ژنوم‌های ژئوپلیتیکِ تاثیرگذار بر کُدهای رفتاری در سیاست‌خارجی ایران و روسیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی

3 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد روابط بین‌الملل دانشگاه فردوسی مشهد

4 دانشجوی دکترای علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی

چکیده

ژنوم ژئوپلیتیک به‌مثابه‌ نقشه­ ژنتیک جغرافیایی سیاست و برخاسته از جغرافیای یک کشور، سیاست‌خارجی کشورها را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. ایران با دارابودن پانزده کشور همسایه به‌عنوان منطقه‌ای ژئواستراتژیک، موقعیت برجسته­ای دارد. شناخت دیدگاه‌های ژئوپلیتیک برآمده از ژنوم‌های ژئوپلیتیک همسایگان و شناسایی کدهای ژئوپلیتیکِ کشورهای هدف، می‌تواند نقش مؤثری در اتخاذ سیاست‌خارجی همراستا با وزن ژئوپلیتیک ایران ایفا کند. نگارندگان، با بهره‌گیری از روش مقایسه‌ای و با تأکید بر تحلیل کدها و ژنوم­های ژئوپلیتیک موجود در جغرافیای سیاسی ایران و روسیه کوشش کرده­اند در قالب مدلِ تقابل کد/ ژنوم‌ها، پیامدهای این تقابل و تأثیر را بر سیاست‌خارجی دو کشور تبیین کنند. یافته‌ راهبردی مقاله این است ‌که ایران در پرتوِ اصلاحِ رفتار خود در نظام بین‌الملل، می‌تواند روسیه را در موقعیتِ ضعف قرار دهد؛ ولی، روس‌ها با بهره‌گیری از رفتار ایران نسبت به نظام بین‌الملل، توانسته‌اند مانع استفاده‌ ایران از قوت‌های ژئوپلیتیکِ خود و پوشاندنِ ضعف در کدهای ژئوپلیتیک روسیه، گردند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Affecting Geopolitical Genomes on the Behavioral Codes in the Foreign Policy of Iran

نویسندگان [English]

  • . . 1
  • . . 2
  • . . 3
  • . . 4