیکل قدرت؛ چارچوبی برای تحلیل فرآیند افول قدرت نسبی ایالات­متحده و خیزش چین»، فصلنامه روابط­خارجی، سال چهارم، شماره چهارم، زمستان،صص 168-137.
کولایی، الهه و نیک‌نام، رضا (1393)، «چالش راهبردی چین و ایالات‌متحده بر سر هژمونی جهانی»، فصلنامه پژوهش‌های راهبردی سیاست، سال سوم، شماره 11 ، زمستان. صص 182-160.
نای، جوزف (1394)، آیا قرن آمریکا به پایان رسیده است؟، ترجمه ایوب فرخنده، تهران: انتشارات دنیای اقتصاد.
وقاری، مجید (1396)، «آیا چین به‌عنوان قدرت جهانی در حال ظهور است؟»، تاریخ استخراج: 2/3/1398، برگرفته از:
 
Bejkovsky, Ing. Jan (2016), ‘State Capitalism in China: The Case of the Banking Sector’, Available at:
http://globalbizresearch.org/IAR16_Vietnam_Conference_2016_Aug/docs/doc/PDF/VS611.pdf.
Bommakanti, Kartik (2017), ‘China's Military Modernisation: Recent Trends’. available at:
https://www.researchgate.net/publication/320373103
Cashman, Greg(2014) .What Causes War? An Introduction to Theories of International Conflict, Published by Rowman & Littlefield, Plymouth.
Castro, Guzmán(2010). “El Ascenso De China y Las Teorias Verticales De Relaciones Internacionales: Contrastando Las Lecciones De Las Teorias De La Transicion De Poder y Del Ciclo De Poder”, Revista Uruguaya de Ciencia Política, vol. 19, núm. 1, enero, pp. 185-206.
Chang, Gordon G.(2001). The Coming Collapse of China. New York: Random House.
Corre. Philippe Le, Pollack. Jonathan(2016). “China’s Global Rise, Can the EU and U.S. Pursue a Coordinated Strategy?”. Geoeconomics and Global Issues. October.
Defense Intelligence Agency(2019). “China Military Power, Modernizing a Force to Fight and Win”. Available at:
Doran, Charles F & Parsons, Wes(1980). “War and the Cycle of Relative Power”, The American Political Science Review, Vol. 74, No. 4 , pp. 947-965.
Doran, Charles F. (1985). “Power Cycle Theory and the Systems Stability.” In P. M. Johnson and William R. Thompson, eds, Rhythms in Politics and Economics, New York: Praeger.
Doran, Charles F. (1995). “The Power Cycle and Peaceful Change.” In Beyond Confrontation (J.A.Vasquez, et al., eds), 179–298. Ann Arbor: University of Michigan Press.
Doran, Charles F. (2003). “Economics, Philosophy of History, and the ‘Single Dynamic’ of Power Cycle: Expectations, Competition, and Statecraft,” International Political Science Review, Volume 24, Number 1, pp.13-49.
Doran, Charles F.(2005) “Building Confidence, Inducing Cooperation”. Retrieved 15 June 2019. Available at:
Doran, Charles F.(2012a). “Power Cycle Theory and the Ascendance of China: Peaceful or Stormy?”. SAIS Review, Volume 32, Number 1, Winter-Spring, pp. 73-87.
Doran, Charles(2012b). “Power Cycle Theory, the Shifting Tides of History, and Statecraft: Interpreting China's Rise”. The Bologna Center Journal of International Affairs. Spring .Volume 15. pp. 10-22.
Economist.com(Aug 10th 2013). ‘China and the environment’, The East is grey, Retrieved 25 July 2019, available at: https://www.economist.com/briefing/2013/08/10/the-east-is-grey.
Eleanor, Albert , Beina, Xu(January 18, 2016). “China’s Environmental Crisis”. Retrieved 25 Febuary 2019. available    at: https://www.cfr.org/backgrounder/chinas-environmental-crisis.
Exxon Mobil(2018), “2018 Outlook for Energy, a view to 2040”, available at:
Geng, Xiao, et al.(2009), “State-owned Enterprises in China, Reform Dynamics and Impacts”. in China´s new place in a world in crisis economic, geopolitical and environmental dimensions, Ross Garnaut, Published by Anu Press, pp.155-178.
Goldman-Sachs, (2003). “Dreaming with BRICs: The Path to 2050”. Global economics paper no: 99. available at:
http://www2.goldmansachs.com/ourthinking/brics/brics-dream.html.
Haass, Richard N.(2010), “The Age of Nonpolarity: What Will Follow U.S. Dominance,” Foreign Affairs, May/June,2008. Available at: https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2008-05-03/age-nonpolarity.
Hagestad, William T. II (2012), 21st Century Chinese Cyberwarfare, Cambridge, IT Governance Publishing.
Hebron, Lui ,et al.(2007). “Testing Dynamic Theories of Conflict: Power Cycles, Power Transitions, Foreign Policy Crises and Militarized Interstate Disputes”. International Interactions, Volume 33. pp.1-29.
Heim, Jacob. L(2009). “Tapping the Power of Structural Change: Power Cycle Theory as an Instrument in the Toolbox of National Security Decision-Making”, SAIS Review of International Affairs, Volume 29, Number 2, Summer-Fall, pp. 113-127.
Herrington, Luke. M (2011 ,Jul 15). “Why the Rise of China Will Not Lead to Global Hegemony”. Available at:
Hoffman. Frank(2010), “The Maritime Commons  in the neo-Mahanian Era”. in Contested Commons: The Future of American Power in a Multipolar World”. Center for new American Security.
Hülser, Sarah(2013), “Power Cycle Theory Reconsidered: Is China going to destabilize the Global Order?”, NFG Working Paper Series, No. 06, July, NFG Research Group ,Asian Perceptions of the EU, Freie University, Berlin.
Hurtig, Martin(2011).”Krig eller Fred: Kritiska punkter på maktcykeln och risken för krig mellan stormakter”, Lund University. available at:
Ikenbery,John(2008). “The Rise of China And The Future Of The West: Can The Liberal System Survive?”, Foreign Affairs, September/October.
IMF (October 2017), “World Economic Outlook, projections.” Available at:
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2017/09/19/world-economic-outlook-october-2017
IMF (April 2019), ”World Economic Outlook Database, China’s Gross domestic product in constant prices growth rate”.
Inkster, Nigel(2010), “China in Cyberspace”, Survival: Global Politics and Strategy, Volume 52, 21 Jul .pp.55-66.
International Monetary Fund(June 2013), “the End of Cheap Labor” , available at:
Kissane. Dylan(2008). “Curves, Conflict and Critical Points: Rethinking Power Cycle Theory for the 21st Century”. Teoría de las RRII Working Paper No. 9. Available at:
Kohout, Franz(2003). “Cyclical, Hegemonic, and Pluralistic Theories of International Relations: Some Comparative Reflections on War Causation”, International Political Science Review, Vol 24, No. 1, 51–66
Knoema.com(June 2019). ‘China - Gross domestic product per capita in current prices’. Retrieved 22 October 2019. avilable at: https://knoema.com/atlas/China/GDP-per-capita
Lewis, James A. Hansen, Simon(2014). “China’s cyber power: International and domestic priorities”. Australian Strategic Policy Institute, Special Report. available at:
http://sdsc.bellschool.anu.edu.au/sites/default/files/publications/attachments/2016-03/sr74_china_cyberpower.pdf
Lord, Kristin M. . Sharp, Travis(2011), “America’s Cyber future Security and Prosperity in the Information Age”, Center for a New American Security,Volume.I.
Martin. Lt Col Kelly, Fritz. Oliver (2010), “Sustaining the Air Commons”. in Contested Commons: The Future of American Power in a Multipolar World. Center for new American Security.
Morrison, Wayne M.(2018). “China’s Economic Rise: History, Trends, Challenges, and Implications for the United States”. Congressional Research Service. February 5.
Narsimhan, Gen. S.L(16 March, 2017), “China's Military Modernisation: Recent Trends”, Workshop, Observer Research Foundation (ORF), New Delhi, available at:
http://www.orfonline.org/research/china-on-course-to-a-strong-militarypower/.
National bureau of Statistics of China(2018). “China Statistical Yearbook” . available at:
Office of the Secretary of Defense(2017), ‘Military and Security Developments Involving the People’s Republic of China’, Annual Report to Congress, June. Available at:
https://dod.defense.gov/Portals/1/Documents/pubs/2017_China_Military_Power_Report.PDF
O'Rourke, Ronald(6 June, 2017), “China Naval Modernization: Implications for U.S. Navy Capabilities: Background and Issues for Congress”, Congressional Research Service, available at:
Pepe, Michael S. Krolik, Kaitlyn(2017). “Using Power Cycle Theory and Role Realignment Theory to Recognize the International Roles of China and the United States”, International Journal of Business and Social Science, Volume 8, Number 4, April.
Schell, Orville. Shirk, Susan L. (February 2017). “US Policy Toward China: Recommendations For a New Administration”, Asia Society Center on US-China Relations, available at: www.AsiaSociety.org/ChinaCenter.
SIPRI Military Expenditure Database(Apr. 2019), “Trends in World Military Expenditure”. available at:
Stratfor.com(Jan 21, 2019). ‘China: A New Year Brings Lower Expectations for Economic Growth’. available at:
Tessman, Brock F. (2009). “The Evolution of Chinese Foreign Policy: New Incentives with Slowing Growth”, Asian Security, 5:3, 296-318
Worldbank(30 April 2019). “Population Estimates and Projections”. available at:
Worldbank.org(2019). “Exports of goods and services”. World Bank national accounts data, and OECD National Accounts data files”. available at:  https://data.worldbank.org/indicator/NE.EXP.GNFS.CD?locations=CN
Zakaria, Fareed (2008). “The Rise of the Rest”, Newsweek, 12 May.