چشم انداز روابط ایران و آمریکا تا سال 2030 : سناریوهای ممکن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روابط بین الملل، دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم اداری و اقتصاد

2 استادیار روابط بین الملل، دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، گروه علوم سیاسی

چکیده

روابط ایران و آمریکا در بیش از سه دهه گذشته چالش های بسیاری را پشت سر گذاشته است. در واقع دو کشوری که روزی متحد استراتژیک لقب گرفته بودند امروز به دشمنان یکدیگر  بدل شده‌اند. آنچه روابط دو کشور را با پیچیدگی های بیشتری مواجه ساخته  روی کار آمدن دولتی در آمریکاست که سیاست خارجی آن در جهت خصومت هرچه بیشتر با ایران جهت گیری شده است. به همین دلیل آینده روابط ایران و آمریکا و نحوه رویارویی تهران و واشنگتن ظرف سال های آینده نیز با ابهام بیشتری روبرو خواهد بود. بر این اساس، پژوهش حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که آینده روابط ایران و آمریکا تا سال 2030 به چه سمت و سویی سوق پیدا می‌کند؟ با در نظر گرفتن دیدگاه الکساندر ونت و با توجه به فرهنگ سه گانه آنارشی چند فرضیه به روش توصیفی- تحلیلی در قالب سناریو قابل طرح است. یک فرضیه این است که با توجه به برخی الزامات استراتژیک و منطقه‌ای، محتمل ترین سناریو دوستی دو کشور تا سال 2030 است. فرضیه دیگر رقابت تهران با واشنگتن را در قالب بازی های بزرگ قدرت در عرصه بین المللی، رقابت آمیز پیش بینی می‌کند. فرضیه سوم نیز با مبنا قرار دادن تعارض ایدئولوژیک ایران و امریکا ، تداوم دشمنی دو کشور را محتمل ترین سناریو  می‌داند. یافته‌های تحقیق که به روش توصیفی –  تحلیلی بدست آمده حکایت از آن دارد که آینده روابط ایران و آمریکا تا سال 2030 آمیزه‌ای از رقابت و دشمنی خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Iran-U.S. Relations until 2030 : Possible Scenario

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Chitsazian 1
  • Nozar Shafiei 2
1 Isfahan University
2 Isfahan University
چکیده [English]

over the past three decades, Iran-U.S. Relations have been spiraling conflict. Relations with ups and downs, tensions and threats. However, What have recently been engaged mind of many experts, is the rise of Donald Trump and his confrontation with the Islamic Republic over the coming years. what will happen in Iran-U.S. relation for the foreseeable future? Accordingly, this research seeks to answer the following question: what direction will Iran and U.S. relations take in the future? For answering to this question, triple culture of anarchy in international system can be planned three scenarios: first: feud scenario, second: rivalry scenario, and the third: friendship scenario. Based on research findings, the possibility of competition scenario, namely, situation which is prevailed in international politics is more probable than the others. At the same time, the possibility of hostility between the two countries is more probable than friendship that confirms the history of international politics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Constructivism
  • Kantian Culture
  • Hobessian Culture
  • Lockeian Culture
 
دهقانی فیروزآبادی، ج 1389 ، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، تهران، انتشارات سمت، چاپ سوم،  
شفیعی، ن 1396، تبیین عوامل موثر بر اتخاذ استراتژی دولت ترامپ نسبت به افغانستان، فصلنامه پژوهش های روابط بین الملل، دوره اول، شماره بیست و چهارم
معصومی، س 1395، عقب نشینی از پاره کردن برجام، روزنامه اعتماد،  25/10/1395
ونت ا. 1384، نظریه اجتماعی سیاست بین الملل، ترجمه حمیرا مشیرزاده، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، چاپ اول
.......، 1395، نگرانی های ترامپ درباره ایران، روزنامه شرق،  25/10/1395
Al-ansari, M J. 2009, the Case for a Collective Security Organization in the Gulf, (1/17/2017), Carnegie Endowment for International Peace, available at: http://carnegieendowment.org/2009/06/17/case-for-collective-security-organization-in-gulf-pub-23281
Barzegar, K. 2010, Roles at Odds: The Roots of Increased Iran-U.S. Tension in the Post-9/11 Middle East, Iranian review of foreign affairs, Vol. 1, No. 3
Barzegar, K. 2014, Iran’s Foreign Policy in Post-Afghanistan Taliban, the Washington Quarterly, 37: 2, pp. 119-137
Cordesman, H. A. Gold, B. and Coughlin-Schulte, C. 2014, Iran, Sanctions, Energy, Arm Control, Regime Change, Center for Strategic and International Studies,
Dyer, G. 2016, Trump’s CIA nominee Mike Pompeo promises to roll back Iran deal, Financial Times, (18/11/2016), Available at: https://www.ft.com/content/e2849b56-ada7-11e6-ba7d-76378e4fef24
Daoud, D. 2016, Iran’s Power Play in Lebanon, the national Interest, available at http://nationalinterest.org/feature/irans-power-play-lebanon-15538
Ehteshami, A. zweiri, M. 2007, Iran and the Rise of Neoconservatives: the Politics of Tehran Silent Revolution, London and New York, I.B. Tauris,
January, B. 2008, the Iranian Revaluation, Minnesota, Twenty First Century Books Minneapolis,
Fayazmanesh, S. 2008, the United States and Iran: Sanctions, wars and the policy of dual
Containment, London and New York, Routledge, Taylor and Francis Group,
Heller A. and Spetalnick, C. 2017, Netanyahu, Trump Align on Iran ahead of Israeli leader's visit, (2/7/2017), Available at: http://www.reuters.com/article/us-israel-usa-iran-idUSKBN15M0I3
Hokayem E., Roberts, D. 2016, the War in Yemen, Survival Journal, 58:6, 157-186
Jahner, A. 2012, Saudi Arabia and Iran: Struggle for Power and Influence in the Gulf International Affairs Review , Volume xx, Number 3, pp. 38-49
Leveret,F. and Leverett, H. 2013. Going to Tehran: Why America Must Accept the Islamic Republic of Iran, London and New York, Metropolitan Books.
Maloney, S. and Mousavian, S. H. 2016, a New Allay or the same old Foe, World Affairs Council of Greater Houston, Http:// www.Wachouston.Org/Program-a-events/programs/upcoming-programs/event/124
Mehta, R. N and Whitlark, R. E. (2016), Unpacking the Iranian Nuclear Deal: Nuclear Latency and U.S. Foreign Policy, the Washington Quarterly, 39:4 pp. 45–61
Lynch, M. 2016, Belligerent Minimalism: the Trump Administration and the Middle East, the Washington Quarterly, 39:4 pp.  127–144
Leverett, H.2013, How Precipitous a Decline? U.S.-Iranian Relations and the Transition from American Primacy, Penn State Journal of Law & International Affairs, vol. 2, No 2, p
Mabon, S. 2012, the Battle for Bahrain: Iranian-Saudi Rivalry, Middle East Policy, Volume XIX, Number 2, pp. 84-97
Maleki, A. Terman, J. 2014, Iran-U.s Misperception, Bloomsbury Publishing, New York, United States,
Mousavian, H. 2013, an Opportunity for a U.S-Iran Paradigm Shift, the Washington Quarterly, 36:1, pp. 129-144
Mousavian, H. 2016, Iran and the United States: What lies ahead in the Trump Era, (29/1/2017) Available at: http://watson.brown.edu/events/2016/seyed-hossein-mousavian-iran-and-united-states-what-lies-ahead-trump-era
Mousavian, H. 2016, what Trump Needs to Know about Iran, (29/1/2017) Available at: http://www.huffingtonpost.com/entry/trump-iran-facts_us_586fb7bae4b02b5f85886829
Muzalevsky, R. 2015, from Frozen Ties to Strategic Engagement: U.S. Iran Relationships in 2030, Strategic Studies Institute: the United States Army War College,
Pelofsky, R. 2017, Tillerson Let’s Slip he Wants Regime Change in Iran, Newsweek, (6/27/17), Available at: http://www.newsweek.com/tillerson-lets-slip-he-wants-regime-change-iran-629096
Reuters 2017, Iranian foreign minister "unmoved by threats" from U.S, (3/1/2017), Available at: http://www.reuters.com/article/us-iran-usa-trump-reply-idUSKBN15I1J1
Ricotta, J. 2016, the Arab Shi‘a Nexus: Understanding Iran's Influence in the Arab World, the Washington Quarterly,39:2,pp. 139-154
Rogin, J. 2015, Rick Perry’s Plan to Kill Obama’s Iran Deal, (6/4/2015) Available at: https://www.bloomberg.com/view/articles/2015-04-06/rick-perry-s-plan-to-kill-obama-s-iran-deal
Salisbury, P. 2015, Yemen and the Saudi-Iranian Cold War, Chatham House, the royal institute of International affairs, (1/17/2017), available at: https://www.chathamhouse.org/sites/files/chathamhouse/field/field_document/20150218YemenIranSaudi.pdf
Shelala, R. Kasting, N. Cordesman, A. 2013, U.S. and Iranian Strategic Competition, Center for Strategic and International Studies,
Sly, L. Iran opposes U.S. Participation in Russian-Backed Syria talks, Washington Post, (1/17/2017), Available at: https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/iran-opposes-us-participation-in-russian-backed-syria-talks
Trump, D. 2016, President Elect Trump Speaks to a Divide Country on 60 Minutes, (29/1/2017), Available at: www.cbsnews.com
Trump, D. 2016, 'We Will Stop Racing to Topple Foreign Regimes', the Guardian, available at: https://www.theguardian.com/us-news/2016/dec/07/donald-trump-we-will-stop-racing-to-topple-foreign-regimes
Wendt, A. 1992, Anarchy is What State Make of it: The Social Construction of Power Politics, International Organization, spring, Vol. 46, No. 2 pp. 391-425 
Wendt, A.2015. Quantum Mind and Social Science, London, Cambridge University Press,