مفهوم حق توسعه در روابط بین الملل از نگاه نظریه پسا استعماری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی معاون آموزشی

2 دانشجوی دکتری روابط بین الملل دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

موضوع حق توسعه یکی از مناقشه برانگیزترین مفاهیم رایج در مباحث حقوق بشری در روابط بین الملل به شمار می رود که دهه هاست مناقشه ای دو قطبی را در دو سطح ایدئولوژیک و سیاسی –دیپلماتیک بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه (جهان سوم) ایجاد کرده است. تا کنون عمده مباحث علمی و سیاسی در این خصوص متمرکز بر دو موضوع اصلی بوده است، اول منازعه بر سر مفهوم سازی و چارچوب بندی توسعه به عنوان یک حق بشری و دوم مشکلاتی که در راه اجرای حق توسعه در دو دهه گذشته به رغم روند رو به رشد پذیرش آن، بوجود آمده است. مقاله حاضر تلاش دارد تا با به خدمت گرفتن نظریه پسااستعماری در روابط بین الملل، نگاهی نو به این موضوع داشته و به این سوال پاسخ دهد که مفهوم حق توسعه بر چه مبنا و با چه اهدافی از سوی کشورهای جهان سوم معرفی و روند تکاملی خود را طی کرده است؟ فرضیه اصلی ما این است که حق توسعه در سطح بین المللی به عنوان ابزار جنگ لفظی و زبان مقاومت برای مخالفت با نظام هژمونیک اقتصاد بین الملل و یک وسیله مهم برای نیل به توانمند سازی اقتصادی و توزیع عادلانه منابع جهانی و در سطح ملی به عنوان زبان قدرت برای حفظ حاکمیت ملی و مشروعیت بخشیدن به دستورکار سیاسی و اقتصادی، از سوی دولتهای جهان سوم طرح و مورد استفاده قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Concept of "Right to Development" in International Relations from the View of Post-Colonial Theory

نویسندگان [English]

  • Amir Mohammad Haji Yosefi 1
  • Reza Ghaebi 2
1 Shahid Beheshti University
2 PhD Candidate in International Relations, Shahid Beheshti University
چکیده [English]

The polarized debate amongst states, scholars, and practitioners over the right to development is underlined by salient paradoxes and contradictions. Recent academic and policy debates on the right to development have focused on two main themes. The first is the discussion over conceptualizing and framing development as a human right, The second and more current theme is the difficulty that has accompanied the implementation of the right to development. Relying on Post-clonial studies this article argues that the rhetoric of the right to development has been deployed both as a language of resistance to oppose a hegemonic global economic system and as a language of power to assert national sovereignty and legitimize statist political and economic agendas. Furthermore the article argues that the international discourses on the right to development have been underscored by similar manipulation of rights language to serve the political and economic agendas of states, rulingregimes, and other non-governmental authority structures

کلیدواژه‌ها [English]

  • Right to Development
  • Post-Clonial Studies
  • Resistance
  • Power
  • Third World
 
انصاری، م و درودی، م ، 1393، مطالعات پسااستعماری، تلاش متن محور در جهت وارونه سازی چشم اندازها : با تأکید بر بازشناسی رویکردهای متفاوت، جستارهای سیاسی معاصر، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ،5 (2).
برچیل، ا و دیگران ،1391، نظریه های روابط بین الملل، ترجمه حمیرا مشیرزاده و روح الله طالبی آرانی،تهران: بنیاد حقوقی میزان.
ساعی، ا، 1385، مقدمه ای برنظریه و نقد پسا استعماری، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران،  ( 0).
قوام ، ع و محسنی،س ، 1393، جایگاه مطالعات پسا استعماری در نظریه روابط بین الملل، مطالعات اقتصاد سیاسی بین المللی
رنر، ب، 1381، شرق شناسی،پست مدنیسم و جهانی شدن، ترجمه غلامرضا کیانی، تهران: فرهنگ گفتمان.
Bedjaoui, Mohammed, ed., (1999), Right to Development in International Law: Achievements and Prospects
Beetham, David, (2006), The Right to Development and Its Corresponding Obligations, in Bard Andresen and Stephen Marks (eds.), Development as a Human Right: Legal, Political and Economic Dimensions, Nobel Symposium, and Harvard School of Public Health.
Chowdhury, Subrata and Erik M. G. Roy (1992), The Right to Development in International Law, Martinus Nijhuff Publishers
Crush, Jonathan (1995), Power of Development, Psychology Press.
Donnelly, Jack (1985),In Search of the Unicorn: The Jurisprudence and Politics of the Right to Development, Encyclopedia of Human Rights, Volume , by David P Forsythe
Dworkin, Ronald (1985), A Matter of Principle, Oxford: Clarendon Press.
Evans, Malcolm D. & Rachel Murray, (eds.) (2002), The African Charter on Human and People Rights: The System in Practice 1986-2000, Cambridge University Press.
Fabricius, Peter (2007), Why is South Africa Not Doing More for Human Rights? Star.
Freeman, Michael (2002), Human Rights: An Interdisciplinary Approach, second Edition.
Gandhi, L (1998), Postcolonial Theory, Edinburgh University Press.
Goldman, Michael (2005), Imperial Nature: The World Bank and Struggles for Social Justice in the Age, Yale University Press.
 
Ghosh, Jayati, (2005), The Right to Development and International Economic Regimes, in Reflections on the Right to Development.
Kargiannis, Nathalie (2004), Avoiding Responsibility: The Politics and Discourse of European Development Policy, London: Pluto Press.
Ibhawo, Bonny (2011), The Right to Development: The Politics and Polemics of Power and Resistance, Human Rights Quarterly, Volume 33, pp.76-104
Li, Tania Murray (2007), The Will to Improve: Governmentality, Development, and the Practice of Politics, Duke University Press.
Manzo, Kate (2003), Africa in the Rise of Rights-Based Development, 34 Geo-forum ,437
Marks, Stephen (2004), The Human Rights to Development: Between Rhetoric and Reality, Harvard Human Rights Journal, Vol. 17, Spring, 139-168
M’baye, Keya (1972), Le Droit du Développement Comme un Droit de l’Homme, 5 Revue des Droi ts de home.
Frankovits, Andre & Patric k. Earle, (1998), The Rights Way to Development: Manual for Human Rights Approach to Development Assistance, Human Rights Council of Australia.
Meier, Benjamin Mason & Ashley M. Fox, (2008), Development as Health: Employing the Collective Right to Development to Achieve the Goals of the Individual Right to Health, Human Rights Quarterly, Vol. 30.
Mutua, Makau (2007), Standard Setting in Human Rights: Critique and Prognosis, Human Rights Quarterly ,Vol. 29, No. 3, pp. 547-630
Nuscheler, Franz(1998), The Right to Development: Advance or Greek Gift in the Development of Human Rights?, in The International Debate on Human Rights and The Right to Development, INEF-Report 30
Osmani, Saddiqur Rahman (2005), An Essay on the Human Rights Approach to Development, in Sengupta, Arjun and Archana Negi, Reflections on the Right to Development, New Delhi: Sage Publication.
 Power, Sally J. Rothausen, Teresa J (2003), The Work-Oriented Midcareer Development Model: An Extension of Super's Maintenance Stage
Okafor, Obiora Chinedu (1995), The Status and Effect of the Right to Development in Contemporary International Law: Towards a South-North “Entente, Office of High Commissioner for Human Rights.
Said, Edward (1979), Orientalism, New York: Pantheon.
Sei dl-Hohenveldern, Ignaz (1989), International Economic Law, Kluwer Law International.
Sengupta, Arjun and Archana Negi, (eds.) (2005), Reflections on the Right to development, New Delhi: Sage Publication.
Sneyd, Adam (2008), Right to Development, Globalization and Autonomy, Online Compendium available at :
Salomon, Margot E. &  Arjun Sengupta (2003), The Right to Development: Obligations of States and the Rights of Minorities and Indigenous Peoples, Minority Rights Group International.
 
Uvin, Peter (2007),From the Right to Development to the Rights-Based Approach: How ‘Human Rights’ Entered Development, 17 Dev. Prac. 598
Uvin, Peter (2004), Human Rights and Development.
Yapa, Lakshman(2002), How The Discipline of Geography Exacerbates Poverty in the Third World, Futures, Volume 34, Issue 1.
York, Geoffrey (2007), Citing “Right to Development,” China Reject Emissions Cap, Globe & Mail, Toronto.