تحول مفهوم امنیت در پرتو جهانی شدن و فناوری اطلاعات و ارتباطات نوین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی روابط بین الملل دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشجوی دکتری روابط بین‌الملل دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

تحول در مفاهیم روابط بین الملل را می توان به عنوان متغیر وابسته تحول در محیط بین الملل مورد توجه قرار  داد؛ محیطی که خود تحت تأثیر کنش های انسانی بوده است. در روند تحولات محیطی و مفهومی همواره می توان نقطه عطفی را به عنوان شناسه تحولات قبل و بعد مشخص نمود و سیر تغییر مفهومی در روابط بین الملل را از آنجا ادامه داد. در این میان مفهوم امنیت نیز تحت تأثیر تحولات سطح کلان بین الملل دستخوش تغییر شده و با شروع روند جهانی‌شدن و تحت تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات مفهومی چند بعدی یافته و این سؤال را مطرح می سازد که  با شروع عصر جهانی شدن و ظهور فناوری های جدید، مفهوم امنیت دستخوش چه تغییراتی شده است. بر این اساس می توان گفت فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان متغیری جدید مطرح است که در قالب نظریات «سایبر پلتیک» و مبتنی بر مفهوم ارتباطات فراتر از آنچه پیش از این مطرح می شد، ابعاد و تعابیر مختلف امنیت نظامی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی را تحت تأثیر قرار داده است؛ بنابراین پژوهش حاضر در تلاش است تا با استفاده از روش تبیینی به بررسی و تحلیل تحول مفهوم امنیت با توجه به متغیرهای جدید بپردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Evolution of Security Concept in the Light of Globalization and New Information and Communication Technologies

نویسندگان [English]

  • Ahmad Soltaninejad 1
  • Mohammad Hoossein Jamshidi 1
  • Sajad Mohseni 2
چکیده [English]

If war and peace considered as a hard core of international relations debates, so security will be a significant variable in this sphere. Security and survival have always been two key elements and a prerequisite for development and economic growth. Traditionally, from realistic point of view, security means when there is no threat while in the era of information technology the meaning of security has taken multi dimension aspect. In other word, the impact of globalization and information technology has dramatically changed the meaning and aspect of security in international arena. This paper will discuss how information technology has an important impact on the concept of security. Accordingly, it could be said that information and communication technologies as a new variable in this study in the framework of cyber politic theories. The development in IT has had enormous effects on different aspect of the concept of security, including military, economic, political and social aspect of security. This paper explains theses development by descriptive analytical method.
.

کلیدواژه‌ها [English]

  • security
  • Globalization
  • Information and Communication Technologies
  • Realpolitik
  • Cyber Politics
الف)منابع فارسی
 ابراهیمی، ن.1386.تأملی بر مبانی و فرهنگ مکتب کپنهاک. فصلنامه­ سیاست خارجی، 21 (2): 92-94.
افتخاری، ا.1381.تحلیل انتقادی امنیت. فصلنامه­ مطالعات راهبردی، 5 (2): 342-343.
آزر، ا و چ،  این مون. 1379. امنیت ملی در جهان سوم. تهران، پژوهشکده­ مطالعات راهبردی. ص402.
بوزان، ب. 1378. مردم، دولت، هراس. تهران، ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردی. ص432.
بیلیس، ج.، ا، اسمیت. 1388. جهانی‌شدن سیاست: روابط بین‌الملل در عصر نوین (زمینه تاریخی، نظریه‌ها، ساختارها و فرایند). جلد اول، ترجمه موسسه ابرار معاصر تهران، چاپ دوم. ص1520.
تاجیک، م.1387. رسانه و بحران در عصر فراواقعیت(با تأکید بر بحران هویت). فصلنامه پژوهش های ارتباطی(15) 56 : 153-156.
تریف، و دیگران .1383. مطالعات امنیتی نوین. ترجمه علیرضا طیب و وحید بزرگی. تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی. ص 368.
حقیقی، ر. 1388. تحول مفهوم امنیت در دولت مدرن. فصلنامه سیاست خارجی، 23 (4): 975-976.
ربیعی، ع.1383. مطالعات امنیت ملی. تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی. ص 464.
سلطانی نژاد، ا.، م، موسوی شفائی و ا، اسدی نژاد.1391. تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباط بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در دهه1380. پژوهشنامه علوم سیاسی، 8 (2): 90.
سیف زاده، ح.1385. اصول روابط بین الملل الف و ب. نشر میزان، چاپ پنجم. ص 392.
شکیبایی، ع و ف، کبریایی بطا. 1388. همگرایی منطقه‌ای در آسیای جنوب غربی. فصلنامه پژوهش بازرگانی، شماره 53 : 24.
شیهان، م. 1388.امنیت بین‌الملل. ترجمه­ سید جلال دهقانی فیروزآبادی. انتشارات پژوهشکده­ مطالعات راهبردی. ص 290.
عبد اله خانی، ع . 1389.  نظریه‌های امنیت. موسسه فرهنگی و بین‌المللی ابرار معاصر. چاپ نخست. ص 584.
قاسمی، ف. 1391. اصول روابط بین‌الملل. تهران، نشر میزان. چاپ چهارم. ص 496.
قوام، ع و م، قیصری.1391. ملی گرایی و دولت-ملت سازی در خاورمیانه. فصلنامه مطالعات خاورمیانه، 19 (4): 12.
قوام، ع. 1384. روابط بین‌الملل نظریه‌ها و رویکردها تهران، انتشارات سمت. چاپ اول. ص 396.
مشیر زاده، ح. 1386. تکثر معنایی و تحول مفاهیم در روابط بین الملل. فصلنامه مطالعات راهبردی. 10(4): 649-651.
مشیر زاده، ح. 1391. تحول در نظریه‌های روابط بین‌الملل. تهران: انتشارات سمت.چاپ هفتم. ص 392.
موسوی، م.، خ، حیدری و ع، قنبری.1392. تأثیر تهدیدات امنیتی تروریسم سایبری بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران و راهکارهای مقابله با آن. فصلنامه مطالعات بین المللی پلیس.4 (14): 92.
وحیدی، م. 1386. فرافناوری و تحول مفهوم قدرت در روابط بین الملل.  فصلنامه مطالعات راهبردی. 10 (4): 703.
 
ب) منابع انگلیسی
Astor, ­A. 2009. Unauthorized immigration, securitization and the making of Operation Wetback. University of Michigan, p5.
Bourne, M. Dan, B. 2011. Securing the human in critical security studies: the insecurity of a secure ethics. European Security. 20(3), P453.
Bruck, T.2004. An economic analysis of security policies. Defence and peace economics. 16(5), P 377.
Cudworth, E. S, Hobden. 2011. beyond environmental security: complex system, multiple inequalities and environmental risks. Environmental Politics.20 (1), P 43.
Eriksson, J. G, Giacomello. 2006. The Information Revolution, Security, and International Relations: (IR). Relevant Theory.  27(3), P224.
Fakiolas, E, T. 2011. Human and national security: a relation of contradiction or commonality. Southeast European and Black Sea Studies.11 (4), P396.
Friis, K. 2000. From Liminarsto others: Securitizations through Myths. A Journal of Network of Peace and Confikhct Studies, P 3.
Graeger, N. 1996. Environmental Security?Journal or Peace Research. 33(1), P 109.
Harris, B. J. 2008. Thinking about Security. University of Canada, P 40.
Kahler, M. 2004. Economic security in an era of globalization: definition and provision. The pacific Review. 17(4), P 485.
Katzenstein, P.1996. The Culture of National Security. New York: ColumiaUniversity Press.
Khagram, S. W, Clark. D, Raad. 2003. From the environment and human security to Sustainable Security and Development. Journal of Human Development. 4 (2), P 289-296.
Kohara, M.  2005. Information power and International Security. Progress in Informatics. No1, P 39-40.
Nesadurai, H. E.S.  2004. Introduction: economic security, globalization and governance. The pacific Review. 17(4), P 462-464.
Roper, C. 1999. Risk Management for Security Professional. Boston, Mass, Oxford: Butterworth Heinemann.
Seok Yu, H. 2003. Economic Threat to Human Security: Household debt problem in Korea. Global Economic Review, 32(3), P 68.
 Snyder, C. 2008. Contemporary Security and Strategy. Second Edition, New York: Pal Grave Macmillan.
Ulman, R. 1983. Redefining Security, International Security. Vol 8, P 138.
Williams, M. C. 2012. The new economy of security. Global Crime.  13(4). P 312.
Singh, J.P. 2002.  Information Technologies and the changing scope of Global Power and Governance.  Information Technologies and global Politics. Edited by James N. Rosenau and J.P.Singh, State University of New York Press.
Tang, S.  2008. Fear in International Politics: Two Position. International Studies Review. Published by Blackwell Publishing, P 458.
Melander, E. 2009. The Geography of Fear: Regional Ethnic Diversity, the Security Dilemma and Ethnic War. European Journal of International Relations. l(15), P 104.
Mitzen, J. 2006. Ontological Security in World Politics: State Identity and the Security Dilemma. European Journal of International Relations. 12(3), P 354.