امریکا و چالش افغانستان؛ از «نبرد حداقلی» به سوی «واقعگرائی اصولی» (2019-2001)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روابط بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی . دانشگاه علامه طباطبائی. تهران . ایران

2 دانشجوی دکترای روابط بین الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی تهران

چکیده

واقعه‌ی یازدهم سپتامبر، در کنار تمامی آثار و پی‌آمدهایی که برای استراتژی امنیتی امریکا به همراه داشت، دامنه‌ی تعهدات این دولت نسبت به جنوب آسیا و به ویژه افغانستان را به آزمون کشید. تهاجم نظامی به این سرزمین در اولین هفته‌های‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ پس از واقعه‌ی یاد شده ، به تدریج دستور‌کار گسترده ای را بر محور بسیج منابع سخت و نرم ، در برابر رهبر‌ان این دولت ترسیم کرد ؛ و هر یک از این رهبران نیز به فراخور برداشت از شرایط پیرامونی و درونی افغانستان ، چگونگی تأثیر‌پذیری از شرایط داخلی امریکا و باور‌های فردی ، الگوی رفتاری مشخصی را در پیش گرفت. پرسش اصلی این نوشتار عبارتست از اینکه : وجوه تشابه و تفاوت سیاست خارجی امریکا در مورد افغانستان در دوره‌های رهبری بوش ، اوباما و ترامپ کدامند؟ در پاسخ به سؤال یاد شده ، فرضیه‌ی مورد نظر چنین است : سیاست خارجی ایالات متحده در مورد افغانستان در حدفاصل سال‌های 2001 تا 2019 بر محور مقابله با تروریسم و حفظ و تقویت نسبی دولت مرکزی ساماندهی شده بود، اما در دوره‌ی بوش رویکرد برون منطقه ای (بر محور عراق – افغانستان)، در سال های رهبری اوباما نگرش درون منطقه ای ( بر محور آف – پاک) و در دوره‌ی ترامپ نوعی واقعگرائی اصولی در دستورکار قرار داشت. روش پژوهش " مقایسه‌ای " می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

America and the Challenge of Afghanistan: From "Limited War" to "Principled Realism" (2001-2019)

نویسندگان [English]

  • Asghar Keivan Hosseiny 1
  • َAsadolah Habibzada 2
1 Department of International Relations, Faculty of Law and Political Sciences , Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
2 PhD Candidate of International Relations, Faculty of Law and Political Science, Allameh Tabatabai University, Tehran
چکیده [English]

The 9/11 incident, along with all the implications for the US security strategy, tested the scope of US commitment to South Asia, and in particular to Afghanistan. The military invasion to this country in the first weeks after the 9/11 incident gradually outlined a broad agenda for mobilizing hard and soft resources for US leaders and each one of these leaders followed a specific behavioral pattern, based on Afghanistan's peripheral and domestic conditions, US domestic conditions and their own individual belief systems. The main question of this article is: What are the similarities and differences of US foreign policy with regard to Afghanistan during the Bush, Obama, and Trump presidencies? In response to this question, the hypothesis is: US foreign policy on Afghanistan between 2001 and 2019 was focused on counterterrorism and the relative maintenance and strengthening of the central government. However, in the Bush era, an extra-regional approach (Iraq-Afghanistan-based), in the years of Obama's leadership, the intra-regional approach (Afghanistan -Pakistan) and the in the Trump era a principled realism approach was followed. The Method of Research is Comprative Study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • " Fighting Terrorism"
  • "Offensive Realism"
  • "Af -Pak"
  • "American Liberalism"
  • "Principled Realism"
ایزدی، پیروز (1388)، «روابط فراآتلانتیکی در دوره اوباما»، فصلنامه راهبرد، سال پنجم، شماره 18، صص 193-181.
باهوش، محمود (1393)، «بررسی تأثیر آموزه های لیبرال دموکراتیک بر فرایند نگارش و درون مایه‌های هشتمین قانون اساسی افغانستان»، پایان نامه کارشناسی ارشد روابط بین‌الملل، دانشگاه فردوسی مشهد.
باهوش، محمود و پیمان زنگنه (پاییز و زمستان 1396)، «تبیین فرایند بحران امنیتی افغانستان و آمریکا در پساجنگ سرد»، دو فصلنامه پژوهشنامه ایرانی سیاست بین‌الملل، سال 6، شماره 1، صص 52-27.
برزگر، کیهان (1390/2/18)، «سرنوشت جنگ امریکا با تروریسم بعد از اسامه بن لادن»، تاریخ دریافت: 1398/5/10 ، http://www.irdiplomacy.ir/fa/news/12551.
ببری گنبد، سکینه (تابستان 1389)، «بیم‌ها و امیدهای اوباما خطاب به کنگره»، فصلنامه طالعات منطقه‌ای،  شماره 37، صص 240-225.
دهشیار، حسین (زمستان 1395)، «ترامپ و محوریت توانمندی‌های اقتصادی و نظامی در قلمرو سیاست خارجی»، فصلنامه پژوهش‌های روابط بین‌الملل، دوره 1، شماره 22، صص 24-15.
دهشیار، حسین (1390)، سیاست خارجی امریکا در افغانستان، تهران: بنیاد حقوقی میزان.
رهایی، سعید (1378)، عهدنامه‌های بین‌المللی و تعهدات دولت‌های ثالث، تهران: الهدی.
سجادپور، سید محمد کاظم (1387)، «آسیای غربی، امریکا و سیستم بین‌المللی»، فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران. سال اول، شماره 3، صص 34-22.
شفیعی، نوذر (1389)، «تهدیدات امنیتی ایران از ناحیه افغانستان قبل و بعد از یازدهم سپتامبر»، فصلنامه روابط خارجی، سال دوم، شماره 1، صص. 165-140.
فرجی‌راد، علیرضا، محمد درخور، سید هادی سادات (بهار 1390)، «ژئوپلتیک جدید افغانستان پس از یازدهم سپتامبر و تأثیر آن بر امنیت ملی ایران»، فصلنامه جغرافیای انسانی، سال سوم، دوره 3، شماره 2، صص 202-193.
کیوان حسینی، اصغر (1387)، واکاوی سیاست صدور فناوری در سیاست کلان امریکا (2008-1945)، تهران: مؤسسه آینده پژوهی دفاعی وزارت دفاع.
لیتل، ریچارد (1389)، تحول در نظریه‌های موازنه قوا، ترجمه غلامعلی چگنی زاده، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی.
مرشایمر، جان (1388)، تراژدی سیاست قدرت‌های بزرگ. ترجمه غلامعلی چگنی زاده. تهران: انتشارات وزرات خارجه.
نورعلی وند، یاسر، علی خلیلی‌پور رکن‌آبادی (1390)، «چند جانبه گرائی و روابط فراآتلانتیک در افغانستان»، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال چهاردهم، شماره51، صص 200-175.
واعظی، محمود (آبان 1389)، «ایران و تهدیدات ناشی از بی ثباتی در افغانستان»، پژوهشنامه سیاست خارجی، شماره 26، صص 46-15.
Amy Belasco (2009), Troop Levels in the Afghan and Iraq Wars, FY2001-FY2012: Cost and Other Potential, Congressional Research Service. in:www. CRS . gov,R40682
Bruno, G. (2011), "U.S. War in Afghanistan: Interactive Timelin"”, in:R. McMahon & C. o. Relations(ed).in: http://www.cfr.org/afghanistan/us-war-afghanistan/p20018 (05/04/2019)
Cropsey, S. & Feith, D.J. (2011), "The Obama doctrine defined", Commentary Magazine. Retrieved from: http://www.commentarymagazine.com/article/the-obama-doctrine-defined/
Clarke, M & Ricketts, A. (2017), "Donald Trump and American foreign policy: The return of the Jacksonian tradition". Comparative Strategy,vol. 36,no,4, pp.379-366.
Cordesman, A. (2017), "How the Trump Administration is Losing Afghanistan", Retrieved from : https://www.csis.org/analysis/how-trump-administration-losing-afghanistan.
Costa. R; Rucker, P. (2017), "Military leaders consolidate power in Trump administration",  The Washington Post. Retrieved from: https://www.washingtonpost.com/politics/military-leaders-consolidate-power-in-trump-administration/2017/08/22/db4f7bee-875e-11e7-a94f- 3139abce39f5_story.html.
Ewing, P(2017).Npr Choice Page Retrieved from: https://www.npr.org/2017/08/22/545159997/trump-inherits-the-afghanistan-albatross-and-commits-for-the-long-term.
Dombrowski, Peter and Reich, Simon (summer 2018),” Beyond the Tweets: President Trump's Continuity in Military Operations”, Strategic Studies Quarterly, Vol. 12, No. 2, https://www.jstor.org/stable/10.2307/26430816.
Defense.gov, (June 14 2017), "Statement by Secretary of Defense Jim Mattis on Afghanistan Troop Levels", Release No: NR-226-17.
Dimitrova, A. (2011), "Obama’s Foreign Policy: Between Pragmatic Realism and Smart Diplomacy" in: http://www.culturaldiplomacy.org/culturaldiplomacynews/participant-papers/academy/Anna-Dimitrova-Obama's-Foreign-Policy-Between-Pragmatic-Realism-and-Smart-Diplomacy.pdf.
DOD (Dec 9 2016), "Combined Education and Training Program Plan for Afghanistan Budget" ,in: www.SIGar.mil.
Felbab Brown, V (2017), "President Trump’s Afghanistan Policy: Hpes and Pitfalls", In: https://www.brookings.edu/research/president-trumps-afghanistan-policy-hopes-and-pitfalls/.
Hodes, Cyrus & Sedra, Mark (2007), The  Search for Security in Post-Taliban Afghanistan  , Adelphi Paper.,London: International Institute for Strategic Studies .
Hazarika, Obja Borah (2017), "Trump’s Grand Strategy: A New Doctrine and its Discrepancies" Indian Foreign Affairs Journal. Vol.23.No.4, pp.22-57.
Jervis, R. (2003). "Understanding the Bush doctrine", Political Science Quarterly,Vol. 118 , No.3, pp.363-388.
Johnson, D. D., & Thayer, B. A. (2016), "The evolution of offensive realism: Survival under anarchy from the Pleistocene to the present", Politics and the life sciences, Vol.35,No.1, pp.1-26.
Layne, C. (2009), "The Poster Child for offensive realism: America as a global hegemon", Security Studies, Vol.12, No.2, pp.120-164.
Lalkovič, T. (2017). "Trump's New Afghanistan Strategy", In: http://stratpol.sk/wp-content/uploads/2017/09/trump-afghanistan-strategy_lalkovic.pdf
Luce, D. (2017). "Trump Sticks to a Protectionist, Isolationist Script in First BigSpeech", Foreign Policy.In: http://foreignpolicy.com/2017/03/01/trump-sticks-to-a-protectionist-isolationist-script-in-frst-big-speech/
.Mearsheimer, J. (2011), The Tragedy of Great Power Politics, NewYork: W. W. Norton & Company.
Michael Kugelman, (16 July 2017 ), "Trump’s Afghanistan Strategy Is Simply Old Wine in a New Bottle", National Interest, ,In: http://www.nationalinterest.org/feature/trumps-afghanistan-strategy -simply-old-wine-new-bottle-21549.
Mead, W (2017), "The Jacksonian Revolt: American Populism and the Liberal Order", Foreign Afairs,In: https://www.foreignafairs.com/articles/united-states/2017-01-20/jacksonian-revolt
Owens, M.T. (2009), The Bush Doctrine: The Foreign Policy of the Republican Empire, (Princeton: Princeton University Press .
Prifti. B. (2014), "Continuation in US Foreign Policy: An Offensive, Realist Perspective" , In:  https://scholarcommons.usf.edu/etd.
Remarks by:The President on a new strategy for Afghanistan and Pakistan. March 27, 2009, The White House, http://www.whitehouse.gov/the_press_office/Remarks-by-the-President-on-a-New-Strategy-for-Afghanistan-and-Pakistan/ (05/05/2019
Robertson, C. (2017), "America First: The Global Trump at Six Months", In:  Borderless Publics: Scandinavian participation in the 2016 American election via Twitter.
Mattis , James, "U.S. to send over 3,000 troops to Afghanistan", Reuters (September 18, 2017), In: www.rferl.org.
Snyder, G. (2002), "Mearsheimer's World-Offensive Realism and the Struggle for Security: A Review Essay", International Security,Vol.27,No.1, In: http://www.jstor.org/stable/3092155.
Santos, Castro and Teixeira, U. T (2013), "Exporting Democracy as Foreign Policy: Peace, Security and the American Military Interventions in the Post-Cold War World". Paper presented at the Third World International Studies Conference (WISC), Porto, In: www. Peaseworldwide.org.
Schake, K. (oct-nov 2016), "Republican Foreign Policy after Trump", Survival, Vol.58, No.5, pp. 33-52.
Santos, Maria Helena de Castro & Teixeira, Ulysses Tavares (2015),” Interests and Values in Obama’s foreign Policy: Leading from Behind? “,  Política Internacional, Vol.58 , No.2.
Toft, P. (2005),” John J. Mearsheimer: an offensive realist between geopolitics and power”, Journal of International Relations and Development, Vol.8,No.4.
Trifkovic, S. (2017),” Trump's Foreign Policy: A Victory for the Deep State”, ПОЛИТЕИА, Vol.7,No.13.
Remarks by : President Trump on the Strategy in Afghanistan and South Asia, In: WhiteHouse.gov ,(August 21, 2017).
Walts, Kenneth  (1979), Theory of International Politics , California: University of California .
Wheeler, N.J. (2003), “The Bush Doctrine: the dangers of American exceptionalism in a revolutionary age”, Asian perspective, Vol. 27,No.4, pp.175-192.
Wolf, R. (2017),” Donald Trump’s Status-Driven Foreign Policy”, Survival, Vol.59,No.5.in: https://www.state.gov/u-s-relations-with-afghanistan/ July, 2019.
Więcławski, J. (2017). “Neoclassical Realism and the Crisis of the Realist Paradigm in Contemporary International Relations”, Myśl Ekonomiczna i Polityczna, Vol.2,No.57, pp.192-217.
Yiğit Anıl Güzelipek (2018), "The roots of Trump’s foreign policy: Offensive Realism on US Foreign Policy", Ante Portas – Studia nad Bezpieczeństwem, Vol.1 , No.10, pp. 29-37.