علل تداوم مناقشه ایران و آمریکا پس از توافق هسته ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه رازی کرمانشاه

2 کارشناس ارشد روابط بین الملل دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده

     روابط ایران و آمریکا در چند دهه ی اخیر به ویژه پس از انقلاب اسلامی همراه با بی اعتمادی، بدبینی و نگاه به شدت خصومت آمیز نسبت به یکدیگرمعرفی شده است. ساختارهای هنجاری و معنایی که هویت بخش ایران و آمریکا در عرصه ی بین المللی است، همدیگر را به مثابه ی یک «دگر» و«غیر» تعریف کرده است. در این میان در چارچوب بن نگره های هویتی دوطرف، اقداماتی که در مناسبات منطقه ای و بین المللی توسط هرکدام از دوبازیگر صورت می گیرد، به عنوان اقدامی علیه«خود» تلقی می شود. اقداماتی که به زعم آن بازیگر به عنوان کنش مناسب و در راستای منافع ملی و خدمت به مولفه های هویت ساز است در چشم دیگری یک تهدید نگریسته می شود. روابط ایران و آمریکا بعد از انقلاب از این قاعده تخطی نکرده است.. بر این اساس در مناسبات بین دو بازیگر همواره لحظه های امیدبخش به منظور کاستن از این نگاه منفی به ندرت مشاهده شده است. با این حال در سالهای اخیر که مناقشه ی هسته ای ایران این انگاره ها و سازه های به شدت تقابل گرایانه را به عرصه ی عمل کشانده بود؛ با دستیابی به توافق هسته ای ایران و غرب این سوال سؤال مطرح می شود که حل مناقشه ی هسته ای در آینده ی مناسبات دوکشور چه پیامدی به همراه دارد. بر این اساس سوال اصلی تحقیق آن است که علل و زمینه های تداوم مناقشه ی ایران و آمریکا کدام اند؟ فرضیه ی مقاله آن است که حاکم بودن انگاره های هویتی در مناسبات بین دوکشور، مولفه های رفتاری متعارضی را در مناسبات منطقه ای و بین المللی آنها بوجود آورده است. از جمله محورهای تعارض رفتاری دو طرف مسأله ی حقوق بشر، تروریسم، حمایت از جنبش های اسلامی، مسأله ی اسراییل، مسائل منطقه ای و مناقشه ی هسته ای است. در مقاله ی پیش رو نویسندگان به بررسی ابعاد مختلف این مسأله می پردازند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Causes of the Continuation of the Conflict between Iran and the United States after the Nuclear Deal

نویسندگان [English]

  • Farzad Rostami 1
  • Moslem Gholami Hassan Abadi 2
چکیده [English]

US-Iran relations history during late decades especially after Islamic Revolution has been defined to each other in the distrust, pessimistic and strongly hostile way. Normative and semantic structures which in international sphere are identity-maker to Iran and US, have defined each other as alien and other. Among this, in the frame of identity notions of both, the actions of each player in regional and international relations are understood as a threat to oneself. The actions of each player in providing national interests and as an identity-maker service are seen as a threat to other. Us-Iran relations, after Islamic Revolution, didn’t violate the principle. Hopeful moments in these two-player relations have-been seldom observed. In late years, that the Iran nuclear velitation have been brought into action, however, by conclusion of nuclear talks, it’s the main question that what are the consequences of nuclear talks solution for the future relations of these countries? Because of identity believes dominance in two-country relations and behavioral paradoxical components in regional and international relations, possibility of meaningful change in near future seems to be unlikely. Here the authors peruse the different aspects of the issue.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran
  • United States of America
  • Nuclear Talks
  • Behavioral Paradoxes
  • Identity Paradox
فارسی:
 بوردو، ژرژ1378.لیبرالیسم. ترجمه ی عبدالوهاب احمدی، تهران: نشر نی.
 بیلیس، جان و اسمیت، استیو1383. جهانی شدن سیاست: روابط بین الملل در عصر نوینزمینه ی تاریخی، نظریه ها، ساختارها و فرایندها. تهران: انتشارات موسسه ی فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر.جلد 1.
 تاجیک، محمدرضا1378.تدوین استراتژی های جمهوری اسلامی ایران.تهران: مرکز بررسی های استراتژیک.
 جرجیس، نواز1382.آمریکا و اسلام سیاسی. ترجمه ی کمال سروریان. تهران:پژوهشکده ی مطالعات راهبردی.
 جعفری ولدانی، اصغر1382.روابط خارجی ایران بعد از انقلاب.بی جاآوای نور.
 حاجی یوسفی، امیر محمد1382. ایران و رژیم صهیونیستی: از همکاری تا منازعه.تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق «ع».
 دهقانی فیروزآبادی، سیدجلال1387.«سیاست خارجی رهایی بخش، نظریه ی انتقادی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران». فصلنامه ی سیاست خارجی، سال 22.تابستان1387.
 ـــــــــــــــــــــ1388.سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران.تهران: سمت.
 دهقانی فیروزآبادی، سیدجلال و نوری، وحید1391.«امنیت هستی شناختی در سیاست خارجی دوران اصول گرایی». فصلنامه ی مطالعات راهبردی، سال پانزدهم، شماره ی سوم.
 رستمی، فرزاد و غلامی، مسلم1394.«امنیت هستی شناختی و استمرار مناقشه ی هسته ای ایران و غرب». فصلنامه ی سیاست جهانی، دوره ی چهارم، شماره یک.
 زهرانی، مصطفی1381.«از کشورهای یاغی تا محور اهریمنی: مهار تا حمله ی پیشگیرانه». فصلنامه ی سیاست خارجی، سال شانزدهم.
 سلطانی نژاد، احمد و شاپوری، مهدی1392. «ایران و امریکا: چرخه منفی برسازی و استمرار مناقشه هسته ای».فصلنامهروابطخارجی، سال پنجم، شماره اول.
 سنیه، افرایم1382.سیاست صهیونیسم در مقابله با جهان اسلام. تهران: معاونت فرهنگی ستاد مشترک.
 شاکری خوئی، احسان1392.«رویارویی فرهنگی و قدرت نرم در مناسبات جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده ی آمریکا». فصلنامه ی علمی ـ پژوهشی انقلاب اسلامی، سال دهم، شماره 32.
 شفیعی فر، محمد1381.«حادثه ی 11سپتامبر و تأثیر آن بر روابط ایران و آمریکا». دانشگاه اسلامی، سال ششم، شماره پانزدهم.
 صانع پور، مریم1384.«اومانیسم و حق گرایی».فصلنامه ی علوم سیاسی.قم: موسسه ی عالی باقرالعلوم.سال هشتم. شماره 29.
 عباس پور، ایمان1383.«جایگاه فرایند صلح خاورمیانه در سیاست خارجی ایران  آمریکا». فصلنامه ی مطالعات خاورمیانه، سال یازدهم، شماره ی 2.
 عبدالله خانی، علی1381.روابط ایران و آمریکا. تهران: مؤسسه ی بین المللی تحقیقات ابرار معاصر.
 عبدالمجید، وحید1378.«رابطه ی ایران و اسرائیل در سایه ی واقعیت ها». ترجمه ی علی باقری، هفته تامه ی سیاسی ـ اقتصادی نکته، سال اول.
 فوکو، میشل1379.ایران: روح یک جهان بی روح. ترجمه ی نیکو سرخوش و افشین جهان دیده، تهران: نشرنی.
 محمدی، منوچهر1387.«منابع قدرت نرم، سرمایه ی اجتماعی جمهوری اسلامی ایران». فصلنامه ی 15خرداد، شماره ی 16.
 متقی، ابراهیم1387.«بررسی و الگوی فرایند تقابل گرایی آمریکا علیه ایران در سال های20081979».راهبرد. شماره ی 47.
 مشیرزاده،حمیرا1388.تحولدرنظریههایروابطبینالملل. تهران: سمت.
 مشیرزاده، حمیرا و جعفری، هرمز1391.«قدرت هژمون و دولت های انقلابی: مطالعه ی موردی آمریکا و جمهوری اسلامی ایران».فصلنامه ی روابط خارجی، سال چهارم، شماره ی اول.بهار.
 مشیرزاده، حمیرا و حیدرعلی مسعودی1388 «هویت و حوزه های مفهومی روابط بین الملل».فصلنامه ی سیاست. دوره ی 39.ش4.
 مؤسسه ی مطالعاتی ابرار معاصر تهران1383.نومحافظه کاران در آمریکا.
 مورگنتا، هانس.جی1374.سیاست میان ملت ها. ترجمه ی حمیرا مشیرزاده.تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی.
 نوازنی، بهرام1383. الگوهای رفتاری ایالت متحده ی آمریکا در رویارویی با جمهوری اسلامی ایران. تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
 نوروزی، محمد جواد1380.درآمدی بر نظام سیاسی اسلام. قم: موسسه ی پژوهشی امام خمینی.
 هادیان، ناصر1382 .«سازه انگاری: از روابط بین الملل تا سیاست خارجی». فصلنامهسیاستخارجی، سال هفدهم، شماره4.
 هرسیج، حسین و ستوده، علی اصغر1391.«تأثیر جنبش های مردمی ـ اسلامی اخیربر منابع قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران و آمریکا در خاورمیانه». فصلنامه ی مطالعات انقلاب اسلامی، سال نهم، شماره ی 30.
 هوشنگ مهدوی، عبدالرضا1369.تاریخ روابط خارجی ایران.تهران: امیرکبیر، چاپ چهارم.
 واعظی، حسن1379.فروپاشی اصلاحات. تهران: سروش.
 
انگلیسی:
Clare, Micheal 2003. “The new jeopolitics”. Monthly Review. At: www.findartiles.com/f/artticles/min1132,5/3/2005.
Fayazmanesh, Sansan 2003. “The politics of the U.S economic sanction’s against Iran”. Review of Radical Political Economics. 353.
Katzman, Kenneth 2005. “The Iran sanction’s Act ISA”. CRS. Report for congress. Available at: http://Italy.usembassj.gov/pdf/othe/rs2008.10pde.last.access16/8/1388
Katzenstein, Peter J. 1996. The Culture of National Security: Norms and Identity in World Politics, New York, Columbia University Press.
Lake, Anthony 1994. “Confromting Backlash States” Foreign Affairs. Vol. 73. No. 2.
Moshirzadeh. Homaira 2010. “Domostic Ideational forces of Iran’s foreign polity”. Iranian Journal of International Affairs. 11.
Price, Richard and Christian Reus Smit 1998. ‘Dangerous Liaisons? Critical International Theory and Constructivism’, European Journal of International Relations, Vol. 4, No. 3.
Snyder, Robert 1999. “The U.S and third world Revolutionary state: understanding the Break down in Relationship”. International study quarterly. 432.
Waltz, Kenneth 1990.‘Realism Thought and Neo Liberalism Theory’, Journal of International Affairs, Vol. 44, No.1.
 
Wendt, Alexander 1999. Social Theory of International Politics, Cambridge, Cambridge University Press.
 
ــــــــــــــــ  . 1995. “Constructing International Politics” International Security, Vol. 20, No. 1
ــــــــــــ  1987. “The AgentStructure Problem in International Relations Theory”, International Organization, Vol. 41, No.3.
ـــــــــــــــ  1992. “Anarchy is what States Make of it: The Social Construction of Power Politics”, International Organization, Vol. 46,No. 2.