روایتگری به مثابه روش‌شناسی در جامعه‌شناسی تاریخی روابط بین‌الملل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه خوارزمی تهران

چکیده

جامعه‌شناسی تاریخی در روابط بین‌الملل به عنوان یک دیدگاه کلان در قلمرو روش‌شناختی خصلتی کثرت‌گرایانه دارد. این مقاله با طرح روایت‌گری بر مبنای تبیین روایی (تبیین مبتنی بر روایت) به مثابۀ یک تکنیک روش‌شناختی در صدد است بخشی از ملاحظات روش‌شناختی دیدگاه جامعه‌شناسی تاریخی را پوشش دهد. تبیین روایی مورد نظر بر خلاف روش‌شناسی اثبات‌گرایانه متضمن توجه به قوانین عام نبوده، بلکه در صدد است علاوه بر سامان بخشیدن به رویدادهای تاریخی، به سرشت اجتماعی که پژوهشگر نیز در بافت آن به فعالیت می‌پردازد توجه می‌کند. بر این اساس، رخدادها عناصر برسازندۀ رویدادها، و رویدادها مؤلفه‌های تشکیل‌دهندۀ روایت‌ها هستند؛ بدین معنا این رویدادها هستند که متشکّل از مجموعه‌ای از رخدادها به روایت‌ها شکل می‌دهند. لازم به ذکر است که بر مبنای مؤیدات جامعه‌شناسی تاریخی الزاماً رویدادها و روایت‌های مورد نظر در یک مسیر واحد پیش نمی‌روند. در واقع از این منظر تاریخ متشکل از رویدادها و روایت‌های مختلف بوده و این پژوهشگر تاریخ است که ترتیب در کنار قرار گرفتن آنها را مشخص می‌کند. از این منظر جامعه‌شناسی تاریخی در روابط بین‌الملل به عنوان دیدگاهی کلان و ثمربخش بدون افتادن در دامان نظریه‌پردازی صرف، هم نقش تاریخ و هم الزامات جامعه‌شناختی را در پیشبرد مطالعات روابط بین‌الملل در نظر می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Narrative Explanation as Methodology of Historical Sociology in International Relations

نویسنده [English]

  • Ali Monavary
چکیده [English]

Historical Sociology in International Relations is a good place to focus on history. From this view it can consider the weaknesses of rationalist perspective in this context and on the other hand, and the progress of reflectivist one to history. Because of synchronic view of rationalists to international relations, reflectivists have a diachronic one to take a historical approach. By continuing social turn, indeed, one can see the historical turn in the IR. In this context, HSIR can provide useful implications for re-imagining historical turn. This approach is related to historicist historical sociology by using narrative explanation as methodology. This requires a commitment to historical sociology related research is methodologically appropriate in order to advance. This article shows narrative explanation as a methodological technique proceeding Historical Sociological in International Relations (HSIR). Finally, contribution of narrative explanation in historical sociology can be considered as a new approach called post-structuralist historical sociology in IR.

کلیدواژه‌ها [English]

  • International relations
  • History
  • Historical Sociology
  • methodology
  • Narrative Explanation
اتکینسون، آر. اف. (1379) «فلسفۀ تاریخ: نگاهی به دیدگاه‌های رایج در فلسفۀ معاصر تاریخ». در: اتکینسون، آر. اف. و دیگران.  فلسفۀ تاریخ، روش­شناسی و تاریخنگاری. ترجمه و تدوین حسینعلی نوذری. تهران: طرح نو، 68-23.
مانهایم، کارل (1389) مقاله‌هایی دربارۀ جامعه‌شناسی شناخت. ترجمۀ فریبرز مجیدی. تهران: ثالث.
Atkinson, R. F. (1978) Knowledge and Explanation in History: An Introduction to the Philosphy of History. New York: Cornell University Press.
Bentley, Jerry H. (2006) "Globalizing History and Historicizing Globalization". In Barry K. Gills and William R. Thompson, eds. Globalization and Global History. London: Routledge, 16-29.
Bhambra, Gurminder K. (2010) "Historical Sociology, International Relations and Connected Histories". Cambridge Review of International Affairs 23(1): 127-43.
Bryant, Joseph M. (2000) "On Sources and Narratives in Historical Social Science: A Realist Critique of Positivist and Postmodernist Epistemologies". British Journal of Society 51(3): 489-523.
Calhoun, Criag (1998) "Explanation in Historical Sociology: Narrative, General Theory, and Historically Specific". American Journal of Sociology 104(3): 846-71.
Checkel, Jeffrey T. (2008) "Process Tracing". In Audie Klotz and Deepa Prakash, eds. Qualitative Methods in International Relations: A Pluralist Guide. New York: Palgrave Macmillan.
Dannreuther, Roland and Kennedy, James (2007) "British Decline and US Hegemony with Lessons for International Relations". International Politics 44: 369-89.
Davy, Nicholas (2006) Unquiet understanding: Gadamer’s philosophical hermeneutics. Albany: State University of New York Press.
Dean, Mitchell (1994) Critical and Effective Histories: Foucault’s Methods and Historical Sociology. London:  Routledge.
Elman, Colin and Elman, Miriam Fendhus (2008) "The Role of History in International Relations". Millennium-Journal of International Studies 37(2): 357- 64.
Fay, Brian (1997) Contemporary Philosophy of Social Science: A Multicultural Approach. Malden: Blackwell Publishers.
Gaddis, John Lewis (1997) "History, Theory, and Common Ground". International Security 22(1): 75-85.
Gordon, Scott (1991) The History and  Philosophy of Social Science. London: Routledge.
Gotham, Kevin Fox and Staples, William G. (1996) "Narrative Analysis and the New Historical Sociology". The Sociological Quarterly 37(3): 481-501.
Hammersley, Martyn (1989) The Dilemma of Qualitative Method: Herbert Blumer and the Chicago Tradition. London: Routledge.
Hobson, John M. (1998) "The Historical Sociology of the State and the State of Historical Sociology in International Relations". Review of International Political Economy 5(2): 284-320.
Hobson, John M. (2002) "What’s at Stake ‘in Bringing Historical Sociology back into International Relations?’ Transcending ‘Chronofetishism’ and ‘Tempocentrism’ in International Relations". In Stephen Hobden and John M. Hobson, eds. Historical Sociology of International Relations. Cambridge: Cambridge University Press, 3-41.   
Hobson, John M. (2007) "Reconstructing International Relations through World History: Oriental Globalization and the Global-Dialogic Conception of Inter-Civilizationnal Relations". International Politics 44: 414-30.
Hobson, John M. and Lawson, George (2008) "What is History in International Relations". Millennium-Journal of International Studies  37(2): 415-35.
Jupp, Victor, ed. (2006) The Sage Dictionary of Social Research Methods. London: Sage Publications.
Kaplan, David M. (2003) Ricoeur’s Critical Theory. Albany: State University of New York Press. 
Kurki, Milja (2008) Causation in International Relations. Cambridge: Cambridge University Press.
Ladyman, James (2007) "Ontological, Epistemological, and Methodological Positions". In Theo A. F. Kuipers, ed. General Philosophy of Science: Focal Issues. Amesterdam: Elsevier, 303-76.
Lawson, George (2006) "The Promise of Historical Socioligy in International Relations". International Studies Review 8: 397-423.
Lawson, George (2007) "Historical Sociology in International Relations: Open Society, Research Programme and Vocation". International Politics 44: 343-68.
Lemon, Michael C. (1995) The Discipline of History and the History of Thought. London: Routledge.
Lemon, Michael C. (2003) Philosophy of History: A Guide for Students. London: Routledge.
Levy, Jack S. (1997) "Too Important to Leave to the Other: History and Political Science in the Study of International Relations". International Security 22(1): 22-33.
Linklater, Andrew (2007) "World History and International Relations". International Relations 21(3): 355-9.
Mabee, Bryan (2007) "Levels and Agents, States and People: Micro-Historical Sociological Analysis and International Relations". International Politics 44: 431-49.
MacRaild, Donald M. and Taylor, Avarm (2004) Social Theory and Social History. New York: Palgrave Macmillan.
Mahoney, James (2000) "Path Dependence in Historical Sociology". Theory and Society 29(4): 507-48.
McMylor, Peter (2005) "Reflexive Historical Sociology: Consciousness, Experience and the Author". History of Human Science 18(4): 141-60.
Munz, peter (1997) "The Historical Narrative". In Michael Bentley, ed. Companion to Historiography. London: Routledge, 833-52.
Psillos, Stathis (2007) "Past and Contemporary Perspectives on Explanation". In Theo A. F. Kuipers, ed. General Philosophy of Science: Focal Issues. Amesterdam: Elsevier, 97-174.
Rosenberg, Justin (2006) "Why is There No International Historical Sociology?". European Journal of International Relations 12(3): 307-40.
Schroeder, Paul W. (1997) "History and International Relations Theory: Not Use or Abuse, but Fit or Misfit". International Security 22(1): 64-74.
Simms, Karl (2003) Paul Ricoeur. London: Routledge.
Tucker, Aviezer (2004) Our Knowledge of the Past: A Philosophy of Historiography. Cambridge: Cambridge University Press
Warnke, Georgia (2002) "Hermeneutics, Ethics, and Politics". In Robert J. Dostal, ed. The Cambridge Companion to Gadamer.  Cambridge: Cambridge University Press, 79-101.