پردازش الگوی امنیت راهبردی در تحلیل تهدیدات عربستان سعودی علیه جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه تربیت مدرس

2 گروه روابط بین الملل دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس- تهران- ایران

3 عضو هیات علمی / دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

After the Islamic Revolution, the relations between the two countries of Saudi Arabia and the Islamic Republic of Iran were full of "hostility", "tension", "conflict" and "great threat". So far, there have been many studies in this regard, but they have not investigated Saudi threats against Iran in a systematic manner and based on theoretical studies. The author believes that the implementation of a specific theory to analyze the threats of Saudi Arabia is not effective, and in this regard considers the strategic security model rooted in some Western and nonwestern theories of international relations. So the question is how can Saudi Arabia's threats against Iran be analyzed based on strategic security model? the hypothesis of research is that strategic security model can examine the role of the international political system in analyzing Saudi threats against Iran with regard to the specific characteristics of the political and social environment of the two countries and suggests strategies to reduce them.
Accordingly, the strategic security model assesses Saudi Arabia's lasting threats to Iran in four areas: regional, economic, cyber and cultural. This model analyzes the Neo-conservative system

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Using the strategic security model to analyze Saudi threats against the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • Mohsen Eslami 2
  • m j 3
2 Department of International Relations, Faculty of Human sciences, Tarbiat modares University, Tehran, Iran
3 t
چکیده [English]

After the Islamic Revolution, the relations between the two countries of Saudi Arabia and the Islamic Republic of Iran were full of "hostility", "tension", "conflict" and "great threat". So far, there have been many studies in this regard, but they have not investigated Saudi threats against Iran in a systematic manner and based on theoretical studies. The author believes that the implementation of a specific theory to analyze the threats of Saudi Arabia is not effective, and in this regard considers the strategic security model rooted in some Western and nonwestern theories of international relations. So the question is how can Saudi Arabia's threats against Iran be analyzed based on strategic security model? the hypothesis of research is that strategic security model can examine the role of the international political system in analyzing Saudi threats against Iran with regard to the specific characteristics of the political and social environment of the two countries and suggests strategies to reduce them.
Accordingly, the strategic security model assesses Saudi Arabia's lasting threats to Iran in four areas: regional, economic, cyber and cultural. This model analyzes the Neo-conservative system

کلیدواژه‌ها [English]

  • ایران
  • عربستان
  • امنیت
ابراهیمی، شهروز؛ ستوده، علی‌اصغر و شیخون، احسان (1389)، «رویکرد اسلامی به روابط بین‌الملل در مقایسه با رویکردهای رئالیستی و لیبرالیستی»، دانش سیاسی، سال 6، شماره 2، صص 42-5.
ابراهیمی، نبی‌الله (1393)، «بررسی مقایسه‌ای مفهوم امنیت در مکاتب متأخر امنیتی»، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال 17، شماره 4، صص 30-7.
افتخاری، اصغر (1394)، «الزامات راهبردی انقلاب اسلامی برای علم سیاست»، فصلنامه پژوهشنامهانقلاباسلامی، سال 4، شماره 17، صص 50-39.
افتخاری، اصغر و صدقی، ابوالفضل (1395)، «گذار از علوم امنیتی سکولار به نظریه امنیت شریعتمدار»، فصلنامه آفاق امنیت، سال 9، شماره 32، صص 33-5.
اقارب‌پرست، محمدرضا و شجاعی، محمدمیلاد (1395)، «هم‌سنجی امنیت با عیار نئورئالیسم و پست‌مدرنیسم»، فصلنامه تحقیقات سیاسی بینالمللی، شماره 27، صص 160-135.
آجرلو، حسین و دهقانی فیروزآبادی، سید جلال (1394)، «‌تحلیل راهبردی تحقق آرمان فلسطین در پرتوی بیداری اسلامی در خاورمیانه و شمال افریقا»، فصلنامه جامعه‌شناسی سیاسی جهان اسلام، دوره 3، شماره 6، صص 110-83.
آدمی، علی و کشاورز مقدم، الهام (1394)، «جایگاه مجموعه امنیتی محور مقاومت در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه مطالعات سیاسی جهان اسلام، سال 4، شماره 14، صص 19-1.
آل سیدغفور، سیدمحسن؛ کاظمی، احسان و موسوی، سیدمحمد (1394)، «تبیین رقابت استراتژیک جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی در یمن»، فصلنامه سیاست خارجی، دوره 29، شماره 2، صص 167-145.
برزگر، ابراهیم و حسینی، سیدمحمدصادق (1392)، «نظریه پخش و بازتاب انقلاب اسلامی ایران بر عربستان سعودی»، فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی، سال 10، شماره 33، صص 187-173.
بشیریه، حسین (1384)، لیبرالیسم و محافظه‌کاری، از محافظه‌کاری تا هرمنوتیک و پست‌مدرنیسم، تهران: انتشارات نی.
بیات، جلیل و اسلامی، محسن (بی‌تا)، «ایران – عربستان؛ طرح الگوی تنش زدایی با محوریت مناقشات منطقه‌ای»، مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی، مقالات آماده انتشار.
پورحسن، ناصر (1396)، «مؤلفه‌های جنگ هیبریدی عربستان علیه جمهوری اسلامی 2017-2015»، فصلنامه جستارهای سیاسی معاصر، سال 8، شماره 4، صص 46-27.
پوستین‌چی، زهره و متقی، ابراهیم (1390)، «زبان سیاسی مقاومت اسلامی در سیاست بین‌الملل»، فصلنامه پژوهش‌های روابط بین‌الملل، دوره 1، شماره 1، صص 129-97.
پولادی، کمال (1383)، تاریخ اندیشه سیاسی در غرب (قرن بیستم)، تهران: نشر مرکز.
تریف، تری و همکاران (1383)، مطالعات امنیتی نوین، ترجمه علیرضا طیب و وحید بزرگی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
جمال‌زاده، ناصر (1391)، «قدرت نرم انقلاب اسلامی ایران و نظریه صدور فرهنگی انقلاب با تأکید بر بیداری اسلامی در منطقه»، پژوهشنامه انقلاب اسلامی، سال 1، شماره 4، صص 86-61.
حافظ‌نیا، محمد‌رضا؛ احمدی‌پور، زهرا و بویه، چمران (1391)، «انقلاب اسلامی و پیدایش ژئوپلیتیک جدید ایران»، پژوهشنامه انقلاب اسلامی، سال 2، شماره 5، صص 23-1.
حمزه پور، علی (1393)، «روش‌شناسی در مکتب امنیتی جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه آفاق امنیت، سال 7، شماره 22، صص 83-57.
خضری، احسان؛ صفوی، سیدحمزه و پرهیزکار، امین (1394)، «ریشه‌یابی منازعات ایران و عربستان (مطالعه‌ی موردی سه کشور عراق، بحرین و یمن)»، فصلنامه تحقیقات سیاسی بینالمللی، دوره 7، شماره 23، صص 207-179.
داوند، محمد و موسوی شفائی، سیدمسعود (1396)، «تأثیر دیپلماسی اقتصادی پسامدرن بر تحقق اهداف اقتصاد داخلی ایالات متحدۀ آمریکا»، فصلنامه مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی، دوره 7، شماره 24، صص 113-93.
درخشه، جلال و محمدی، علیرضا (1391)، «بررسی تکلیف‌گرایی دینی انقلاب اسلامی ایران بر مقاومت اسلامی حزب‌الله لبنان»، فصلنامه پژوهش‌های انقلاب اسلامی، سال 1، شماره 1، صص 246-221.
دهشیری، محمدرضا و حسینی، سیدمحمدحسین (1395)، «ژئوپلیتیک منطقه و روابط ایران و عربستان»، فصلنامه روابط خارجی، سال 8، شماره 1، صص 143-111.
دهقانی فیروزآبادی، سیدجلال (1389)، «چگونگی و چیستی نظریّه اسلامی روابط بین‌الملل»، پژوهشنامه علوم سیاسی، سال 5، شماره 2، صص 142-111.
دهقانی فیروزآبادی، سیدجلال و قریشی، یوسف (1391)، «نظریه و روش در مطالعات امنیتی کردن»، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال 15، شماره 4، صص 42-7.
رسولی ثانی­آبادی، الهام (1389)، «مبانی بیناذهنی هویت نظام جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامهمطالعاتراهبردی، سال 14، شماره 1، صص 114-85.
رضاپور، حسین (1393)، «تأثیر انقلاب اسلامی بر نظام بین‌الملل»، فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی، سال 11، شماره 37، صص 158-141.
رهبر، عباسعلی؛ نجات‌پور، مجید و موسوی‌نژاد، مجتبی (1394)، «قدرت نرم، انقلاب اسلامی ایران و بیداری اسلامی»، پژوهش‌های راهبردی سیاست، سال 4، شماره 44، صص 39-9.
زارع‌زاده ابرقویی، رسول (1396)، «بررسی و نقد نظریه امنیتی سازی مکتب کپنهاگ»، فصلنامه آفاق امنیت، سال 10، شماره 38.
ستوده، علی اصغر و خزائی، جعفر (1395)، «ماهیت ‌فرقه‌گرایی‌ جدید عربستان ‌سعودی علیه جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه حبلالمتین، سال 5، شماره 15، صص 86-66.
سعیدآبادی، محمدرضا و محروق، فاطمه (1392)، «راهبرد امنیت ملی چین: تداوم و تغییر امنیتی سازی و امنیتی زدایی»، فصلنامه پژوهشهای روابط بینالملل، دوره 1، شماره 9، صص 147-111.
سید­نژاد، سیدعلی و سراج، رضا (1391)، «نقش عوامل ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران در ارائه الگوی سیاسی به شیعیان جهان»، مجله سیاست دفاعی، سال 23، شماره 91، صص 130-97.
سیمبر، رضا، موسوی، سید نظام‌الدین و قاسمیان، روح‌الله (1393)، «‌تأثیر انقلاب اسلامی ایران بر خیزش‌های مردمی در جهان عرب»، فصلنامه پژوهشنامه انقلاب اسلامی، سال 3، شماره 11، صص 17-1.
شفیعی، نوذر و قلیچ‌خانی، غلامرضا (1389)، «تبیین تأثیر رادیکالیسم اسلامی بر روابط ایران و پاکستان»، فصلنامه مطالعات راهبردی جهان اسلام، سال11، شماره 42، صص 158-127.
طاهری، سیدمهدی (1388)، «بازتاب انقلاب اسلامی ایران بر نظام بین‌الملل» در بازخوانی تأثیرات انقلاب اسلامی ایران بر بیداری اسلامی، قم: جامعة المصطفی العالمیة.
عبدوس، حامد (1386)، ­بازتاب انقلاب اسلامی ایران بر مصر، مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
عرب­احمدی (1391)، «سیاست­های مداخله جویانه عربستان سعودی در کنیا، تانزانیا و اوگاندا»، نشریه مطالعات سیاسی جهان اسلام، سال 1، شماره 3، صص 123-101.
غرایاق زندی، داود (1394)، «مبانی انسان‌شناختی مکتب امنیتی جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه آفاق امنیت، سال 8، شماره 26، صص 61-41.
قادری کنگاوری، روح‌الله (1392)، «‌نظریه مقاومت در روابط بین‌الملل؛ رویکرد ایرانی- اسلامی نفی سبیل و برخورد با سلطه»، مجله سیاست دفاعی، سال 21، شماره 82، صص 248-191.
قیصری، نوراله (1393)، «مکاتب امنیتی: نقدهای موجود و ضرورت طرح نگرشی نوین»، فصلنامه آفاق امنیت، سال 7، شماره 22، صص 55-27.
لک زایی، نجف (1390)، «فقه و امنیت»، فصلنامه کاوشی نو در فقه، دوره 18، شماره 70، صص 86-45.
متقی، افشین (1394)، «­واکاوی زمینه­های ناسازواری در روابط ایران و عربستان بر پایه نظریه سازه­انگاری»، فصلنامهپژوهش­هایراهبردیسیاست، سال 3، شماره 12، صص 161-141.
معظمی، منصور و سرعتی آشتیانی، معظمه (1391)، «راهبردهای مقابله با اثرات تحریم بر صنعت نفت ایران با تأکید بر توسعه همکاری‌های دانشگاه و صنعت»، فصلنامه نوآوری و ارزشآفرینی، سال 1، شماره 1، صص 38-29.
معین‌آبادی، حسین و روح‌الله، سبزی (1394)، «تحلیل بازتاب انقلاب اسلامی ایران در عراق بر اساس نظریه پخش»، نشریه مطالعات سیاسی جهان اسلام، سال 4، شماره 13، صص 70-47.
مومنی، اسکندر و عصاریان‌نژاد، حسین (1389)، «واقع‌گرایی امنیت در عصر جهانی شدن»، فصلنامه مطالعات راهبردی دفاعی، سال 11، شماره 112، صص 216-187.
میردهقان، مهین­ناز و سمیه، شوکتی مقرب (1392)، «گفتمان پنهان، قدرت و رسانه در خاورمیانه عربی (مطالعه موردی: عربستان سعودی)»، فصلنامه مطالعات جهان، دوره 3، شماره 1، صص 180-145.
میرزایی، جلال و داوند، محمد (1394)، «بررسی و تحلیل عملکرد سازمان عفو بین‌الملل در ارتباط با رصد وضعیت حقوق بشر در عربستان سعودی»، فصلنامه مطالعات سیاسی جهان اسلام، سال 4، شماره 13، صص 88-71.
مهدی­زاده، اکبر (1382)، «بررسی سیاست خارجی و رفتار عربستان در قبال جنگ ایران و عراق» فصلنامه نگین ایران، شماره 4، صص 40-32.
نصری، قدیر (1390)، «تأملی نظری در یافته‌ها و دشواری‌های «باری بوزان» در بررسی امنیت»، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال 14، شماره 4، صص 134-105.
نورعلی‌وند، یاسر (1396)، «عربستان سعودی و تلاش برای موازنه‌سازی مجدد در برابر ایران»، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال 20، شماره 1، صص 32-7.
نورمحمدی، مرتضی (1394)، «مرجع امنیت در مکتب امنیتی جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه آفاق امنیت، سال 8، شماره 26، صص 153-135.
نوروزی، محمدجواد (1391)، دست در دست صبح، انقلاب اسلامی، قم: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، دفتر نشر معارف.
نیاکوئی، امیر و ستوده، علی اصغر (1394)، «ماهیت راهبرد عربستان سعودی علیه انقلاب اسلامی ایران در منازعات سوریه و عراق»، فصلنامه پژوهشنامه انقلاب اسلامی، سال 4، شماره 17، صص 110-95.
یزدان‌فام، محمود (1391)، «دگرگونی در نظریه‌ها و مفهوم امنیت بین‌المللی»، فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره 38، صص 750-725.
یزدانی، عنایت‌الله و خدابنده، محمد (1390)، «امنیت در عصر پسامدرن»، فصلنامه رهیافتهای سیاسی و بینالمللی، شماره 25، صص 200-163.
 
Agnew, J. (2001), The new global economy: time-space compression, geopolitics, and global uneven development. journal of world-systems research, 7(2), 133-154.
Aitel, Dave. (2015), Iran is Emerging as One of the Most Dangerous Cyber Threats to the US. US: Military and Defence. http://www.businessinsider.com/iran-is-emerging-as-one-of-the-most-dangerous-cyber-threats-to-the-us-2015-12
Al-Filali, I. Y., & Gallarotti, G. M. (2012), Smart Development Saudi Arabia’s Quest for a Knowledge Economy. International Studies, 49 (1-2), 47-76.
Alshanbri, N., Khalfan, M., Noor, M. A., Dutta, D., Zhang, K., & Maqsood, T. (2015), “Employees' turnover, knowledge management and human recourse management: a case of Nitaqat program”. International Journal of Social Science and Humanity, 5(8), 701-706.
Alsodais, Sami. (2013), “Science,Technology & Innovation in Saudi Arabia”. WIPO Magazine. Saudi Patent Office, King Abdulaziz City for Science and Technology (KACST), 23-26.
Balzacq, T., Léonard, S., & Ruzicka, J. (2016), “Securitization revisited: Theory and cases”. International Relations, 30(4), 494-531.
Barnett, Michael and Duvall, Raymond, (2005), “Power in International Politics”, International Organization, pp, 39-57.
Bashehab, O. S., & Buddhapriya, S. (2013), “Status of knowledge based economy in the Kingdom of Saudi Arabia: An analysis”. Journal of Social and Development Sciences, 4 (6), 268. 278.
Berenskoetter, Felix, (2007), “Thinking about power”, in Power in World Politics, Edited by Berenskoetter, Felix and Williams, M.J. published in the USA and Canada by Routledge.
Berman, I. (2013), The Iranian Cyber Threat, Revisited. Statement before the US House of Representatives Committee on Homeland Security Subcommittee on Cybersecurity, Infrastructure Protection, and Security Technologies, 2.
Berti, B., & Guzansky, Y. (2014), Saudi Arabia's Foreign Policy on Iran and the Proxy War in Syria: Toward a New Chapter?. Israel Journal of Foreign Affairs, 8(3), 25-34.
Bin Huwaidin, Mohamed, (2015), “The Security Dilemma in Saudi-Iranian Relations”, Review of History and Political Science, Vol. 3, No. 2, pp. 69-79.
Cilluffo, F. J. (2013), Cyber Threats from China, Russia and Iran: Protecting American Critical Infrastructure. Testimony before the US House of Representatives, Committee on Homeland Security Subcommittee on Cybersecurity, Infrastructure Protection, and Security Technologies.
Ciolan, I. M. (2014), “Defining Cybersecurity as the Security Issue of the Twenty First Century. A Constructivist Approach”. Revista de Administratie Publica si Politici Sociale, 12(1), 120-136.
Debnath, S. C. (2015), Creating the Knowledge-based Economy in Kingdom of Saudi Arabia to Solve the Current Unemployment Crisis. 1-20.
Eisenstadt, M. (2016), Iran’s Lengthening Cyber Shadow. Research Note 34 (Washington DC: Washington Institute).
Eriksson, J., & Giacomello, G. (2007), The information revolution, security, and international relations: (IR) relevant theory?. International political science review, 27(3), 221-244.
Esping-Andersen, G. (1992), Post-industrial class structures: an analytical framework. Instituto Juan March de estudios e investigaciones.
Etheridge, J. (2002), Desert Mirage: Saudi Arabian Debt and Political Instability”, Political Economy of the Middle East Prof. Clement Henry. 1-22.
Fars News Agency. (2016), Cyber Police Chief: Attacks on Iranian Gov't Website   Led by Saudi Hackers. Tehran. http://en.farsnews.com/newstext.aspx?nn=13950309001116
Ferkiss, V. (1979), “Post-Industrial Society: Theory, Myth, Ideology”, The Political Science Review, IX forthcoming, 61-102.
Frontera, (2016), “Cybersecurity in Saudi Arabia Calls for Clear Strategies”. https://fronteranews.com/news/mena/cybersecurity-in-saudi-arabia/
Gartman, D. (1998), “Postmodernism or the Cultural Logic of Post-Fordism?”, The Sociological Quarterly, 39 (1), 119-137.
Gause III, F. G. (2014), Beyond sectarianism: The new Middle East cold war. Brookings Doha Center Analysis Paper, 11, 1-27.
Gili. (2015), The Iranian-Saudi Conflict and Its Cyber Outlet. Recorded Future. https://www.recordedfuture.com/iranian-saudi-cyber-conflict/
Global Edge. (2017), Saudi Arabia: Trade. Statistics your source for global business knowledge. Home, Global Insights, By Country, Saudi Arabia, Trade Statistics.
Greaves, S. (2008), Strategic Security as a New Academic Discipline. Journal of Strategic security, 1(1), 7, pp. 7-20.
Grumet, T. R. (2015), New Middle East Cold War: Saudi Arabia and Iran's Rivalry. A Thesis Presented to the Faculty of the Joseph Korbel School of International Studies University of Denver.
Hansen, L., & Nissenbaum, H. (2009), “Digital disaster, cyber security, and the Copenhagen School”. International studies quarterly, 53(4), 1155-1175.
International Trade Administration. (2016), 2016 Top Markets Report Automotive Parts Country Case Study: Saudi Arabia. U.S. Department of Commerce, 2016 ITA Automotive Parts Top Markets Report.
Jaaner, Ariel. (2012), “Saudi Arabia and Iran: the Struggle for Power and Influence in the Gulf”, International Affairs Review, Vol. XX, No. 3, pp. 39-50.
Jeddah Chamber of Commerce and Industry. (2016), Saudi Arabia – Industrial Sector Overview Report.
Jones, Sam. (2016), Cyber warfare: Iran opens a new front. UK: Financial Times. https://www.ft.com/content/15e1acf0-0a47-11e6-b0f1-61f222853ff3
Kagan, F. W., & Stiansen, T. (2015), The Growing Cyberthreat from Iran: The Initial Report of Project Pistachio Harvest. American Enterprise Institute.
Khorsheed, M. S. (2015), “Saudi Arabia: From Oil Kingdom to Knowledge‐Based Economy”. Middle East Policy, 22(3), p, 147-157.
Kouzehgar Kaleji, Vali,(2012), “Ups and Downs in Iran-Pakistan Ties”, Iranian review of Foreign Affairs, Vol. 2, No. 4, pp, 141-178.
Lewis, J. A. (2014), Cybersecurity and Stability in the Gulf. Center for Strategic and International Studies. 
Linnemann, H. & Lacroix, S. (2015), Politics and Business in Saudi Arabia: Characteristics of an Interplay. Political Sociology of the State in the Contemporary Arab World.
Mäkinen, K. (2005), Strategic security. A Constructivist Investigation of Critical Security and Strategic Organisational Learning Issues: Towards a Theory of Security Development, Finnish National Defence College, Department of Education Research Centre for Action Competence, Identity, and Ethics ACIE.
Martorell, B. E. (2012), Oil, politics, society and the state in the middle east: Enduring authoritarianism in Iran and Saudi Arabia.
McKinsey Global Institute (MGI). (2015), Saudi Arabia Beyond Oil the Investment and Productivity Transformation.
Muller, J. Z. (2013), Capitalism and inequality: What the right and the left get wrong. Foreign Affairs, 92, 30.
National Strategy for Transformation into Knowledge Society. (2012), transformation of the kingdom into knowledge Society Knowledge-Based Economy.
Norton-Taylor, Richard. (22 February 2016), Saudi Arabia leads surge in arms imports by Middle East states, The Guardian.
Only 6% KSA engineers are Saudi. Arab News. (20 September 2014), the Middle East's Leading English Language Daily.
Oxford Business Group. (2017), Enhancing Saudi Arabia’s cybersecurity readiness. UK. https://www.oxfordbusinessgroup.com/analysis/front-lines-enhancing-kingdom%E2%80%99s-cybersecurity-readiness
Robinson, W. I. (2004), A theory of global capitalism: Production, class, and state in a transnational world. JHU Press.
Salem, M. I. (2014), “The role of universities in building a knowledge-based economy in Saudi Arabia”. The International Business & Economics Research Journal (Online), 13(5), 1047-1056.
Security Council, (2016), Reducing tensions between Saudi Arabia and Iran, Haganum Model United Nations, Student Officer: Noortje van Randwijk, Position: Deputy President.
Sharma, Anu, (2016), Severed Ties Between Iran and Saudi Arabia: A Cold War or a Proxy War of Narratives, Influence and Power, New Delhi: Forum for National Security Studies.
Siboni, G., & Kronenfeld, S. a (2012), “Iran’s Cyber Warfare”. Institute for National Security Studies Insight, (375), 3.
Siboni, G., & Kronenfeld, S. b (2012), “Iran and Cyberspace Warfare”. Military and Strategic Affairs, 4(3), 86-91.
Sivramkrishna, S. (2016), Can a country really go broke? Deconstructing Saudi Arabia’s macroeconomic crisis. real-world economics review, 75.
Stiftung, Verlag Bertelsmann. (2016), BTI, Saudi Arabia Country Report.
Syeed, Nafeesa. (13 June 2016), Saudi Arabia’s Weapons Imports Lead Surge in Global Arms Sales. Bloomberg.
Taha, Sharif M. (20 April 2014), “Kingdom imports 80% of food products”, Arab News, http://www.arabnews.com/news/558271
Traboulsi, Karim. (2016), “Is Iran behind cyber attacks on Saudi Arabia?”. https://www.alaraby.co.uk/english/indepth/2016/12/3/is-iran-behind-cyber-attacks-on-saudi-arabia
Waldman, P. (2016), “The $2 Trillion Project to Get Saudi Arabia’s Economy Off Oil”. The Bloomberg Business Week.
Wehrey, Frederic, W. Karasik, Theodore, Nader, Alireza and Others, (2009), Saudi-Iranian Relations Since the Fall of Saddam Rivalry, Cooperation, and Implications for U.S. Policy, Rand: National Security Research Division.
Yamada, M. (2015), Saudi Arabia's Look‐East Diplomacy: Ten Years On. Middle East Policy, 22(4), 121-139.
ج) خبری و تحلیلی
«اکونومیست: «آیت‌الله شیخ نمر باقر النمر» به دلیل دفاع از حقوق شیعه و سنی در زندان سعودی است»، پایگاه اطلاع رسانی پیام آفتاب، (26/07/1393)، (زمان دسترسی به تارنما: 03/01/1395).
«توطئه مشترک تجاری علیه ایران»، روزنامه تعادل، (14/08/1396)، کدخبر: 110509.
«سوء استفاده عربستان از تصمیم ترامپ؛ کمبود نفت بازار را تامین می‌کنیم»، خبرگزاری تسنیم، (19/02/1397)، (زمان دسترسی به تارنما: 28/02/1397).
«طرح عربستان به نفع ایران است»، خبرگزاری فرارو، (09/03/1395)، کد خبر: 274471، (زمان دسترسی به تارنما: 12/11/1396).
«عربستان مشوق عادی‌سازی روابط اعراب با اسرائیل خواهد بود»، خبرگزاری فارس، (16/03/1395)، (زمان دسترسی به تارنما: 25/09/1396).
 قدمت چندساله جنگ سایبری ایران و عربستان، (10/03/1395)، تهران: خبرگزاری مشرق، کد مطلب: 581416، (زمان دسترسی به تارنما: 09/05/1396).
«مأموریت سعودی علیه برجام»، روزنامه دنیای اقتصاد، (08/06/1395)، شماره روزنامه: 3850، شماره خبر: 1066594.
 «هفت کشور اصلی حامی "داعش" از نگاه روزنامه غربی»، خبرگزاری العالم، (30/08/1394)، (زمان دسترسی به تارنما: 17/02/1396).