اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر سید امیر نیاکویی

Political Science دانشیار دپارتمان علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه گیلان

scholar.google.com/citations?user=roLVlykAAAAJ&hl=en
guilinterpoliticsgmail.com
0000-0001-8865-8824

سردبیر

دکتر رضا سیمبر

Political Science and International Relations, استاد تمام دپارتمان علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه گیلان

scholar.google.com/citations?user=kHr_cGUAAAAJ&hl=en
guilinterpoliticsgmail.com
0000-0001-5111-1075

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر مهران کامروا

سیاست استاد و مدیر مرکز مطالعات بین المللی و منطقه ای (CIRS) در دانشگاه جورج تاون قطر

www.mehrankamrava.com/
mehran.kamravageorgetown.edu
0000-0003-2198-0215

پروفسور قاسم شاه اسکندروف

تاریخ و سیاست منطقه ای استاد تمام آکادمی ملی علوم جمهوری تاجیکستان. رئیس مرکز حل تعارض و تحقیقات منطقه ای با همکاری فرهنگستان علوم تاجیکستان

cabar.asia/en/author/iskandarovkosimsho2
ikosimshogmail.com
0000-0002-7933-2037

معاون سردبیر

دکتر سجاد بهرامی مقدم

سیاست و روابط بین الملل استادیار دپارتمان علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه گیلان

scholar.google.com/citations?user=f7euNsQAAAAJ&hl=en
sajadbahramigmail.com
09114321826
0000-0002-0821-8763

اعضای هیات تحریریه

دکتر حسین دهشیار

سیاست و روابط بین الملل استاد تمام دپارتمان روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی

simap.atu.ac.ir/cv/7706709/
h_daheshiaryahoo.com

دکتر عباس مصلی نژاد

سیاست استاد تمام دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

scholar.google.com/citations?user=iYr8UKMAAAAJ&hl=en
mossalanejadut.ac.ir
0000-0002-0283-2762

دکتر ارسلان قربانی شیخ نشین

روابط بین الملل استاد تمام دانشگاه خوارزمی تهران

scholar.google.com/citations?user=kJCfwLEAAAAJ&hl=en
ghorbanikhu.ac.ir
0000-0002-4005-1684

دکتر نسرین مصفا

سیاست و روابط بین الملل استاد تمام دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

lawpol.ut.ac.ir/~nmosaffa scholar.google.co.uk/citations?user=y_rKOxQAAAAJ&hl=en
nmosaffaut.ac.ir
0000-0002-0441-816X

دکتر ابراهیم متقی

سیاست و روابط بین الملل استاد تمام دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

lawpol.ut.ac.ir/~emottaghi scholar.google.com/citations?user=IdDXux4AAAAJ&hl=en
emottaghiut.ac.ir

دکتر احمد جانسیز

اندیشه سیاسی دانشیار دپارتمان علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه گیلان

guilan.ac.ir/~jansiz
jansizguilan.ac.ir
0000-0002-1848-2023

دکتر محمدعلی بصیری

دکتری,علوم سیاسی گرایش روابط بین الملل,دانشگاه تولوز ,فرانسه، دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان

basiriase.ui.ac.ir
0000-0002-6491-0981

دکتر غلامرضا کریمی

دانشیار روابط بین الملل دانشگاه خوارزمی تهران

khu.ac.ir/cv/74/Gholamreza-Karimi
ghkarimikhu.ac.ir
0000-0003-3139-9504

ویراستار ادبی نشریه

فرشته گلچین راد

ویراستار ادبی

f.golchin251365yahoo.com