دوره و شماره: دوره 7، شماره 4، زمستان 1397 

مقاله پژوهشی

9. دیپلماسی انرژی در اسناد راهبردی سیاست خارجی ایران ‏

صفحه 261-282

نوشین طریقی؛ ابوالقاسم طاهری