ضد انقلابیگری در نظام بین الملل: مبانی و نمودهای عملی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای علوم سیاسی- عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه رازی کرمانشاه

2 کارشناس ارشد علوم سیاسی دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده

بازیگران اصلی نظام بین­الملل به منظور حفظ امنیت و برتری خود در عرصۀ جهانی، دارای رفتار و خصلتی محافظه­کارانه هستند و بدین لحاظ ضمن تأکید بر "حفظ وضع موجود"، تلاش می­کنند تا وضعیت نسبتاً همگون و منسجم نظام بین­ المللی را حفظ نموده و مانع بروز تغییرات و دگرگونی­ هایی بنیادین در ساختار این نظام شوند. این در حالی است که انقلاب ­های بزرگ، با طرح ایده­ های جهانی و اصول نجات بخش خود، در صدد تحقق و اجرای آرمان­هایی فرامرزی بر می­آیند و اصول و معیارهای حاکم بر سیستم جهانی را به چالش کشیده و مدعی شروع دوران نوینی در حیات سیاسی- اجتماعی بشریت در مقیاسی بین­ المللی می­شوند. این مقاله، چرایی و چگونگی شکل­ گیری موجی از ضد انقلابی­گری و اقدامات تقابلی در نظام بین­الملل علیه انقلاب­های بزرگ (انقلاب­های فرانسه، روسیه، چین و ایران) را مورد تجزیه و تحلیل قرار می­ دهد و این مدعا را به محک آزمایش می گذارد که در برابر انقلاب­ های بزرگ دارای اهداف جهانی و آرمان­های فراملی، نوعی ضد انقلابی­گری نیز در مقیاس بین ­المللی توسط بازیگران عمدۀ نظام بین­ الملل، که ساختار سیستم، منافع و جایگاه خود را در خطر می ­بینند، شکل می­ گیرد. پزوهش حاضر در نهایت به این نتیجه دست می یابد که اگرچه ایده­ها و آرمان­ های جهان وطنی­ گرایانه و نجات­بخش انقلاب­های بزرگ شور و اشتیاق گسترده­ای را در بین بخش­ های وسیعی از ملت ­های جهان بر می ­انگیزند، اما مبانی ساختاری نظام بین ­المللی و بازیگران اصلی جامعۀ جهانی، بعنوان حافظان وضع موجود، بصورت یک مجموعۀ هماهنگ، در برابر جاه­طلبی ­های آنها موضع­گیری و مخالفت می­کنند تا اجازه ندهند که یک "بازیگر یاغی" بنیان­های ساختاری نظام بین­ الملل را به چالش کشیده و اصول و معیارهای آن را به زیر سئوال ببرد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Counter-Revolutionary in The International System, Fundamentals and Practical Aspects

نویسندگان [English]

  • Masoud Akhveankazemi 1
  • Masoud Rostaghi 2
چکیده [English]

.
In order to maintain their dominance in the global arena, the main actors in the international system have a conservative behavior and character, and as such, emphasizing the "status quo", to preserve a relatively homogeneous and coherent system and prevent radical changes in the structure of the international system. However, the Great revolutions that occur in the international system deal with universal and cross-border ideas and principles which promise to save whole humanity by implementing radical changes in the global system. Although the salvation and messianic ideas of Great revolutions cause enthusiasm among the nations, but the basic structure of the international system and the main actors of the international community, as protectors of the status quo, will oppose to such ideas and behaviors. They launch a series of coordinated actions against these "rogue actors". Thus, the Great revolutions by their global goals and transnational principles challenge the global order and stability and cause an anti-revolutionary trend in the international system. This article, tries to understand why and how a wave of anti-revolutionary attitudes and actions are engendered against the Great revolutions (France, Russia, China and Iran).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Great Revolutions
  • the Counter-Revolution
  • International System
  • Foreign Policy
  • Great Powers
الف- فارسی
 آزاد، بهنام. 1378، جایگاه چین در نظام جدید بین­المللی، تهران: امیرکبیر.
 اسدی، بیژن. 1381، خلیج فارس و مسائل آن، تهران: سمت.
 اسدیان، امیر. 1381، سیاست امنیتی آمریکا در خلیج فارس، تهران: پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی.
 الهی، همایون. 1365، اهمیت استراتژیک ایران در جنگ دوم جهانی، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
 بلدسو، رابرت و بوسلاو بوسچک. 1375، فرهنگ حقوق بین­الملل، ترجمۀ علیرضا پارسا، تهران: قومس.
 بیلیس، جان و استیو اسمیت. 1383، جهانی شدن سیاست: روابط بین­الملل در عصر نوین، ترجمۀ ابوالقاسم راه چمنی و دیگران، جلد دوم، تهران: ابرار معاصر.
 پزشکزاد، ایرج. 1383، مروری در تاریخ انقلاب روسیه، تهران: قطره.
 شاهنده، بهزاد. 1378، انقلاب چین، تهران: وزارت امور خارجه.
 ضیائی بیگدلی، محمد رضا. 1381، حقوق بین­الملل عمومی، چاپ هجدهم، تهران: گنج دانش.
 فن گلان، گرهارد. 1378، در آمدی بر حقوق بین الملل عمومی، ترجمۀ داوود آقائی، جلد اول، تهران: میزان.
 قوام، سید عبدالعلی. 1387، اصول سیاست خارجی و سیاست بین­الملل، چاپ چهاردهم، تهران: سمت.
 کارو، دومنیک. 1375، حقوق بین­الملل در عمل، ترجمۀ مصطفی تقی­زادۀ انصاری، تهران: قومس.
 مصلح­زاده، مصطفی. زمستان 1381، «تحلیلی بر ره­آورد انقلاب اسلامی در روابط بین­الملل»، اندیشۀ انقلاب اسلامی، ش4.
 مقتدر، هوشنگ. 1374، حقوق بین­الملل عمومی، چاپ سوم، تهران: وزارت امورخارجه.
 ممتاز، جمشید و امیر حسین رنجبریان. 1376، ایران و حقوق بین­الملل، تهران: دادگستر.
 منصوری، جواد. 1385، آمریکا و خاورمیانه، تهران: وزارت امور خارجه.
 موسی­زاده، رضا. 1388، سازمان­های بین­المللی، چاپ دهم، تهران: میزان.
 هالیدی، فرد. مهر 1378، «انقلاب و روابط بین الملل»، ترجمۀ مسعود اخوان کاظمی، فصلنامۀ انقلاب اسلامی، ش3، سال اول.
 نقیب­زاده، احمد. 1383، تاریخ دیپلماسی و روابط بین­الملل از وستفالی تا امروز، چاپ دوم،تهران: قومس.
 نوازنی، بهرام. 1388، صدور انقلاب اسلامی؛ زمینه­ها و پیامدهای آن، تهران: پژوهشکدۀ امام خمینی و انقلاب اسلامی.
 واعظی، حسن. 1379، اصلاحات و فروپاشی، تهران: سروش.
منابع انگلیسی
Arendt, Hannah. 1967 Essai sur la Révolution, Paris, Editions Gallimard.
Ball, Hedly. 1984, Intervention in International Politics, Oxford: Clarendn Press.
Calvert, Peter. 1996, Revolution and International, London, Pinter.
Carr, Edvard Hallet. 1969, La Révolution Bolchevique 19171923, Editions deMinuit, Paris, Vol 3.
Colliard, C.A. and A. Manin. 1970, Droit international et Histoire Diplomatique, Documents Choisis, Paris, Montchretien, t.II.
Droz, Jacqubes. 1972, Histoire diplomatique de 1684 à 1919, Paris, Dalloz.
Evera, Stephan. 1999, Causes of War: Power and the Roots of Conflict, Ithaca, NY:Cornell University Press.
Godechot Jacques, 1961, La ConterRévolution, Doctrine et Action 17891804, Paris, P.U.F.
Godechot Jacques, 1988, La Révolution Francaise, Chronologie Commentée 1789 1799, Paris, Librairie académique Perrin.
Holliday, Fred. 1999, Revolutionand World Politics, London, Macmilan.
Holstik.J. 1983, International Politics, A Framework for Analysis, Fourth Edition, London, PrenticeHall International Inc.
Katz, Mark. 2001, Revolutional Dimensions, Washington. D.C., Cq press.
Khomeiny, Rouhollah. 1986, Sahifeh Noure, Recueil des Directives de l’Imam Khomeiny, Téhéran, Ministère del’Education Islamique, Vol. 18
Linklater. A. 1997, Neorealism in Theory and Practice, London, Macmillan.
Mao TséTung, 1975, Le Grand Livre Rouge, Ecrits, Discours 19491971, Paris, Flammarion.
 
Rude, George. 1964, Revolutionary Europe 17831815, London, Fontana Library.
Sagan, Scott. Fall 1986 "1914 Revisited: Allies, Offense, and Instability", International Security 11, No.2.
Sorel, A. 1969, Europe and the French Revolution, Trance, London.
Walt, Stephan M. Summer, 1989, "The case for finite containment: Analyzingus. Grand Strategy", International Security 14, No.1
Waltz, Kenneth. 1979, Theory of International Politics, Reading, MA:AddisionWesley.
"White Paper", 1949, The State Departement of U.S.A.