عروج زیستمان های بدیل و ظهور اقتصادی هند در سیاست بین الملل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه گیلان

2 دانشجوی دکتری گروه علوم سیاسی دانشگاه گیلان

چکیده

این مقاله سعی کرده که با طرح پرسش ذیل به تبیین مساله ظهور اقتصادی هند بپردازد. پرسش این است که، بین عروج زیستمان ملی­ گرایی هندو و لیبرالیسم، و ظهور اقتصادی هند چه ارتباطی برقرار است؟ در پاسخ به پرسش اصلی مقاله، این فرضیه طرح شده است که، افول اخلاق­گرایی و عروج ملی­ گرایی هندو و لیبرالیسم، محرکی تعیین کننده در انتقال هند به عمل­گرایی استراتژیک و  در نتیجه ظهور اقتصادی هند در سیاست بین الملل است. این پژوهش در صدد تبیینی جامع از دگرگونی سیاست بین المللی هند نیست، بلکه در جستجوی تبیین یک عامل کلیدی­ موثر بر ظهور اقتصادی هند است. در این پژوهش از روش تبیینی استفاده شده و نظریه موازنه منافع راهنمای بررسی فرضیه قرار گرفته است، یافته های مقاله نشان می دهد که زیستمان هایی که بر رفتار هند در سیاست بین المللی تاثیرگذار بوده اند، پیامدهایی تعیین کننده در زمینه دستاوردهای اقتصادی هند داشته اند و عروج ملی گرایی هندو و لیبرالیسم در هند نتایج چشمگیر اقتصادی داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Rise of Alternative Discourses and Economic Emergence of India in World Politics

نویسندگان [English]

  • Ahmad Jansiz 1
  • Sajad Bahrami Moghadam 2
چکیده [English]

Since independence in 1947 until 1980s, India had taken a third worldism foreign policy which determine by key components of third world solidarity, non alighned, ndd economic self-sufficiency. Since the late 1980s, India's foreign policy objective has changed from third worldism to economic pragmatism. This article attempts to explain the change in the foreign policy of India address the following question. The question is based on how the changes in India's foreign policy from third worldism to economic pragmatism has happened and what are the key factors behnid that. In response to this question, this hypothesis is designed that the collapse of Ethicism and the growth of Hindu Nationalism, Realism and Liberalism perspectivese  in India as a key element has transformed India's foreign policy from third worldism to economic pragmatism. This article does not produce a comprehensive account of the transformation of Indian foreign policy, but also in search of the only a key factor that explain the transformation of the India’s foreign policy, since the lat of 1980s. The explanationery method and theory of balance of interests have been used to investigate the hypothesis of this article.
.

کلیدواژه‌ها [English]

  • India
  • Foreign Policy
  • Third Worldism
  • Econemic Pragmatism
الف- فارسی
ارغوانی پیرسلامی، فریبرز، 1389، رویکرد نوین سیاست خارجی هند در افریقا: الزام ژئواکونومیک در عصر وابستگی، فصلنامه مطالعات افریقا، شماره 21، بهار و تابستان.
بهرامی مقدم، سجاد، 1393، دگرگونی سیاست خارجی هند: از جهان سوم گرایی به عمل گرایی اقتصادی، فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره 66، زمستان، صص. 196-161.
شفیعی، نودر. کریمی، مائده، 1392. بررسی مقایسه ای سیاست خارجی امریکا در قبال هسته ای شدن هند و پاکستان، فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست، شماره 4، بهار. صص. 125-105.
شریعتی نیا، محسن، 1394. گروه 20، انتقال قدرت و حکمرانی جهان، ماهنامه کارآفرین، شماره 118، آبان و آذر.  ص 51.
کولایی، الهه، واعظی، طیبه، 1391. تحول سیاست خارجی و توسعه اقتصادی در هندوستان، فصلنامه روابط خارجی، دوره 4، شماره 1، بهار. صص. 274-247.
ب- انگلیسی
 
Ahuja, R. 2015. A Study of Flow and Trends of FDI in the Indian Economy. The International Journal of Business & Management, 31, 355- 381.
Bardhan, P. 2012. Awakening giants, feet of clay: Assessing the economic rise of China and India. Princeton University Press.
Bhagwati, J. N., & Panagariy  L. 2013. Why growth matters: How economic growth in India reduced poverty and the lessons for other developing countries. PublicAffairs.
Binswanger-Mkhize, H. P. 2013. The stunted structural transformation of the Indian economy. Economic and Political weekly, 4826-27, 5-13.
Baru, S. 2015. The Economic Imperatives Shaping Indian Foreign Policy. The Oxford Handbook of Indian Foreign Policy.
Coale, A. J., & Hoover, E. M. 2015. Population growth and economic development. Princeton University Press.
Chakrabarti, A., Dhar, A., & Dasgupta, B. 2016. The Indian Economy in Transition. Economic & Political Weekly, 5129, 61-94.
Dholakia, B. H. 2015. The Sources of Economic Growth in India.Prinston Unversity Peress.
Dixit, A. 2016. Trade Led Growth Hypothesis in India An Evidence. International Journal of Scientific Research, 55. 5-22.
Frankel, F. R. 2015. India's Green Revolution: Economic Gains and Political Costs. Princeton University Press.
Hall, I. 2015. Is a ‘Modi doctrine’emerging in Indian foreign policy?. Australian Journal of International Affairs, 693, 247-252.
Ghosh, P. S. 1999. BJP and the Evolution of Hindu Nationalism: from Periphery to Centre. Manohar Publishers.
Kim, Y. 2016. Indian Electoral Politics and the Rise of the Bharatiya Janata Party BJP.  New Delhi Strategic Studie Center.
Kumar, R. 2016. Role of business in India’s foreign policy. India Review, 151, 98-111.
Khan, M. M. 2016. Changing Market Infrastructural Facilities and Socio Economic Development: A Spatial Analysis of Rural India. Economic and Social Development in Eurasia, HSE, Russian Federation.
Lee, J. W., & Hong, K. 2012. Economic growth in Asia: Determinants and prospects. Japan and the World Economy, 242, 101-113.
Luke, A. A. 2014. Engaging with Iran: Contemporary Challenge to India’s Foreign Policy. India and Iran in Contemporary Relations, 1, 72. 72- 103.
Malhotra, B. 2014. Foreign Direct Investment: Impact on Indian Economy. Global Journal of Business Management and Information Technology, 41, 17-23.
Mukherji, R. 2014. India and Global Economic Governance: From Structural Conflict to Embedded Liberalism. International Studies Review, 163, 460-466.
Manish, G. P., et al. 2015. Liberalism in India. Econ Journal Watch, 123, 432-459.
Nehru, J. 1961. India's Foreign Policy: Selected Speeches, September 1946-April 1961. Publications Division, Ministry of Information and Broadcasting, Government of India.
Nau, R., and Ollapally.2012. Worldviews of aspiring powers: domestic foreign policy debates in China, India, Iran, Japan and Russia. Oxford University Press,
Puri, V. K., & Misra, S. K. 2014. Indian Economy: Its Development Experience. Himalaya Publishing House.
Rizvi, H. S. 2014. Economic structure foreign trade and balance of payments: a case study of india 1970 -71 to 1990-91. New Yorke.
Singh, B. 2016. India's Foreign Policy Toward Southeast Asia: Issues Before and After the Cold War. IUP Journal of International Relations, 72, 7- 35.
Seshia, S. 1998. Divide and rule in Indian party politics: The rise of the Bharatiya Janata Party. Asian Survey, 3811, 1036-1050.
Schweller, R. L. 1997. New realist research on alliances: Refining, not refuting, Waltz's balancing proposition. American Political Science Review, 9104, 927-930.
Schweller, R. L. 2014. China’s Aspirations and the Clash of Nationalisms in East Asia: A Neoclassical Realist Examination. International Journal of Korean Unification Studies, 232, 1-40.
Schweller, R. L. 2016. Politics: Oxford Research Encyclopedias.
Schweller, R. L. 2011. The future is uncertain and the end is always near. Cambridge Review of International Affairs, 242, 175-184.
Schweller R. L. 2014. The Age of Entropy. Foreign Affairs, N0.4.V.2.16-32.
Sengupta, P. 2013. Indian Debt Management. Research Journal of Humanities and Social Sciences, 44, 543-549.
Tseng, M. W., & Cowen, M. D. 2014. India's and China's recent experience with reform and growth. International Monetary Fund Site.
Tomlinson, B. R. 2015. The economy of modern India: from 1860 to the twenty-first century . Cambridge University Press.
Thomas, J. J. 2015. India’s Labour Market during the 2000s. Labour, Employment and Economic Growth: The Indian Experience, 21.  26-49.
Waltz, K. 1986: Reductionist and systemic theories." Neorealism and its Critics in Keohane, R. O. 1986. Neorealism and its Critics. Columbia University Press.
Waltz, K. N. 1979. Theory of international politics. Columbia University Press.