حاکمیت و مسئولیت حمایت در پرتو حقوق بین الملل کیفری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکترای حقوق بین الملل، استادیار دانشگاه پیام نور

چکیده

در گذشته، مفهوم حاکمیت به استقلال یک کشور هم از دیگر کشورها و هم از تعهدات حقوقی بین المللی محدود می­شد. این مفهوم مطلق از حاکمیت با فرایند هایی چون جهانی شدن، ظهور بازیگران جدید در عرصه بین المللی و وابستگی متقابل نظام حقوق بین الملل مورد تردید قرار گرفت و باعث شد تا بسیاری از حقوقدانان بین المللی به بازتعریف این مفهوم بپردازند. در نتیجه، برخی از مولفه های حاکمیت از جمله جنبه ی مسئولیتِ حاکمیت مورد توجه قرار گرفت. اگر چه مفهوم حاکمیت به مثابه ی مسئولیتِ حمایت عمدتا با توجه به مفهوم «مداخله بشردوستانه» توسعه پیدا کرد اما مسئولیتِ حمایت متضمن اقدامات بیشتری از قبیل؛ مسئولیت پیشگیری، مسئولیت اقدام و مسئولیت بازسازی است و این می تواند در فهم و توسعه اهداف و عملکرد حقوق بین الملل کیفری موثر باشد. این مقاله در صدد تبیین این مباحث و تجزیه و تحلیل اصول و مبانی بنیادین حقوق بین الملل کیفری در پیشگیری، واکنش و نیز بازسازی(سه مولفه اصلی مسئولیتِ حمایت) است. دیوان بین المللی کیفری و دولت ها دارای مسئولیت مشترک هستند. اصل همکاری بین دو سطح بین المللی و ملی، تجلی اصل اقدام سلسله مراتبی در حقوق بین الملل کیفری است که به صلاحیت تکمیلی تعبیر می شود که نه تنها، نحوه ی تخصیص اعمال صلاحیت بین صلاحیت قضایی کیفری ملی و بین المللی را تنظیم می نماید؛ بلکه اعمال صلاحیت در روابط بین دولت ها را نیز بیان می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sovereignty and Responsibility to Protect in Light of International Criminal Law

نویسنده [English]

  • . .
چکیده [English]

In the past, the concept of sovereignty was restriced to the the independenceof a state bothe from other states and from international legal obligations. The absolute concept of sovereignty has been under several attacks due to the process of globalization, the emergence of new actors on the international plane and a growing interdependence in the international legal system caused many international lawyers redefine this concept. In this regard some aspects of the liability components of the sovereignty of the state was considered. Although the concept of ‌sovereignty as responsibility to protect was developed, mainly with regard to the concept of "humanitarian intervention". but the responsibility to protect entails additional measures such as the responsibility of prevention, responsibility to act and responsibility to rebuilt. It can be effective in conceiving and developing goals and performance of international criminal law. Therefore, this article seeks to explain this discussion and analysis the fundamental principles of international criminal law in prevention, reaction, and rebuilt (three main components of responsibility to protect). International Criminal Court and the government have a shared responsibility.The principle of cooperation between national and international level, is an expression of the principle of subsidiarity in international criminal law that interpreted to supplementary jurisdiction. This notion not only regulates the allocation of competences between national and international criminal jurisdictions, but also informs the application of competences in relations between states as well.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sovereignty
  • Responsibility to Protect
  • International Crimes
  • International Criminal court
  • Universal Juridiction
الف-  فارسی
آقایی جنت مکان، حسین(1390) تعریف، عناصر و شروط اعمال صلاحیت دیوان بین الملل کیفری نسبت به جنایت تجاوز «با نگاهی به موافقتنامه کامپالا»  مجله حقوقی بین المللی، سال بیست و هشتم، شماره 44، صص 184-163.
آل حبیب، اسحاق (1378) دیوان کیفری بین المللی، تهران، دفتر مطالعات بین المللی.
تاموشات، کریستیان (1386) حقوق بشر، ترجمه حسین شریفی طرازکوهی، تهران، بنیاد حقوقی میزان، چاپ اول، بهار1386.
چیکایا، بلز (1387) چکیده رویه قضایی در حقوق بین الملل عمومی، ترجمه همایون حبیبی،تهران، دانشگاه علامه طباطبایی، چاپ اول.
حسینی نژاد، هاله (1388) صلاحیت تکمیلی دیوان بین المللی کیفری: پویایی نظامهای قضایی ملی در مقابله با بی کیفری، مجله حقوقی بین المللی، سال بیست و ششم، شماره 41،صص 142-111.
حامد، سهیلا  (1384) صلاحیت جهانی، تهران ، انتشارات جهاد دانشگاهی.
حدادی، مهدی ( 1389) استناد به مسئولیت دولت ناشی از نقض تعهدات عام الشمول، مجله حقوقی بین المللی، سال بیست و هفتم، شماره 42، صص 124-89.
سواری، حسن ؛ حسینی بلوچی، مهدی (1390) نظریه مسئولیت حمایت از حرف تا عمل، پژوهش حقوق عمومی، شماره 32، بهار1390، صص 204-173.
ضیائی بیگدلی، محمد رضا ( 1385)  حقوق معاهدات بین المللی، تهران، کتابفروشی گنج دانش، چاپ سوم،.
عبدالهی، محسن و... (1391)  حقوق حفاظت از فضا، تهران، بنیاد حقوقی میزان، چاپ اول، پاییز 1391.
فروغی، فضل الله (1387) مطالعه تطبیقی اصل صلاحیت جهانی در حقوق کیفری آلمان و آمریکا، فصلنامه حقوق، دوره 38، شماره 2، تابستان 1387، 283-261.
کسسه، آنتونیو (1387)، حقوق کیفری بین المللی، ترجمه حسین پیران و... ، تهران، انتشارات جنگل، چاپ اول، 1387.
میر محمدی، معصومه سادات،(1388)، تاثیر تصویب اساسنامه دیوان بین الملل کیفری بر جرم انگاری جنایات بین المللی در قوانین داخلی دولت ها و اعمال صلاحیت جهانی از سوی آنها، مجله حقوقی بین المللی، سال بیست و ششم، شماره 41، صص 174-143.
والاس، ربکا،(1387)، حقوق بین الملل، ترجه سید قاسم زمانی، تهران، شهر دانش.
وکیل، امیر ساعد و همکاران،(1389)، مروری بر مکاتب فلسفی حقوق بین الملل، تهران، بنیاد حقوقی میزان، چاپ اول، بهار1389.
ب- انگلیسی
 Bekou, OlympiaL and Robert Cryer,(2007),The International Criminal Court  and Universal Jurisdiction: A Close Encounter: A Close Encounter?,htt //www.corteidh.or.LCLQ vol 56,January 2007 cr/tablas/r06755-2.pdf .pp 49-68.
Benzzing, Markus, (2003),The Complementary Regime of the International Criminal Court: International Criminal Justice between State Sovereignty and the Fight against Impunity, Max Planck Yearbook of United Nations Law, volume 7, 2003,591-632.
Cryer, Robert, (2006), International Criminal Law vs State Socereignty: Another Round?The European Journal Law ,Vol.16 no.5 © EJIL 2006,pp 979-1000.
 Danner, Allison. Marston, (2005), Prosectual Discretion and Legitimacy, Guest Lecture of the Office of the Prosecutor, The Hugue,ICC-OTP and individual authors, 13 Jun 2005.
 Ferreira, Snyman, (2006), The Evolution of State Sovereignty: A Historical Overview ,2006 (12-2)Fundamina, http://uir.unisa.ac.za/bitstream/handle.
  ICC, The Appeals Chamber, Situation in the Democratic Republic of the Congo in the Case of the Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, ICC-01/04-01/06,10 Februry 2006.
 ICJ,Reports of Judgments,(2007), Advisory Opinions and Orders, Case Concerning application of the Convention on the Prvention and Punishment of the Crime of Genocid(Bosni and Herzegovina v. Serbia and Montenegro, 26 Februry 2007.
 König, Doris, Peter-Tobias Stoll, Volker Röben and Nele Matz-Lück(2007)International Law Today: New Challenges and the Need for Reform?Springer Berlin ·Heidelberg · New Yorkhttps://books .google.com /books?isbn=3540752056
 Krings, Lisa Britta, (2012),  The Principles of Complementarity and Universal Jurisdiction in International Criminal Law: Antagonists or Perfect Match? Goettion Journal of International Law, 4, 2012,3. 737-763.
 Langer Maximo, (2015),  The Archipelago and the Wheel: The Universal Jurisdiction and the international Criminal Court Regimes, The University of Michighan Press, SSRN-id 1942625. Forthcomming 2015.
 Report of the International Commission on Intervention and State Sovereignty, The Resposiblity to Protect,Ottava, International Development Reserch Center, Desamber 2001.
 Report of the High-level Panel on Threats, Challengs and Change, A more secur word:  our sheard Resposiblity, UN doc. A/59/565, 2 Desamber 2004. Report of the UN Secretary-General, In Larger Freedom: Toward Development, Security and Human Rights for All, September 2005,UN doc. A/59/2005.
Institution,2012,http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/13698230.2012.
 Rychlak, Ronald J.and Czarnetzky,John M.(2003) The Intermstional Criminal Court and The Question of Subsidiarity, Third World Legal Studies, vol. 16,articl 6, available at: scholar.valpo.edu / twls.
 Ryngaert, Cedric, (2006), Applying the Rome Statute, s Complementarity Principle: Drawing Lessons From the Prosecution of Core Crimes by States Acting under the Universsally Principle, K.U.Leuven, Faculty of Law, NO 98-August 2006.
Slaughter, Anne-Marie, (2003),  Rogue Regimes and the Indivdualization of International Law, NESL/Lawrev/vol36/36-4/36-4 11 slaughtermacro. doc ,2003. Pp 815-824.
 Stahn, Carsten, (2015), Marital Stress or Grounds for Divorce? Re-thinking the Relationship between R2P and International Criminal Justice, Frothcoming in Criminal From, Vol. 26, 2015, pp 99-120
UN Secretary-General, Implementing the Resposiblity to Protect, Report of the UN Secretary-General, 12 Janury 2009, UN doc. A/63/677.
Wouters Jan,The Obligation of Prosecute International Law Crimes ,2003 https :// w ww.law.kuleuven. be/ ... / obligation to prose.