میدان های منطقه ای و هژمونی در بین النهرین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی تهران

2 دکتری علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

3 عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی، دانشگاه پیام نور

چکیده

منطقه بین النهرین به عنوان یک میدان تاریخی مهم، فضایی برای رقابت قدرت ­های بزرگ در طول تاریخ بوده است. پس از سرنگونی رژیم بعثی عراق و پدید آمدن یک خلاء ساختاری در این کشور و نیز موج­ های فزاینده­ بیداری اسلامی، منطقه بین النهرین به عرصه­ای برای کسب هژمونی میان سه کشور ایران، ترکیه و عربستان تبدیل شد. این سه کشور برای سلطه بر منابع ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک در این منطقه، به رقابت­ها و تنش­های گوناگونی دست زده­اند. از آنجا که ایران، عربستان و ترکیه به عنوان ساختارهای رسمی و قدرتمند ژئوپلیتیکی در منطقه به شمار می ­آیند، روی آوردن به کارگزارانی در مقیاس محلی که اهداف و نیات سه کشور یاد شده را پی گیرند، ضرروی است. از این روی، منطقه بین النهرین به مثابه میدانی برای رقابت هژمونیک تبدیل شده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی در پی پاسخ به این پرسش است که رقابت در منطقه بین النهرین دارای چه بنمایه هایی است و کشورهای قدرتمند منطقه برای کسب هژمونی در این منطقه از چه ابزارهایی استفاده می­کنند؟ بر اساس نتایج این تحقیق، رقابت در بین النهرین دارای بنمایه های ایدئولوژیک و ژئوپلیتیک است و کشورهای منطقه (شامل ایران، ترکیه و عربستان) با استفاده از کارگزاران محلی، کوشیده ­اند تا هژمونی منطقه ­ای خود را به دست آورند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Regional Fields and Hegemony in Mesopotamia

نویسندگان [English]

 • Afshin Motaghi 1
 • Mohammadreza Abdolahpor 2
 • Mohsen Dyanat 3
چکیده [English]

In this study, a weak nation-state is identified in a specific geopolitical context relative to other states. This study defines a weak nation-state as a nation-state which has low maneuverability in a particular geopolitical context. Although geopolitical structures provide a weak nation-state with constraints rather than opportunities, a weak nation-state has some geopolitical agency through the formulation of its geopolitical discourses. This study shows that geopolitical and ideological image in the policies of the three major regional player, Iran, Turkey, Saudi Arabia, caused of confrontation among hegemonic behavior of these political units in the region is Mesopotamia. Following the Evolution of the Arab Spring, the three countries seek to influence their governance models are going through software influence in geo-strategic Mesopotamia macro field. In addition , this paper focused on geopolitical agency rather than geopolitical structure due to its impact factor in act field of Mesopotamia with emphasize on Iraqi Kurdistan or Kurdistan regional government as a weak nation- state or de facto agency. This study analyzes the way - with the help of descriptive and theoretical basis of geopolitical and hegemonic agencies to prove their hypothesis deal.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Regional Field
 • Hegemonic Conflict
 • Geopolitical Agencies
 • Mesopotamia
 1.  

  1. خانی، ع. 1381. نظریه­های امنیت، انتشارات ابرار معاصر، 584 ص.
  2. عبداله پور، م. 1393. نقش عوامل منطقه­ای و فرامنطقه­ای در تعارضات هویتی اقلیم کردستان عراق با میدان­های منطقه­ای، پایان نامه دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، تهران
  3. عبداله پور، م.، اخباری، م.، کرمی­راد، م. 1393. خرده میدان کردستان عراق عرصه تقابلات ایران و ترکیه، فصلنامه پژوهشهای نو در جغرافیای انسانی، 25 (1): 20-1.
  4. عبداله پور ، م. 1393. قبض و بسط ژئوپلیتیکی کردستان عراق با ظهور داعش، سایت تحلیلی خبری بولتن نیوز ،(http://www.bultannews.com/fa/news/253897
  5. عبداله پور، م. 1390. تعارض ژئوپلیتیکی کردستان عراق با میدانهای منطقه­ای، جذب اسرائیل در میدان مغناطیسی کردستان عراق، فصلنامه مطالعات خاورمیانه. 65 (2): 106-85.
  6. واعظی، م. 1383. تحولات نظام بین الملل و سیاست خارجی ایران، انتشارات وزارت امور خارجه، 253 ص.
  7. ولاتی، آ. 1381. نشریه ایدئولوژیک سیاسی حزب کارگران کردستان ترکیه، 10 (1): 1-19.

   

  1. Agnew, J. and Corbridge, S. 1995. Mastering Space: Hegemony, Territory, and International Political Economy. New York: Routledge.
  2. Rafaat, A. 2007. An Independent Kurdish State: Achievable or Merely a Kurdish Dream? R∗ University of South Australia,The Journal of Social, Political and Economic Studies, Volume 32, Number 3,
  3. Business as Usual between Turkey and Israel”, Hurriyet Daily News, June 30, 2011.
  4. Beaumont, B. and Wagstaff, S. 1998. the middle east A geographical study, London: BLACKWELL
  5. Ciment, J. 1996. The Kurds: state and minority in turkey, Iraq and Iran .USA-New York publisher.
  6. Craig, B. 2014. Turkish Kurdish energy cooperation in the Iraq cord rum , center for strategic and international studies
  7. Crisis Group Interview, Baghdad, 6 October 2004,shokatbamarni, head of KDP office in Tehran
  8. Crisis Group Interview, October – November 2004, Tehran and Iraqi Kurdistan
  9. Daniel, H. 1994. rivers of Eden, the struggle for water & Quest for peace in the Middle East
  10. Dogan, E. 2003. Kurds wait for Turkish sea change, BBC .news available at : http ://news .bbc .co .uk
  11. Evangelos, V. 2014. The struggle between turkey & Saudi Arabia for the leadership of Sunni Islam Middle Eastern studies, Greece.
  12. DAZI-HENI, F. (2013). “Saudi Arabia versus Iran: Regional balance of Power”, Sunni and Shia: Political readings of a religious dichotomy, http://www.awraq.es and http://issuu.com/casaarabe/, Second quarter.
  13. Stephen, L. 2014. Troubled Partnership: U.S.-Turkish Relations in an Era of Global Geopolitical Change, Santa Monica, Calif.: RAND Corporation, MG-2010899-AF,.
  14. DAZI-HENI. 2012. Saudi leadership in a chaotic middle eastern context analysis no.279.november2014
  15. Fuller, G.E. 2011. US should support arab spring , not Saudi Arabian dangerous react ion ,” the Christian science monitor
  16. Dalay, S. 2015. Regional Kurdish politics in the post ISIS period , Aljazeera center for studies
  17. Graham E.Fuller, the new Turkish republic turkey as a pivotal state in the Muslim worlds, Washington, united states institutes of peace, 2007.http://www.nytimes.com/2007/01/12/world/middleeast/12raid.html( James glanz, g.i in Iraq raid Iranian offices , new York times , January ,12, 200714-
  18. Gulden, A. 2011. Regional Aspirations and Limits of Power-Turkish-Iranian Relations in the New Middle East, http://www.tccb.gov.tr/haberler/170/77922/cumhurbaskani-Gül-chatham-housedasorulari-cevapladi.html, 8 December 2010 (Accessed 11 January 2011);
  19. Howard L. 2011. Obama Administration mulls India-style nuclear pact with Saudi Arabia, Christian Science Monitor, July 29, 2011, http://www.csmonitor.com/USA/Foreign-Policy/2011/0729/
  20. Maromates, N. 2014. Turkish MIT intelligence blunter in the Levant & its undisclosed future, research institute for European & American study 
  21. Mcdowall, D. 1998. the Kurds of Syria :London :khrp( Kurdish human right project)
  22. Michel M Günter &M Hakanyavuz “the continuing crisis in Iraqi Kurdistan , middle east policy , Washington (Spring 2005) ,vol.12 ,issue 1 , 122-133[database on – line ] ,available from pro quest, accessed 17 November 2005.
  23. Nasr, V. 2011. May 24) “Will the Saudis Kill the Arab Spring (Bloomberg.http://www.bloomberg.com/news/2011-05-23/will-the-saudis-kill-the-arab-spring-html
  24. Nolte, D. 2007. How to Compare Regional Powers: Analytical Concepts and Research Topics. Hamburg: German Institute of Global and Area Studies
  25. ÓTuathail, G. 1992. Foreign policy and the hyper real,’ in T. Barnes and J. Duncan (eds), Writing worlds. Rutledge, pp. 155–175.
  26. ÓTuathail, G. 1996. Critical Geopolitics. Minneapolis: University of Minnesota Press.
  27. Obama-administration-mulls-India-style-nuclear-pact-with-Saudi-Arabia.
  28. Olson, R. 1996. The Kurdish nationalist movement in the 1990: USA. The University of Kentucky.
  29. Ozum, O. 2012. The Arab spring & its effect on Turkish – Iranian relation , ortadogu etuleri, volume4 , no2
  30. Taylor, P. J. 1996. What’s modern about the modern world-system? Introducing ordinary modernity through world hegemony. Review of International Political Economy, 3(2), 260–286
  31. USGS, The Mineral Industry of Iraq (2010), retrieved from http://minerals.usgs.gov/ minerals/pubs/country/2010/myb3-2010-iz.pdf.
  32. Vanly .I.C. 1980. Kurdistan in Iraq, in G. ghaliand (Ed.). people without country :the Kurds and Kurdistan ,pp .193-203 ,Northampton ,MA: Interlink Publishing Group