روسیه و افغانستان پس از ظهور طالبان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری روابط بین الملل ، گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشکده حقوق ، الهیات و علوم سیاسی ، واحد علوم تحقیقات ، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل ،و احد قم ، دانشگاه آزاد اسلامی قم ، قم، ایران (نویسنده مسئول)

10.22124/wp.2023.22888.3066

چکیده

خروج ناگهانی نیروهای غربی از افغانستان و ظهور مجدد طالبان در این کشور، منجر به ایجاد صحنه جدیدی در عرصه سیاست افغانستان و تغییر جایگاه بازیگران داخلی وخارجی دخیل در این کشور گردید؛این تحولات و رخ دادهادر افغانستان، به چالش جدی برای روسیه تبدیل گردید.عقب نشینی ناگهانی نیروهای غربی باقیمانده از افغانستان و تصاحب قدرت توسط طالبان، منجر به کاهش خشونت جنگی در سراسر کشور گردید،اما به شدت میزان عدم اطمینان کلی را افزایش داد.از اینرو روسیه درصدد آمد با در نظر گرفتن اهداف منطقه‎ای و بین‎المللی به این بحران واکنش نشان دهد.این نوشتار با هدف شناسایی علل تجدید نظر در سیاست خارجی روسیه نسبت به تحولات افغانستان با توجه به ظهور مجدد طالبان ایجاد شده است.بنابراین سوال اصلی مطرح می‎شود، علل تجدید نظر در سیاست خارجی روسیه نسبت به تحولات افغانستان با توجه به ظهور طالبان در این کشور چیست؟برای رسیدن به پاسخ این سؤال، از روش پژوهش توصیفی – تحلیلی و با استفاده از ابزار گردآوری کتابخانه‎ای و سایت‎های اینترنتی استفاده شده است.همچنین نگارندگان این فرضیه را مورد بررسی قرارخواهند داد،افغانستان در موقعیت استراتژیک روسیه اهمیت زیادی داردو بی‌ثباتی پایدار در افغانستان پس از خروج نیروهای آمریکایی می‎تواند، یک تهدید امنیتی برای روسیه و سایر اعضای CIS ایجاد کند.یافته‎های مقاله نشان می‎دهد روسیه با اتخاذ رویکرد تاکتیکی و با هدف مدیریت و دفع تهدید در سیاست خارجی خود با افغانستان پرداخته است.اکنون روسیه درصدد است با رویکرد تهاجمی خود به عنوان یک قدرت جهانی وارد پروسه صلح در افغانستان شودوازاین طریق بتواند سیاست خود را برافغانستان تحمیل کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Russia and Afghanistan after the rise of the Taliban

نویسندگان [English]

  • Maedah Davoudi 1
  • Davood Kiani 2
1 PhD Student in International Relations, Department of Political Science and International Relations, Faculty of Law, Theology and Political Science, Research Sciences Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Political Science and International Relations, Qom Branch, Qom Islamic Azad University, Qom, Iran (corresponding author)
چکیده [English]

The sudden withdrawal of Western forces from Afghanistan and the reappearance of theTaliban in this country led to the creation of a new scene in the field of Afghan politics and the change of the position of internal and external actors involved in thiscountry;These developments andevents in Afghanistanbecame aserious challenge for Russia.The sudden withdrawal of the remainingWestern forces from Afghanistan and the seizure of power by the Taliban led to a decrease in fighting violence across the country,but greatly increased the overall level of uncertainty.Therefore, Russia tried toreact to thiscrisis byconsidering regional and international goals.This article is created with the aim of identifying the reasons for revision in the foreign policy of Russia regarding the developments in Afghanistan due to the re-emergence of theTaliban.Therefore, the main question is raised, what are the reasons for revising Russia's foreign policy regarding the developments in Afghanistan due to the emergence of theTaliban in this country?To find the answer to this question, the descriptive-analytical research method has been used,using library collection tools and internet sites.Also,the authors will examine this hypothesis,Afghanistan isof great importancein thestrategicposition of Russia,andstable instabilityin Afghanistan after the withdrawal of American forces can create a security threat forRussia and otherCIS members.The findings of the article show that Russia has dealt with Afghanistan by adopting a tactical approach with the aim of managing and repelling threatsin itsforeign policy.NowRussia is trying toenter the peace processinAfghanistan with its aggressive approach as a world power and in this way it can impose its policy on Afghanistan.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: foreign policy
  • Russia
  • security
  • Afghanistan
  • Taliban