اثر ناامنی هویتی ملی بر گسترش نئوتروریسم در خاورمیانه با تاکید بر کشور عراق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روابط بین‌الملل، گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل، دانشکده علوم انسانی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران

2 دانشیار روابط‌بین‌الملل و عضو هیئت علمی، گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران.

چکیده

در عصر حاضر، همچنان نئوتروریسم مهمترین عامل شکل‌گیری ناامنی در نقاط مختلف خاورمیانه است. طی سالیان گذشته پژوهش‌های متنوعی با موضوع شناسایی دلایل شکل‌گیری و تشریح اشکال و ابعاد تروریسم انجام شده اما پژوهش‌ها و اقدامات موجود برای مهار تروریسم، همچنان از ورود به موضوع ناامنی هویتی کم بهره بوده‌اند. پژوهش حاضر به روش کیفی و با رویکرد توصیفی و تحلیلی به دنبال یافتن پاسخ این سوال است که؛ ناامنی هویتی ملی چه تاثیری بر گسترش نئوتروریسم در خاورمیانه داشته است؟ به نظر می‌رسد؛ به دلیل نقش بنیادین هویت به‌ویژه هویت «مذهبی» در طراحی پلان‌های هویتی در خاورمیانه، میان ناامنی هویتی، خلل در استمرار روایت‌های مذهبی و گسترش نئوتروریسم رابطه مهمی برقرار است. برای آزمایش این فرضیه، کشور عراق به عنوان عرصه پژوهش انتخاب شده است. این رابطه بیان می‌دارد که انتخاب گزینشی اجزاء روایت بیوگرافیک و ره‌گیری مطلق آن توسط کنشگران مذهبی در داخل عراق، ضمن ایجاد ناامنی هویتی، موجب آغاز یا تشدید اضطراب ناشی از شرم در باور و رفتار بازیگران داخلی، ره‌گیری سیاست کسب شرافت و در اثری به‌نظر ناخواسته، سبب گسترش نئوتروریسم در عراق شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of National Identity Insecurity on the Development of Neo-terrorism in the Middle East with an Emphasis on Iraq

نویسندگان [English]

  • Amir Heshmati 1
  • A,lireza Rezaei 2
  • Ghasem Toraby 2
1 PhD student in International Relations, Department of Political Science and International Relations, College of Humanities, Hamedan Branch, Islamic Azad University, Hamedan, Iran
2 Associate Professor in International Relations, Department of Political Science and International Relations, Hamedan Branch, Islamic Azad University, Hamedan, Iran
چکیده [English]

Despite the relative weakening and destruction of systematic and logistics cores of ISIS and Al-Nusra in Iraq and Syria, the crisis of neo-terrorism still can lead to insecurity in different parts of the Middle East. Over the past years, various researches have been conducted to identify the reasons for the formation and formulation of the forms and dimensions of terrorism. In line with these studies, measures have been taken or are in place at the governments and international level or to restrict terrorist acts. However, according to the researchers of the current study, existing researches and measures to control terrorism have not entered the realm ofidentity insecurity yet. Using a qualitative research method and descriptive-analytic approach, the present study seeks to answer this question: What are the impacts on national identity insecurity on the development of neo-tourism in the Middle East? According to the authors, because of the fundamental role of "religion" innational identity planning in the Middle East,there is an important relationship between identity insecurity and disrupted continuity of religious narratives.This relationship suggests thatthe selection of componentsof biographical narratives and their full monitoring by religious activists inside Iraq, added to creating identity insecurity, has given rise to or exacerbated the anxiety caused by shame in the beliefs and behavior of domestic actors, monitored business integrity policy, and in a seemingly unplanned way, the development of neo-terrorism in Iraq.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Neo-terrorism
  • Ontological security
  • Honor
  • Middle East
  • Iraq

اکبری، حسین (1388)، بحران حاکمیت در عراق، تهران: نشر اندیشه سازان.

الکلینی، محمد بن یعقوب (1387)، الکافی، به‌اهتمام الدرایتی، محمد حسین، قم: دارالحدیث.

بن عبدالکریم العقل، ناصر (1381)، مختصری از اصول عقاید اهل سنت و جماعت، ترجمه اسحاق بن عبدالله الدبیری العوضی، ریاض: الحمیضی.

تفتازانی، سعدالدین (1409ق)، شرح المقاصد، بی‌جا: مطبعه الحاج محرم افندی.

جی استیل، برنت (1392)، امنیت هستی شناختی در روابط بین الملل، ترجمه دهقانی فیروزآبادی، جلال، رستمی، فرزاد و قاسمی، محمدعلی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.

حاتمی، محمدرضا (1389)، «بررسی و نقد مبانی مشروعیت حکومت از دیدگاه اهل سنت» دانشنامه، دوره 3، 1(75)، بهار .

حسینی مرعشی شوشتری، سید نورالله (۹۰۹ ق)، احقاق الحق، ج 9،  بی‌جا، بی‌نا.

دل روشن، مهدی (1395)، جمعیت شیعیان و اهل تسنن در خاورمیانه (اینفوگرافیک)، خبرگزاری شبستان، شناسه خبر 555183.

رستمی، فرزاد و غلامی حسن آبادی، مسلم (1394)، «امنیت هستی شناختی و استمرار مناقشه هسته‌ای‌ ایران و غرب»، فصلنامه علمی پژوهشی سیاست جهانی، دورة چهارم. شمارة اول، بهار، صص 166-135.

رضایی، علیرضا و حشمتی، امیر (1395)، «نئوتروریسم با تأکید بر تروریسم مذهبی»، فصلنامه حبل المتین، سال پنجم، شماره 14، بهار، صص 68-46.

رضایی، علیرضا و حشمتی، امیر (1398)، «ﺗﺄثیر ناامنی هویتی بر گسترش نئوتروریسم در خاورمیانه با ﺗﺄکید بر ایران و عربستان»، فصلنامه مطالعات روابط بین‌الملل، دوره 12، شماره 45. بهار، صص 93-61.
شفیعی سروستانی، اسماعیل (1391)، دانشستان سرزمین‌های درگیر در واقعه شریف ظهور، جلد دوم (عراق، عربستان و یمن)، تهران: موعود عصر (عج)، چاپ دوم، به نقل از سایت راسخون (1398)، برگرفته از https://rasekhoon.net/article/show/831709.

فیض کاشانی، محسن (1091ق)، تفسیر الصافى، ج2، بی‌جا: بی‌نا.

عسقلانی، ابن‌ حجر (1415ق)، الإصابة، ج۱، بی‌جا.

علی بن حسین موسوی بغدادی، سید ابوالقاسم معروف به سید مرتضی (1405ق)، رسائل، ج۲، بی‌جا.

لطیف حسن (1390)، دایرة‌المعارف احزاب در عراق، ترجمة سیدعدنان محقق، تهران: دانشگاه امام صادق.

معموری، علی (2014م)، هژمونی اکثریت، حذف اقلیت‌ها از خاورمیانه، بی بی سی، برگرفته از نشانی: http://www.bbc.com/persian/blogs/2014/11/141118_l44_nazeran_middle_east_ethnic_maginalization

مکارم شیرازی، ناصر (1389)، پیام قرآن: روش تازه‌ای در تفسیر موضوعی قرآن، جلد 7، تهران: دارالکتب الاسلامیه.

Giddens, Anthony (1991), Modernity and Self-identity  Self and Society in the Late Modern Age, California: Stanford University Press. 
Giddens, Anthony (1984), The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration, California: University of California Press.
Hughes, Aaron (2013), Muslim Identities: An Introduction to Islam. New York: Columbia University Press.
Jacobson , Jessica, (1998). Islam in Transition, London: Routledge.
Nasr, Seyyed Hossein (2019), Ali, Encyclopædia BritannicaOnline. Available from: https://www.britannica.com/biography/Ali-Muslim-caliph. Accessed April24.
O'Neill, B. (2001), Honor, Symbols and War, Ann Arbor, Michigan: University of Michigan Press.
Pfiffner, James (05/11/2010), US Blunders in Iraq: De-Baathification and Disbanding the Army. Intelligence and National Security. 25 (1): 76–85. doi:10.1080/02684521003588120. Retrieved 16 December 2013.
Pew (02/04/2015), The Future of World Religions: Population Growth Projections, 2010-2050, avalable: https://www.pewforum.org/2015/04/02/middle-east-north-africa.
Pew (27/01/2011), The Future of the Global Muslim Population, avalable: https://www.pewforum.org/2011/01/27/the-future-of-the-global-muslim-population.
Rapaport, David C (12/10/2014), The four waves of modern terror: International dimensions and consequences. Available from:
Steele, Brent J, (2008), Ontological Security in International Relations:Self-identity and the IR state, London: Routledge.
Withnall, Adam, (2016), The distribution of Shia & Sunni Muslims in the Middle East (map), Independent, 5 January .