تاثیر دولت ها بر تامین منابع مالی بنگاه های کوچک و متوسط در اقتصاد سیاسی کسب و کار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری اقتصاد، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت، گروه مدیریت بازرگانی، رشت، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت، گروه مدیریت بازرگانی، رشت، ایران

چکیده

محیط کسب و کار از جمله شاخص­های تعیین کننده وضعیت اقتصادی کشورهاست که سازمان های جهانی، سرمایه گذاران و تولید کنندگان بر اساس آن به تجزیه و تحلیل موقعیت اقتصادی کشورها می پردازند.ارائه تعریف دقیق از فضای کسب و کار دشوار است، اما در بیان سودمند و مفید، فضای کسب و کار و سرمایه گذاری به مثابه محیط سیاستی، نهادی و رفتاری­ای می باشد که بازدهی و مخاطرات مرتبط با فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری­ها را تحت تاثیر قرار می دهد. میزان تاثیر دولت ها بر رشد اقتصادی و تامین منابع مالی بنگاه های کوچک و متوسط از جمله مواردی است که در بسیاری از مواقع مبهم در نظر گرفته می شود و دارای شکل های متفاوتی می باشد و در این میان تاثیر اقتصاد سیاسی بین الملل بر محیط کسب و کار صنایع کوچک و متوسط موضوعی می باشد که کمتر مورد توجه و بررسی قرار گرفته است. بنابراین هدف اصلی این مقاله که بصورت مطالعه کیفی می باشد بررسی ادبیات پیرامون نقش سیاست های دولت ها در اقتصاد سیاسی جهانی و محیط کسب و کار و تاثیر آن بر تامین منابع مالی بنگاه های کوچک و متوسط می باشد. بررسی ها نشان داد ایران با داشتن قریب به ۵/۱ میلیون کارگاه کوچک و متوسط که براساس تعریف باید زیر ۵۰ نفر نیروی انسانی داشته باشند، می‌تواند با تقویت و تلاش برای گسترش آنها، حمایت دولت و اتخاذ سیاست های مناسب، فرصت توسعه و پیشرفت اقتصادی را برای کشور دست یافتنی نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

International political economy and business environment: the impact of governments on financing small and medium-sized enterprises

نویسندگان [English]

  • Seyed Mozafar Mir Barg Kar 1
  • Pejman Ebrahimi 2
1 Azad University
2 Azad University
چکیده [English]

The business environment is one of the factors determining the economic status of countries so that global organizations, investors, and manufacturers analyze the economic situation of countries based on this factor. Providing precise definition of the business environment is difficult, but in simple words, business, and investment environment is like political, institutional, and behavioral environment affecting the output and risks associated with economic activities and investments. The extent of the impact of governments on economic growth and financing small and medium-sized enterprises are some of the items considered ambiguous in most of times, and it has different forms. In this regard, the impact of international political economy on the business environment of small and medium-sized enterprises is an issue that has not been investigated so much. Therefore, the main objective of this article conducted qualitatively is to review the literature on the role of governments’ policies in the global political economy and business environment and its impact on financing small and medium-sized enterprises. Investigation has shown that Iran that has approximately 1.5 million small and medium-sized enterprises can achieve to development opportunity and economic development by strengthening them and making effort to expand them, government supporting, and adopting appropriate policies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Global political economy
  • Business environment
  • Financing
  • SMEs
اصغرپور، ح.، ک. احمدیان و ا. منیعی. 1392. اثر بی ثباتی سیاسی بر رشد اقتصادی ایران: رهیافت غیرخطی APARCH. فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، 2168: 175-194.
بختیاری، ص. و ا. شایسته. 1391. بررسی تأثیر بهبود فضای کسب و کار بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب با تاکید بر ایران. فصلنامه علوم اقتصادی، 619: 175-204.
تفویضی، س.، ف. درستکار و ع. عظیمی. 1392. عوامل مؤثر بر بهبود فضای کسب و کار، روزنامه بازار کار، 14831: 1-12.
تقوی، م. 1379. اقتصاد سیاسی بین الملل. پژوهشکده امور اقتصادی، تهران، چاپ اول.
حکمتی فرید، ص.، ی. محمدزاده و د. خزالی. 1395. فصلنامه علمی و پژوهشی، پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی. 622: 119-130.
حیدری کمال آبادی، س.ع. حسینی یکانی و م.ع. روشن فر. 1393. اثر سیاست‌های مالی دولت بر متغیرهای کلان اقتصادی. خلاصه مقالات اولین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی، بابلسر. ص 2 و 3
خضری، م. 1389. دورنمای محیط کسب و کار در لایحه برنامه پنجم توسعه کشور. فصلنامه مطالعات راهبردی، 132: 89-112.
دشتبان فاروجی، م.، و ا. جباری. 1395. سیاست پولی و مالی بهینه در ایران براساس الگوی نسل‌های همپوشان. فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، 2477: 37-62.
رحیمیان، ن.، ب. قادری و پ. رسولی. 1395. ساختار سرمایه و نظریه نمایندگی: شواهدی تجربی از بورس اوراق بهادار تهران. پژوهش‌های حسابداری، 23: 41-65.
سالاری، ا. 1390. بررسی تأثیر نظام مالیاتی بر فضای کسب و کار. مجله اقتصادی ماهانه، بررسی مسائل و سیاست‌های اقتصادی، شماره‌های 9 و 11: 111-130.
شاه آبادی، ا.، و س.، ساری‌گل. 1392. تأثیر اقتصاد سیاسی بر محیط کسب و کار در راستای تأمین منابع مالی کشورهای عضو گروه D8 و G7، خلاصه مقالات اولین همایش توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار، مشهد. ص 1.
صدری نیا، م.، س. میراسدی و م. وروانی. 1388. روش‌های مختلف تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط در مراحل مختلف دوره عمر. فصلنامه تخصصی پارک‌ها و مراکز رشد، 19: 13-21.
عبدالهی، ف.، ف. مهربانی و م. بصیرت. 1392. مقایسه اثر شاخص‌های فضای کسب و کار بر رشد اقتصادی: مطالعه موردی ایران و کشورهای عضو سازمان توسعه اقتصادی و همکاری OECD. خلاصه مقالات اولین همایش الکترونیکی ملی چشم انداز اقتصادی ایران با رویکرد حمایت از تولید ملی، خوراسگان. ص 2.
قاسمی، ع.، و م. علمی مقدم. 1388. افزایش رقابت پذیری بنگاه‌های کوچک و متوسط و تأمین مالی آنها با تاکید بر توسعه رویکرد خوشه‌ای. مجله اقتصادی-ماهنامه بررسی مسائل و سیاست‌های اقتصادی، 93: 71-90.
کریمی، ف.، و ی. حسن پور کارسالاری. 1388. رتبه بندی صنایع کوچک و متوسط استان اصفهان با رویکرد ارزیابی عملکرد عوامل تعیین کننده مزیت رقابتی. فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، 751: 5-24.
کمیجانی، ا.، ا. گرجی و ع. اقبالی. 1392. اقتصاد سیاسی رشد اقتصادی. فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، 2165: 61-82.
مکیان، س.ن.، م. امامی میبدی، س. عشرتی و ز. احمدی. 1392. فضای کسب و کار، راهبرد رشد مقایسه کشورهای منظقه منا و سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی. فصلنامه علمی و پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، 311: 76-84.
Didier, T., and S. L. Schmukler. 2013. "The Financing and Growth of Firms in China and India: Evidence from Capital Markets". Journal of International Money and Finance, 39:111-137.
Ebrahimi, P., and S.M. Mirbargkar. 2017. Green entrepreneurship and green innovation for SME development in market turbulence. Eurasian Business Review, 72: 203-228.
ESF. 2009. Le secteur privé en Afrique, élément essentiel de la croissance économique.
Goudreault, S., and M. Hébert. 2013. Pour développement économique misant sur les PME Avis de la FCEI concernant le Projet de loi no° 36: Loi sur la Banque de développement économique du Québec.
Guariglia, A., X. Liu, and L. Song. 2011. "Internal Finance and Growth: Microeconometric Evidence on Chinese Firms". Journal of Development Economic, 961:79-94.  
Kumar, S., and P. Rao. 2015. A conceptual framework for identifying financing preference of SMEs. Small Enterprise Research, 221:99-112.
Man, G. 2015. Political competition and economic growth: A nonlinear relationship?. European Journal of Political Economy, 36:287-302.
Organisation for Economic Co-operation and Development—OECD. 2011. Towards Green Growth,
Paris: OECD, From http://www.OECD.org.
Rahaman, M. M. 2011. "Access to Financing and Firm Growth". Journal of Banking & Finance, 353:709-723.
Schnellenbach, J., and Ch. Schubert. 2015. Behavioral political economy: A survey. European Journal of Political Economy, 40:395-417.
Svetličič, M., A. Jacklič, and A. Burger. 2007. Internationalization of Small and Medium – size Enterprises from selected central European economies. Eastern European Economics, 454:36-65.
Stern, N. 2002. A Strategy for Development. Washington, D.C., World Bank.
Van Winden, F. 2015. Political economy with affect: On the role of emotions and relationships in political economics. European Journal of Political Economy, 40:298-311.
World Bank. 2005. World Development Report 2005: A Better Investment Climate For Everyone, From http://www.worldbank.org.
World Bank. 2014. Doing Business 2014: Understanding Regulations for Small and Medium-Size Enterprises. Washington, DC: World Bank Group.