حکمرانی مطلوب؛ سازوکار ایجاد توانمندی در تحقق توسعه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 حقوق،حقوق و علوم سیاسی،ازاد کرج،کرج،ایران

2 گروه حقوق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد،ایران؛ استادیار گروه حقوق، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

شاخص های حکمرانی مطلوب با توسعه در ابعاد مختلف، به ویژه توسعه اقتصادی، ارتباط مثبت و معناداری دارد. یکی از دلایل رشد منفی اقتصادی در چند سال گذشته، کم توجهی به شاخص های حکمرانی مطلوب بوده است. شاخص های متعددی را در این زمینه می توان احصاء و مورد ارزیابی قرار داد. شاخص های شش گانه ارائه شده توسط نهادهای بین المللی برنامه توسعه سازمان ملل متحد و بانک جهانی عبارتند از: حق اظهار نظر و پاسخگویی، ثبات سیاسی و پرهیز از خشونت ، اثر بخشی حکومت ، کیفیت قوانین و مقررات، حاکمیت قانون و کنترل فسادشاخص هایی که از یک طرف می توان آنها را به عنوان معیاری برای سنجش میزان توسعه دانست و از سوی دیگر می توانیم بگوییم توسعه را برآیند توجه به این شاخص ها می باشد.  بنابراین ارتباط موثر این شاخص ها با مفاهیم توسعه امری انکار ناپذیر است.از این رو در این مقاله با استفاده از آمار و اطلاعات رسمی سعی بر تجزیه و تحلیل این شاخص ها و بررسی تاثیر آنها بر اقتصاد ایران شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Good Governance; the Mechanism for Creating Capacity for the Realization of Development

نویسندگان [English]

  • amir mahmoodi 1
  • Alireza Arashpor 2
1 law,political and law, azad karaj, karaj, iran
2 Azad University
چکیده [English]

The good governance indicators have a positive and significant relationship with development, especially with economic development. One of the reasons of negative economic growth in the last decade is inattention to the good governance indicators. The various indicators can be considered and evaluated in this regard. the six indicators that have been presented by the international organizations of the United Nations Development Program and the World Bank as follows: the right to comment and accountability, political stability and the avoidance of violence, the effectiveness of the government, the quality of laws and regulations, the rule of law and control of corruption. In the one hand, one can assume these indicators as a scale for evaluating of development, and in the other hand, we can say the development is result of attention to these indicators. Therefore, the effective linkage between these indicators and the development concepts is undeniable.Hence, in this paper, using statistics and information, it is tried to evaluate the impact of these indicators on the Iranian economy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • good governance
  • Development
  • Rule of law
اولسن، مانسر. 1382. استبداد، مردم سالاری و توسعه در دولت، فساد و فرصت‌های اجتماعی، ترجمهحسین زاغفر، انتشارات نقش و نگار.
ایوانز، پیتر. و جیمز، راچ.1385. بوروکراسی و رشد، اثر ساختارهای دولت وبری بر رشد اقتصادی؛ ترجمه فریبا مؤمنی، موسسه مطالعات دین و اقتصاد، فصلنامه اقتصاد سیاسی، شماره 3.
حسین زاده بحرینی، محمد حسین. 1383. عوامل مؤثر بر امنیت سرمایه گذاری در ایران، فصلنامه جستارهای اقتصادی، 1 (2).
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور. 1385. گزارش توسعه جهانی سال 2002 بانک جهانی، نهادسازی برای بازار، ترجمه علی حبیبی.
سازمان ملل متحد. 2000. اعلامیه هزاره، نیویورک.
شریف، آزاده. و محمد حسین، حسین زاده بحرینی. 1382. تأثیرپذیری سرمایه گذاری خصوصی در ایران و شاخص‌های امنیت اقتصادی در سالهای 1379-1358، نشریه نامه مفید، 38.
قلی پور، رحمت الله. 1384. حکمرانی خوب و امکانسنجی اجرای آن در ایران، مجموعه سخنرانی‌ها؛ موسسه عالی آموزش و پژوهش در برنامه ریزی و توسعه.
کمیجانی، اکبر. و سلاطین، پروانه. 1387. "تأثیر حکمرانی خوب بر رشد اقتصادی در کشورهای OPEC و OECD " فصلنامه مدلسازی اقتصادی، 2.
موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی. 1378. گزارش توسعه جهانی سال 1997 بانک جهانی در خصوص نقش دولت در جهان در حال تحول.
نورث، داگلاس سی. 1382. شناخت فرآیند تحول اقتصادی، در راغفر، حسین؛ دولت، فساد و فرصت‌های اجتماعی، انتشارات نقش و نگار.
وارث، سید حامد. 1380. "نگرش فراپارادایمی به مدیریت دولتی"، دتنشکده مدیریت دانشگاه تهران، فصلنامه دانش مدیریت، 14 (55).
Anne MetteKjar,Governance; key concepts, 2004 pp 1-2
Feddereke, Johannes &Klitgrad, Robert, "Economic Growth and Social Indicators: an Exploratory analysis" The University of Chicago, 1998, pp. 755-756
http://www.mirror.undp.org/magnet/policy
UNDP, Governance forsustainable growth and equity report of international conference, Unitednations, new York, 28 – 30 July 1999.