امنیت هستی شناختی و استمرار مناقشه هسته ای ایران و غرب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار روابط بین الملل دانشگاه رازی کرمانشاه

2 کارشناسی ارشد روابط بین الملل دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده

امنیت هستی­شناختی منازعات و مناقشات پایدار در روابط بین­الملل را تحلیل می­کند. منازعات و مناقشاتی که ممکن است منافع فیزیکی و رئالیستی کشورها را به خطر اندازد اما امنیت هویتی آنها را از طریق حفظ شرافت فردی و ملی، نگاه غرورآمیز به مسائل داخلی و بین­المللی و پرهیز از شرم تضمین کند. در این میان سیاست خارجی جمهوری اسلامی در سه دهه ی اخیر در عرصۀبین المللی بازتابی از مبانی هویت ساز خود بوده است. این موضوع در مساله هسته ای نمود عینی  بیشتری دارد. مقاله  پیش رو مدعی است که رفتار سیاست خارجی ایران در مسأله  هسته­ای در چارجوب مولفه های هویت ساز(روایت بیوگرافیک) معنا و مفهوم می یابد. بنابراین عناصر هویت سازجمهوری اسلامی ایران، نظام اعتماد پایه­ی متصلب جمهوری اسلامی- حفظ هویت و روال­های جاری، اطمینان جمهوری اسلامی از جامعیت هویت و بی­اعتمادی ایران نسبت به ایالات متحده در مناقشه­ هسته­ای که ریشه در اقدامات براندازانه و استراتژی تغییر رژیم ایران در طول چند دهه  اخیر دارد، مناقشه  هسته ای را به درازا کشانده است. بنابراین اصرار ایران بر حفظ چرخه­ سوخت هسته­ای و بومی شدن غنی­سازی اورانیوم، ایستادگی در مقابل تحریم­ها و تهدیدها و حفظ مؤلفه­های هویتی، عزت­مندی نظام جمهوری اسلامی و پرهیز از شرم تلقی می­شود است. بر اساس چارچوب این نظریه ، تنها پذیرش حق غنی سازی بومی در ایران، رفتار عادلانه با برنامه صلح آمیز هسته ای ایران، تغییر رفتار مبتنی بر زور و زیاده خواهی طرف مقابل می تواند تامین کننده امنیت هویتی جمهوری اسلامی ایران باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ontological Security and Continuity of the Nuclear Conflict of Iran and the West

نویسندگان [English]

  • . . 1
  • . . 2
چکیده [English]

Ontological Security, analyses the continuous conflict in the International Relations. The conflict that may endanger the realistic and physical interestes in the country, but saves the security of identity through individual and national honor look ambitious to internal and international issues and avoid of shame. The foreign policy of the Islamic Republic of Iran has been for three decades in the framework of the identity components in the international arena. This issue has been highlighted on the nuclear issue. This paper claims that the behavior of Iran's foreign policy in the nuclear issue Meaning the framework of the components of identity (narrative biographical). Therefore, Identity elements of Islamic Republic of Iran, The rigid system of basic trust of Islamic Republic of Iran- save identity and Current procedurs is affect.this distrust Iran to United State in the nuclear conflict being rooted in Subversive action and regime change of Iran. Therefore, the insistency of Iran based upon saving The nuclear fuel cycle, native of uranium enrichment, resistance against threats and Sanction and save the component of identity,is honour Islamic Republic of Iran. Accordingly, Accessing to Nuclear agreement with Right to enrich uranium to Native, Fair approach to Iran's nuclear program, change of Behavior based on the force of the other side, provides identity security  of  of Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ontological Security
  • Shame
  • System of Basic Trust
  • Honour
  • Iran’s Nuclear Conflict
الف-فارسی
 استیل، برنت جی (1392). امنیت هستی شناختی در روابط بین­الملل، ترجمه سید جلال دهقانی فیروزآبادی، فرزاد رستمی و محمدعلی قاسمی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی
 ایران منش، محمدحسین (1378). شرح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران . کرمان: خدمات فرهنگی کرمان.
 پیرنیا، حسن؛ آشتیانی، عباس اقبال (1388). تاریخ کامل ایران، قبل از اسلام، بعد از اسلام. تهران: نشر جمهوری.
پیریایی، محسن (1387). «نگاه سازه­انگارانه به تقابل اروپا و آمریکا با برنامه­ی هسته­ای ایران»، فصلنامه­ی رهاورد، شماره 20
حسینی اسفیدواجانی، سیدمهدی (1384). «پیامدهای برنامه­ی هسته­ای ایران در روابط ایران و آمریکا»،   فصلنامه ی سیاسی- اقتصادی، ش 220-219
 دهقانی فیروزآبادی، سید جلال؛ وهاب پور، پیمان (1391). امنیت هستی شناختی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، تهران پژوهشکده­ی مطالعات راهبردی.
 ذوقی، ایرج (1368). ایران و قدرت­های بزرگ در جنگ جهانی دوم؛ پژوهشی درباره­ی امپریالیسم، تهران، انتشارات پاژنگ.
 سجادی، سعید عبدالقیوم (1383). دیپلماسی و رفتار سیاسی در اسلام، قم: بوستان کتاب.
ستوده، محمد (1385). تحولات نظام بین­الملل و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، دانشگاه باقرالعلوم، قم: مؤسسه بوستان کتاب (مرکز چاپ و نشر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علیمه قم).
 سلطانی­نژاد، احمد؛ شاپوری، مهدی (1392). «ایران- آمریکا، چرخه­ی منفی برسازی و استمرار مناقشه­ی هسته­ای»، فصلنامه­ی روابط خارجی سال پنجم، ش 1
 شیهان، مایکل (1389). امنیت بین­الملل، ترجمه سیدجلال دهقانی فیروزآبادی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
 فولر، گراهام (1373). قبله­ی عالم ، ژئوپلتیک ایران. ترجمه عباس مخبر: تهران، نشر مرکز.
گازیوروسکی، مارک، جی (1371). سیاست خارجی آمریکا و شاه، بنای دولتی دست نشانده، ترجمه فریدون فاطمی، نشر مرکز.
 گریفتیس، مارتین (1390). دانشنامه­ی روابط بین­الملل و سیاست جهان، ترجمه علیرضا طیب، تهران: نشرنی.
گیدنز، آنتونی (1387). تجدد و تشخص؛ جامعه و هویت شخصی در عصر جدید، ترجمه ناصر موفقیان، تهران: نشر نی.
 مشیرزاده، حمیرا (1385). «تحلیل سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از منظر سازه­انگاری»،در نسرین مصفا، نگاهی به سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین­المللی.
 مک سوینی، بیل (1390). مقدمه­ایی بر جامعه شناسی امنیت، ترجمه محمدعلی قاسمی و محمدرضا آهنی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
 نخعی، هادی (1376). توافق و تزاحم منافع ملی و مصالح اسلامی: بررسی تطبیقی سیاست خارجی دولت ملی و اسلامی، تهران دفتر مطالعات سیاسی و بین­المللی.
- نویدنیا، منیژه (1388). امنیت اجتماعی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
ب- انگلیسی
Entessar.N (2009). “Irans Nuclear decision making calculus” middle east policy, XVI (2).
Harta, Lauramaria, (2012).“Book review of brent.j Steeles.On ontological security in international relation.Self Identity on the IR stat.
Kinnval, Catarina (2004). “Globalization and religious.Nationalism: self Identity and the search for ontological security” Political Psychology.Vol. 25. No.5
Lebow, Richardned (2003). “Constractive Realism”.International Studies reviews.
Litwake. Roberts (2003).“Non proliferation and use of force” Janne.E. nolon.Et.All (Eds). Ultimat security: combating weapons of man destruction. NewYorke: the century foundation.
Mizin. Victor (2004).“The Russia- Iran nuclear connection and u.s policy option”.Volum 8. No. 1 March 2004.
Mitzen, Jenifer (2004). “Ontological security in world politics and implications for the study of European security” Paper  for the cidle workshope, Oslo.
Steele, Brent. J (2008). “Ideals were really never in our possession; torture, honor and us: Identity; International Reelation”. Avialable at: www.sagepublications.com.
Strange, Susan (1992). “State firms and diplomacy”.International affairs )royal. Institute of International affairs(.Vol. 68. No. 1
Waltz, Kenneth (1979). Theory of International politics.University of California, Berkeley.