دوره و شماره: دوره 7، شماره 2، شهریور 1397 
تبیین جایگاه علویان سوریه در سناریوهای پس از بحران

صفحه 203-231

10.22124/wp.2018.3092

ابوطالب احمدی ارکمی؛ غلامحسن حیدری؛ عبدالرضا فرجی راد