چرخه اعتماد در روابط بین‌ الملل: مطالعه موردی ایران و امریکا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه علوم سیاسی دانشگاه گیلان

2 دانشجوی دکتری روابط بین‌الملل دانشگاه گیلان

چکیده

با توجه به نقش اعتماد به‌مثابه امری معناشناختی در مصالحه‌ها و منازعات بین‌المللی مقاله حاضر به بررسی مفهوم اعتماد و ابعاد مختلف آن می‌پردازد، در این مقاله ضمن بررسی ابعاد مختلف مفهوم اعتماد و با در نظر گرفتن آن به صورت چرخه‌ای که قابلیت ایجاد، تداوم، شکست و یا بازتولید خود را دارد با استفاده از گزاره‌های مکاتب برساخته­گرایی به رابطه دو کشور ایران و امریکا و جایگاه آن‌ها در درون این چرخه می‌پردازیم. پژوهش‌ها نشان می‌دهد کشورهایی که وارد چرخه‌ی اعتماد می‌شوند به دلیل دگرگونی شرایط و عوامل مختلف درونی چرخه، اعتماد بین آن‌ها ممکن است خدشه‌دار شود و گاهی بهبود یابد و بازتولید شود و یا در صورت عدم توانایی بازتولید و بازگشت به اعتماد اولیه با فروپاشی کامل چرخه‌ی اعتماد روبه‌رو شوند. تکیه اصلی بحث با توجه به عدم‌تغییر چهل‌ساله­ی ساختار موجود جمهوری اسلامی ایران، به تأثیر کارگزاران و گزاره‌های معنایی و روانشناسی بین آن­ها مربوط می­شود. با عنایت به اینکه یافته‌های تاریخی این مقاله حاکی از تأیید ظهور و سپس افول اعتماد بین دو کشور از زمان ایجاد ارتباطات اولیه تا به امروز و از چشم‌انداز نظری یافته‌های این مقاله معطوف به تأثیر کارگزاران دو کشور در تصمیم سازی­، در طول تاریخ خود ابتدا وارد چرخه‌ی اعتماد شده‌اند اما در نهایت با وارد شدن در چرخه­ی بازخورد رفتارهای متقابل باعث بی‌اعتماد در رابطه خود شده‌اند. روش تحقیق در این مقاله تجربی_ تحلیلی  است و روش جمع‌آوری داده‌ها نیز کتابخانه‌ای است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cycle of Trust in International Relations: Iran and the US

نویسندگان [English]

  • Reza Simbar 1
  • Leily Malek Mohammadi ‎ 2
1 Professor of International Relations at the University of Guilan
2 Ph.D. Student of International Relations, University of Guilan‎
چکیده [English]

Regarding the role of trust as a semantic issue in international compromises and presentations, this article examines the concept of trust and its various dimensions. In this article, we examine different aspects of the concept of trust and consider it as a cycle of creation, continuity, failure and Or reproduce itself, using the statements of constructed schools to address the relationship between the two countries, Iran and the United States, and their position within this cycle. Research shows that countries that enter the trust cycle due to changing conditions and various factors within the cycle, trust between them may be impaired, sometimes improved, reproduced, or if the primary trust fails to reproduce and return to full confidence. Face. The main focus of the discussion, given the 40-year-old unchanged structure of the Islamic Republic of Iran, relates to the influence of the agency and the semantic and psychological propositions between them. Given that the historical findings of this article confirm the emergence and subsequent decline of trust between the two countries since the establishment of initial communications to date and the theoretical outlook of this paper's findings on the impact of the two countries' decision-makers throughout their history. They have entered the trust cycle, but in the end, they have become distrustful of their relationship by entering the feedback loop. The research method in this paper is empirical-analytical and the method of data collection is library.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Trust Cycle
  • America
  • Iran
  • Hostility
  • Constructivism
اشتریان، کیومرث(1382)، بانی هنجاری سیاست‌گذار امور خارجی آمریکا، مجله حقوق و علوم سیاسی شماره 59 ص 27.
برچیل، اسکات و دیگران (1393)، تترجمه، مشیر زاده ، حمیرا. طالبی آرانی، روح‌الله ، تهران نشر میزان.
یل، جیمز،( 1371)، شیروعقاب (تراژدی روابط ایران و آمریکا ترجمه مهوش غلامی، تهران، نشر کوبه.
ثلاثی، محسن(1389  (، جهان ایرانی و ایران جهانی، تهران: نشر مرکز.
جمشیدی، محمد­حسین (1378رفتار­شناسی آمریکا در ایران، تهران، نشر مرکز اسناد انقلاب اسلامی ایران
چرنوف، فرد ،(1395)، نظریه و زبر نظریه در روابط بین­الملل مفاهیم متعارض، ترجمه علی­رضا طیب، تهران: نشر نی
روبین، باری، (1363)، جنگ قدرت­ها درایران، ترجمه محمودمشرقی، تهران، نشرآشتیانی
زتومکا، پیوتر، (1387)، اعتماد نظریه جامعه­شناختی، ترجمه غلام­رضا غفاری، تهران، نشر شیرازه.
سلیمی، حسین  (1384) ، نظریههایگوناگوندربارهجهانیشدن، تهران : نشر سمت.
کینزر، استیون، (1392)، صف­آرایی جدید درخاورمیانه، ترجمه عبدالرضا مهدوی، تهران، نشر پیکان.
گریفیتس، مارتین، (1391 نظریه وی روابط بین­الملل برای سده یکم، ترجمه علیرضا طیب تهران، نشر نی.
لودتکه، لوتر. (1388) ساخته شدن آمریکا، ترجمه شهرام ترابی، نشر: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی.
 
موجانی، سید علی، (1357)،بررسی مناسبات ایران و آمریکا، تهران، نشردفترمطالعات سیاسی و بین‌المللی.
موسویان، سید حسین، (1394)، ایران و آمریکا؛گذشته شکست­خورده ومسیرآشتی، ترجمه، محمد­رضارضایی­پور، تهران، نشر تیسا.
میلانی، محسن، (1387)، شکل‌گیری انقلاب اسلامی از سلطنت پهلوی تا جمهوری اسلامی ایران، ترجمه مجتبی عطار زاده، نشر گام نو.
نصری، قدیر، (1390)، مبانی هویت ایرانی، تهران ، نشر تمدن ایرانی.
ونت، الکساندر، (1389 نظریه اجتماعی سیاست بین‌الملل، ترجمه حمیرامشیر­زاده، تهران، نشر وزارت امور خارجه.
ویلیامز، پل دی (1392)، درآمدی  بر  بررسی­های  امنیت، ترجمه علیرضا طیب، تهران، نشر امیرکبیر.
هانتر، شیرین (1392)، سیاست خارجی ایران بعد از فروپاشی شوروی، ترجمه مهدی ذوالفقاری، تهران، نشر میزان.
یسلسون، آبراهام، (1368 روابط سیاسی  ایران  و آمریکا، ترجمه  محمدباقر آرام، تهران ،نشر امیرکبیر.
E. Rice, susan,(2008). Strategic Leadership: Framework for a 21scentuy National security. Center of new American security.
Hardin,RUSSELL, (2006). TRUST;key concepts in the social scences, Polity press
Hoffman,M,Arron(2002),» A Conceptualization of trust in internationat Relation«,European Journal of International RelationsVol. 8(3): 375–40
Kim.H.Peter, Ferrin L.Donal L, Cooper, Cecily, Dirks, T. Kurt(2015) »Removing  the Shadow of Suspicion :The effect of Apology Versus Denail for Repairing Competenc Versus in Tegrity Based Trust Violations  «, American Psychological Association
 
Lewicki, Roy and Tomlinsn,Ed, (2003), » The Effects of Reputation and Post Violation Communication on Trust and distrust«.SSRN Electronic Journal
Luhmann, Niklas (2000), » Familiarity, Confidence, Trust: Problems and Alternatives«, electronic edition, Department of Sociology, University of Oxford, chapter 6, pp. 94-107,
Lutsenko, Yana(2011), Trust in international relation case study: Russia and finnish cooperation, University of Tamperene: 19 May 2007
Oelsoner, Andrea, (2005), » Friendship, mutual trust, and the evolution of regional peace in the international system«, Department of Politics and International Relations, University of Aberdeen Paper prepared for ECPR Joint Sessions, Granada 14-19 April 2005
Pollack, Kenneth M, (2005), The Persian Puzzle: The Conflict Between Iran and America, BROOKINGS INSTITUTION BOOK.ublisher: Princeton; Oxford Princeton University Press 2009 Language: EnglishYear 2007 Volume
Lareson, Wel, (1997),»Trust and missed opportunities in internationalrelatin« ,Political Psychology,Vol.18.No.3.1997
Rathbun,C. BRIAN(2009), »It takes all types: social psychology, trust, and the international relations paradigm in our mind«, International Theory Vol.1:3, 345–380(2009)
Sako,Mari and,Helper,Susan, (1996), »Nurturing Collaborative Relations Building Trust in Interorganizational Collaboration«, THE JOURNAL OF APPLIEDBEHAVIORAL SCIENCE, Vol. 39 No. 1, March 2003 5-31
Scherbak,Igor, (1991),Confidence-building Measures and International Security The Political and military Aspects:a Soviet, UNITED NATIONSNew York, 1991
Schweitzer, Maurice E, Hershey, John C, Bradlow, Eric T(2006), »Promises and lies: Restoring violated trust«, Organizational Behavior and Human Decision Processes101,1-19.
Solomon, Robert C.,flores, Fernando,2001 Building Trust inBusiness, Politics, Relationships, and Life OXFORD UNIVERSITY PRESS
Sterling, Jennifer(2000),Competing Paradigms or Birds of a Feather? Constructivism and Neoliberal Institutionalism’’, Compared International Studies Quarterly, Vol. 44, No. 1 pp. 97-119
Vangen,Siv and Huxham,Chris(2003), »Building Trust in Interorganizational Collaboration «, THE JOURNAL OF APPLIED BEHAVIORAL SCIENCE, Vol. 39 No. 1, March 2003 5-31.
Weaver,Gary R and Kokusai Bunka -Kenshu. (2001), »American Cultural ValuesTraining«,Special Edition, 1999, pp. 9-15