چالش های هویتی قدرت نوظهور چین

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد مطالعات منطقه ای - دانشگاه شیراز

چکیده

یکی از رویدادهای مهم از آغاز هزاره جدید میلادی تغییر گسترده در معادلات قدرت در عرصه بین‌المللی بوده است. در این میان، در مقایسه با سایر قدرت‌های نوظهور منحنی تحول قدرت چین و ظهور آن بیشتر در مرکز توجه بوده است. چین با جمعیت زیاد و منابع انسانی فراوان و اتکا به سرزمین گسترده از دوران باستان تا به امروز همواره یک قدرت بزرگ و پایه تمدنی بوده است. این مقاله با هدف بررسی ابعاد قدرت چین و چالش‌های فراروی آن هویت را پایه منافع و قدرت دانسته و از این رو به دنبال ارائه پاسخ به این سوال است که مهم‌ترین چالش‌های هویتی فراروی کنش چین به مثابه یک قدرت نوظهور کدام‌اند؟ این مقاله با بهره‌گیری از روش توصیفی – تبیینی برای تحلیل، معتقد است که این چالش‌ها در سطوح ملی و بین المللی از یکدیگر متمایز می‌شوند. یافته های این مقاله نشان می‌دهند در حالی که در سطح ملی تعارضات هویتی در ابعاد اقتصادی (هویت سوسیالیستی دولت محور و هویت سرمایه‌داری بازارمحور)،  قومی (وجود اقلیت‌های قومی متعدد و نسبت آن ها با قوم اکثریت هان) و سیاسی (شکاف‌های حزبی حول سیاستگذاری داخلی و خارجی و پایگاه طبقاتی) به عنوان چالش هویتی فراروی قدرت چین شناخته می‌شوند در سطح بین‌المللی و منطقه‌ای تکثر هویت‌های بین‌المللی چالش عمده هویتی محسوب می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

China and Action as a Emerging Power: Identity Challenges

نویسندگان [English]

  • Fariborz Arghevani 1
  • Sehar Pirankhah 2
1 Shiraz University
2 Shiraz University
چکیده [English]

Since new millennium, one of the main events in international relations had been changes in power equations. Meanwhile, in comparison with the other emerging powers china s power evaluation curve and its rise had been center of academic and policy observation and assessments. The country had been a great power from ancient era to now and the stance resulted in vast population and territory and great human resources. This article aim is evaluation of china power dimension and identity challenges to act as a emerging power. The article argues identity is basis of interests and power and thus, the question that the article seek to answer to it, is what are the main identity challenges before china goal to act as a emerging power? Using descriptive-explanative method, the article found out the challenges distinguish from each other in national and international level. Findings of the article shows in national level, there are some identity challenges in economy (state-led socialist and market-led capitalists identities), sectarian (multiple minorities and their relations with Han majority) and political (party cleavages on internal and external policy making) and in international and regional level, there are multiple international identities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • China
  • Emerging power
  • International System
  • Power
  • Identity
احمدی،حمید. 1388. بنیادهای هویت ملی ایرانی، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی واجتماعی.
ارغوانی پیرسلامی، فریبرز .1394. «ریشه های تکثر گفتمان هویت بین المللی در سیاست خارجی چین»، مجله مطالعات راهبردی، سال 18، شماره اول، بهار، شماره 67، صص 132-97.
ارغوانی پیرسلامی، فریبرز و اسمعیلی، مرتضی.1393.«نظام بین‌المللی در حال گذار و روابط دوجانبه امریکا و چین (2010-1991)»، مجله سیاست دفاعی، سال 22، شماره 88، پاییز، صص 184-153.
ارغوانی پیرسلامی، فریبرز و صالحی، سید جواد.1394. «سیاست کنش متوازن چین و برنامه هسته‌ای ایران»، مجله سیاست جهانی، دوره 4، شماره 1، بهار، صص 134-99.
جعفری، علی اکبر و جانباز، دیان .1394. «قدرت نرم و جایگاه چین در نظام جهانی»، سیاست جهانی، دوره 4، شماره 4، زمستان، صص 164-129.
جمشیدی، محسن و کاظمی، احسان .1394. «هویت، سیاست و زیست جهان»، راهبرد، سال 24، شماره 75، تابستان، صص 109-85.
خانی، محمد حسن و مسرور، محمد.1396. «ظهور چین: چالش های ایالات متحده امریکا در مواجهه با قدرت روزافزون چین در روابط بین الملل»، پژوهش های روابط بین الملل، دوره اول، شماره 24، صص 183-159.
قاسمی، فرهاد.1384. اصول روابط بین‌الملل، تهران: میزان.
گلدنی، درو. سی .1385. «اسلام در چین: همگرایی یا تجزیه‌طلبی»، ترجمه علی بحرانی‌پور و زهرا زارعی، نامه تاریخ پژوهان، بهار، شماره 5، صص 106-75.
مورگنتا، هانس. جی .1374. سیاست میان ملت‌ها، ترجمه حمیرا مشیرزاده، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی.
Barnett, Michael & Duvall, Raymond.2005. “Power in International Politics”, International Organization, 59, Winter, pp.39-75.
 Brauner, Oliver & et al .2015. Western Arms Exports to China, SIPRI Policy Paper No. 43, (observed: 2/8/2015) at:                               http://books.sipri.org/files/PP/SIPRIPP43.pdf
Chan, Alfred L.2001. Mao s Crusade: Politics and Policy Implementation in China s Great Leap Forward, Oxford: Oxford University Press.
Chen, Wen – Sheng .2010. “ China’s Oil Strategy: "Going out to Iran",”, Asian Politics and Policy, Vol. 2,No 1, PP: 39-54.
 Christensen Thomas J. 2015." China's Military Might: First, the Good New”, (observed: 2/8/2015) at:                         http://www.bloombergview.com/articles/2015-06-04/china-s-military-might-first-the-good-news
Clark, Ian .1998. “Beyond the Great Divide: Globalization and the Theory of International Relations”, Review of International Studies, 24, pp 479-498.
Deng Ziliang & Zheng Yongnian.2008. “China Reshapes the World Economy.” in China and the New International Order, Edited by Wang Gungwu and Zheng Yongnian, London and New York: Routledge.
Dreyer, Teufel June .2005. “China s Vulnerability to Minority Separatism”, Asian Affairs, Vol.32, No.2, Summer, pp.69-85.
Dreyer, Teufel, J.2008. China s Political System: Modernization and Transition, New York: Pearson Longman.
Ernst , Douglas .2014. “Middle East, Russia and China fuel 2014 global defense spending surge: report”, The Washington Times - Tuesday, February 4, (observed: 2/8/2015) at:                                           http://www.washingtontimes.com/news/2014/feb/4/middle-east-russia-and-china-fuel-2014-global-defe/
Garnaut Anthony .2007. “The Muslim Nations of the North-west”, China Heritage Quarterly, (observed: 3/8/2015) at:                                     http://www.chinaheritagequarterly.org/features.php?searchterm=010_ethnic.inc&issue=010
Gill, Bates.2010. Rising Star: China s New Security Diplomacy, Washington D.C: Brookings Institution Press.
Glosny, A.M. 2007 “Stabilizing the Backyard : Recent Development in China’s Policy toward Southeast Asia” in China and Developing World, Edited by Eisenman  and et al, New York and London : M.E.Sharpe.-Izatt, Hilary Jan, .2009. “Can North Korea Develop? Developmental Dictatorship versus the China Reform Model,” Asian Politics and Policy, Vol. 2, No.2, pp:175-195.
Jing, Wang .2008. Brand New China: Advertising, Media and Commericial Culture, Cambridge, Massachusetts, London: Harvard University Press.
Kaufman, Alison Adcock.2010.” The “Century of Humiliation,” Then and Now: Chinese Perceptions of the International Order”, Pacific Focus, Vol. XXV, No. 1 , April, pp. 1–33.
Johnston, Alastir L. & Rose, Robert S. 1999. Engaging China: The Management of an Emerging Power. London & New York: Routledge.
Johnston, Alastir L.2003. "Is China a Status Quo Power?", International Security, Vol. 27, Issue 4, Spring pp.5-56
Lanteigne, Marc.2009. Chinese Foreign Policy: An Introduction , London and New York: Routledge.
Lerman, David .2014. “Global Defense Spending to Grow After Years of Decline”, (observed: 2/8/2015) at:                                         http://www.bloomberg.com/news/articles/2014-02-03/global-defense-spending-to-grow-after-years-of-decline
Li, Cheng .2012. “The Battle for China s Top Nine Leadership Posts”, The Washington Quarterly, 35:1, Winter, pp.131-145.
Li, Mingjiang & Chen, Gang .2010. “China's Search for a Multilateral World: Dilemmas and Desires”, The International Spectator, 45:4, pp.13-25.
 McCarthy, Niall .2016. " The Top 15 Countries For Military Expenditure In 2016", (observed: 16/12/2017)                         at: https://www.forbes.com/sites/niallmccarthy/2017/04/24/the-top-15-countries-for-military-expenditure-in-2016-infographic/#7e941c5143f3
Paraskova, Tsvetana.2017. "De-Dollarization Accelerates: China Readies Yuan-Priced Crude Oil Benchmark Backed By Gold", (obsereved: 16/12/2017) at:                              http://www.zerohedge.com/news/2017-09-02/de-dollarization-accelerates-china-readies-yuan-priced-crude-oil-benchmark-backed-go
The World Bank. 2017. “GDP growth (annual %)” (observed: 16/12/2017) at: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?locations=CN
Ramo, Joshua C .2004. The Beijing Consensus, London: The Foreign Policy Center.
 Ryn, Claes G.2000.” Dimensions of Power: The Transformation of Liberalism and the Limits of ‘Politics”, Humanitas, Volume XIII, No. 2, pp.4-27.
Shambaugh, David. (2011) "Coping with a Conflicted China.” The Washington Quarterly, 34:1, pp:7-27.
Shambaugh, David. (2013) China Goes Global: The Partial Power, Oxford University Press.
Shichor, Yitzhak .2005. “Blow up: Internal and External Challenges of Uyghur Separatism and Islamic Radicalism to Chinese Rule in Xinjiang”, Asian Affairs, Vol.32, No.2, Summer, pp.119-135.
Walder, Andrew G.2009. “China’s Protest Wave: Political Threat or Growing Pains?”, in Dali L Yang & Litao Zhao.eds. China Reforms at 30, World Scientific.
Weiss, Linda.2000. “Globalization and State Power”, Development and Society, Vol. 29 No 1, June, pp. 1-15.
Yan Xuetong .2010. “ The Instability of China- US Relations.” The Chinese Journal of International Politics, Vol. 3, pp: 263-292.