قلمرو خواهی سرزمینی ترکیه و ژئوپلیتیک سلفی در خاورمیانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه پیام نور

چکیده

کشور ترکیه به علت قلمرو خواهی سرزمینی و هویتی در قالب یک گفتمان ژئوپلیتیک ، در صدد تعمیق و بسط هژمونی خود در فضاهاهای تجزیه شده ای می باشد که سابقاً قلمرو سرزمینی و یکی از مهمترین منابع انرژی این واحد جغرافیایی بوده و نوستالژی این قلمروها در حافظه تاریخی ترکها ، نقش بسته است . در فضای آنارشیک خاورمیانه ای  ، ترکیه با استفاده از کارگزاری گروههای اسلام گرای سلفی  درصدد عملیاتی نمودن نوستالژی مذکور و با استفاده از گفتمان ژئوپلیتیکی نو ظهور ، می باشد .این تحقیق با پاسخ به اینکه بسط  ژئوپلیتیکی داعش در قلمرو سرزمینی و هویتی شیعیان و کردها در راستای گفتمان ژئوپلیتیکی ترکیه در منطقه مزوپوتامیا می باشد ، یه اثبات فرضیه خود پرداخته و با روشی تحلیلی – توصیفی و مبنای نظری ، نظریه پخش در پی نشان دادن بازی ژئوپلیتیک ترکیه  با داعش می باشد. یافته های پژوهش نیز نشان می دهد که  هدف اصلی ترکیه دسترسی به عمق استراتژیک و سرزمینی در بین النهرین شمالی و مخرج مشترک ترکیه و داعش را می توان تعارض  با حوزه های شیعی/ کردی  دانست .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Turkey's Territorial Expansionist and Salafism Geopolitics inMiddle East

نویسنده [English]

  • Mohammadreza Hatami
.
چکیده [English]

Turkey because the territory will land and identity in the form of a geopolitics discourse, seeks to deepen and extend its hegemony in separation space of the former territory of Turkey and one of the most important energy resources geographical unit and nostalgia for the following territories the historical memory of the Turks. In the anarchic Middle East, Turkey using agency of Salafist Islamist groups and seeking to operate self-nostalgia emerging geopolitical discourse are using their goals. This research answers to the geopolitical expansion of ISIS territory in identity and territory Shiites and Kurds and lead to Turkey's geopolitical discourse is Mesopotamia region, To prove their hypothesis, the geopolitical expansion of ISIS to Turkey's geopolitical discourse addressed in Mesopotamia.And an analytical - descriptive and distribution theoretical basis, shows geopolitical game turkey with Isis.The results also show that the turkey main goal is access of strategic and territory depth in northern Mesopotamia And the common denominator Turkey and ISIS can be areas of conflict with the Shi'ite / Kurdish.

کلیدواژه‌ها [English]

  • strategic depth
  • distribution theory
  • Turkey
  • geopolitical expansion
  • salafism geopolitics
حاتمی، م. 1394. شکل گیری داعش در کانون پویش جهانی شدن، پژوهشنامه روابط بین الملل، دوره 8، شماره 30، صص 147-169
حاتمی، م. 1395. خوانش ژئوپلیتیک از دیاسپورا، پژوهشنامه روابط بین الملل، دوره 10، شماره 37، صص 65-81
 خانی، ع.1381.، نظریه‌های امنیت، انتشارات ابرارمعاصر
واعظی، م. 1383. تحولات نظام بین الملل وسیاست خارجی ایران، وزارت امورخارجه، اداره کل آموزش، تهران، اتشارات وزارت امور خارجه-شکویی، ح. 1382، فسلفه های محیطی ومکتبهای جغرافیایی، جلددوم، تهران، انتشارات گیتاشناسی
اتوتایل، ژئاروید و دیگران،1380. «اندیشه‌های ژئوپلیتیک در قرن بیست و یکم»، محمد رضا حافظ نیا و هاشم نصیری، تهران، انتشارات وزارت امور خارجه،.
عبداله پور، م.، قادری، ر. 1394، سوژگی ژئوپلیتیک حزب کارگران کردستان ترکیه در بین النهرین شمالی، فصلنامه پزوهشهای سیاسی جهان اسلام، سال پنجم، شماره چهارم،، زمستان 94، صص 137-156
عبداله پور، م. دیانت. ق.، 1395. دیالکتیک ساختار، کارگزار در منازعات ژئوپلیتیکی خاورمیانه، انتشارات کلک سیمین، تهران
متقی، ا. عبداله پور، م. دیانت، م، 1395. میدان‌های منطقه‌ای و هژمونی در بین النهرین، فصلنامه سیاست جهانی، دوره پنجم، شماره دوم، تابستان 95، صص 243-266
عبداله پور، م، متقی، ا. 1394. دیالکتیک ساختار، کارگزار در منازعات ژیوپلیتیکی خاورمیانه با تاکید بر کارگزاری ژئوپلیتیکی کردستان عراق، فصلنامه مطالعات سیاسی، سال هشتم، شماره 30،، زمستان 94، صص 111-130
عمادی، س، 1394، گروه‌های تندور و ژئوپلیتیک خاورمیانه، فصلنامه اطلاعات سیاسی و اقتصادی، شماره 302، زمستان 1394
Bagchi,H, Aslahan A. D. 2009,changing geopolitics and turkey foreign policy, Middle East Technical University, Ankara, Turkey, VOL. XVI, 2
 Nolte, D. 2007, How to Compare Regional Powers: Analytical Concepts and Research
-Gunter,M.M2015,Iraq, Syria and the kurds: GEOSTARTAGIC CONCERN FOR THE u.s. and Turkey, Middle East Policy, Vol. XXII, No. 1, Spring 2015
Galip Dalay ,2015, regional Kurdish politics in the post ISIS period, Aljazeera center for studies geography: the politics of geopolitical discourse. Geopolitics. 11: 349-366.
Jongwoo.N2012, The Geographical Construction Of National Identity And State Interest By A Weak Nation State:Dissertation, Urbana, Illinois
Kraig, bonfield2014, Turkish Kurdish energy cooperation in the Iraq cordorum, center for strategic and international studies.www.csis.org
Robert O.Keohene, 1990, thr theory of Hegemonic Stability and changes in international Economics’ regimesBoulder: London:westview press
King, Anthony2008, the deep question: structure/agent and micro /macro and Time/Space, Historical Development, theorical approach in sociology, vol1
 Burges.S1982, developed the concept of ‘consensual hegemony’ in which “the process of dialogue and interaction causes subordinate parties to appropriate and absorb the substance and requisites of the hegemony as their own. See, Sean Burges,“Consensual Hegemony: Theorizing the Practice of Brazilian Foreign Policy International Relations, Vol,22,No1.
 Rogers.S1982 Gramsci’s Political Thought An Introduction London:Lawrance and Wishart,
Gunter,M.M2015,Iraq, Syria and the Kurds: GEOSTARTAGIC CONCERN FOR THE u.s. and Turkey, Middle East Policy, Vol. XXII, No. 1, Spring 2015
Mabon.S & Ardvini.L.Center FPC Briefing: Daesh, Geopolitics and the Resurgence of Pan Arabism?
Frederick W. Kagan, Kimberly Kagan, Jennifer Cafarella, Harleen Gambhir, Christopher Kozak, Hugo Spaulding, and Katherine Zimmerman2016: U.S. Grand Strategy: Destroying ISIS and al Qaeda, United States of America by the Institute for the Study of War.
Honghua,men2004 ” critiques of the theory of international regimes.www.irchina.org
Erdoğan says PYD ‘no different than PKK’ for Turkey”, Hurriyet, 19 October 2014, available at http://www.hurriyetdailynews.com/president-erdogan-says-pyd-no-different-than-pkk-for-turkey.aspx?pageID=238&nID=73172&NewsCatID=338.
Tas,Latif, “What Kind of Peace? The Case of the Turkish and Kurdish Peace Process,” 9 July 2015, https://www.opendemocracy.net/latif-tas/what-kind-of-peace-case-of-turkish-and-kurdish-peace-process.
 Curtis,A2005, nationalism in diaspora a study of the Kurdish movement, university Utrecht
Basch, L. G., Glick Schiller, N., & Szanton Blanc, C. 1994. Nations Unbound:
Transnational Projects, Postcolonial Predicaments, and Deterritorialized Nation-
States. New York: Routledge.
Amberin Zaman, 2016, For Tukey which is the Lesser Evil: ISIS or the Kurds? Public Policy Fellow, Woodrow Wilson Center; Columnist, Diken.com.tr and Al-Monitor Pulse of the Middle East,
Stein,A. 2016, Islamic state network in Turkey, Recruitment for the Caliphate,,Rfigh Hariri center for middle East
Dscoto,A. 2016, The Democratic Self-Administration of Rojava, Foreign Relations Commission,ISIS and Turkey File,29/08/2016,http://syria360.worldpress.com e Atlantic
Hariri Center for the Middle East
Marks.M. 2016, ISIS and Nusra in Turkey, Jihadist recruitment and Ankara response, Institute for strategic Dialguue
Turkes vs.ISIS and PKK: A Matte of Distinction 2016, bipartisan public center. http://bipartisanpolicy.org/research/
Paasi, A. 2011. A border theory: An unattainable dream or a realistic aim for border scholars? In D. Wastl-
Perspectives from the Austrian-Slovakian border region. In N. Adams, G. Cotella, & R. Nunes Eds.,
O Tuathil,Gearoid& Agnew, John1992, geopolitics & discourse, practical geographical resoning in American policy, political geography,vol.11.no.2
Kuus, M., and Agnew, J. 2008 Theorizing the State Geographically: Sovereignty,
Dijkink, Gertjan 1998, Geopolitical Codes and Popular Representations, Geojournal, 46, pp. 293-299.
Vladimir KolossovandJohn O’Loughlin1998a Pseudo-states as harbingers of a post-modern geopolitics: The example of the Trans-Dniester Moldovan Republic
Kolossov, V. and O’Loughlin, J. 1998b ‘New Borders for New World Orders. Territorialities at the Fin-de-Siecle’, GeoJournal, Minneapolis,MN:University of Minnesota press
Kolossov, V. and O’Loughlin, J. 1999 ‘Pseudo-States as Harbingers of a New Geopolitics: The Example of the Trans-Dniestr Moldovan Republic’, in D. Newman
Murphy, A. B. 2002. National claims to territory in the modern state system: geographical
Kuus, M., and Agnew, J. 2008 Theorizing the State Geographically: Sovereignty,-
Hechter, Michael: Containing Nationalism. Oxford University Press, 2000.-
Nolte. D2010, hoW TO COMPARE REGIONAL POWERS: Analytical concepts and research topics,Review of international studies, volume 36 issue 4, 01 november 2010
Cepoi, Ecaterina: 2013. The rise of islamism in contemporary Syria: from Muslim Brotherhood to Salafi-Jihadi rebels. In: Studia Politica: Romanian Political Science Review 13 2013, 3, pp. 549-560. URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-447331