چین و ژاپن، دو ابتکار فرامنطقه ای رقیب در آسیا پاسیفیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مطالعات منطقه ای دانشگاه تهران

2 مطالعات آسیای جنوب شرقی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

چین و تا حدودی ژاپن در قرن ۲۱ به دنبال گسترش و توسعه قدرت خود در گستره وسیع آسیا پاسیفیک هستند. ژاپن کشوری پیشرفته است که پله‌های رشد و توسعه را در طی دهه‌های ۱۹۶۰ تا ۱۹۸۰ پیموده است. چین نیز به‌واسطه کسب وزنه اقتصادی کلان در طول فعالیت‌های اقتصادی بعد از 1978 توانسته است جایگاه دومین اقتصاد بزرگ جهان را در سال ۲۰۱1 به خود اختصاص دهد. در همین راستا، شکل­دهی به آینده ترتیبات بین‌المللی برای هردو کشور از اهمیت بالایی برخوردار است. این مقاله به رقابت چین و ژاپن در قالب دو طرح جاده جدید ابریشم و راهبرد اقیانوس هند آرام متمرکز است.  چین با طرح کمربند و راه و ژاپن با راهبرد اقیانوس هند-آرام آزاد و همگانی به دنبال تأمین منافع خود و محدود کردن طرف مقابل هستند، سعی دارد اقدامات طرفین در آسیا و آفریقا و تا حدودی روابط چین و اروپا در قالب دو طرح و راهبرد را بر اساس نظریه فرامنطقه­گرایی مورد بررسی قرار دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sino-Japanese Global Competition in the 21st Century: Belt and Road Initiative against Free and Open Indo-Pacific Strategy.

نویسندگان [English]

  • Bahareh Sazmand 1
  • Ahmad Ramezani 2
1 Tehran University
2 Southeast Asian Studies, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

China and, to some extent, Japan in the 21st century are seeking to expand their power around the world. Japan is an advanced country that has undergone steps of growth and development during the 1960s and 1980s. China due to its massive economic weight which gains thorough post-1978 economic activities has also been the world's second-largest economy in 2011. In this regard, shaping the future of international arrangements is important for both countries. The main question of the present article is, what are the latest plans by China and Japan to stabilize their transregional status. The present article, with using a descriptive-analytical method, comparison approach and Library compilation, in response to the main question, is arguing that China with the Belt and Road Initiative and Japan with the Free and Open Indo-Pacific Strategy, seek to secure their own interests and limit the other side, and it tries to examine the actions of the parties in Asia, Africa and Somewhat the relations between China and Europe in the form of two plans and strategies based on the theory of transregionalism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • China
  • Japan
  • Belt and Road
  • trans regionalism
امیراحمدیان، ب و صالحی دولت آباد، ر. 1392. «اهداف و راهبردهای سیاست خارجی چین در آسیای مرکزی»، فصلنامه آسیای مرکزی و قفقاز، شماره 84، صص 1-30.
امیراحمدیان، ب و صالحی دولت آباد، ر. 1395. «ابتکار «جاده ابریشم جدید» چین؛ اهداف، موانع و چالش‌ها»، فصلنامه مطالعات روابط بین الملل، سال نهم، شماره 36، صص 9-42.
جعفری، ع و جانباز، د. 1394. «قدرت نرم و جایگاه چین در نظام جهانی»، فصلنامه سیاست جهانی، دوره چهارم، شماره چهارم، 119-151.
سازمند، ب. 1388. «منطقه‌گرایی اقتصادی در شرق آسیا: آسه آن +3؛ چالش‌ها و فرصت‌ها»، فصلنامه پژوهش‌های تجارت جهانی، شماره 14 و 15، 49-81.
سازمند، ب و ارغوانی ف. 1391. «چالش‌های ژئوپلیتیک منطقه‌ای و دکترین ظهور مسالمت‌آمیز چین»، فصلنامه روابط خارجی، سال چهارم، شماره دوم، صص 145-178.
سجادپور، س.م و آقامحمدی، ز. 1395. «سیاست خارجی ژاپن در آسیای مرکزی»، فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، شماره 93، صص 35-67.
شریعتی نیا، م. 1395. «کمربند اقتصادی جاده ابریشم: زنجیره ارزش چین محور»، فصلنامه روابط خارجی، سال هشتم، شماره سوم، صص 85-113.
دهشیری، م و نشاسته سازان، م. 1395. «راهبردهای سیاست خارجی چین و ژاپن در آسیای مرکزی»، فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، شماره 97، صص 71-101.
عباس زاده، م و رمضانی، آ. 1396 سیاست چین در دریای جنوبی؛ سیاست قدرت و نفوذ دریایی«، فصلنامه سیاست جهانی، دوره ششم، شماره دوم، 59-81.
قنبرلو، ع. 1392. «بنیادهای امنیتی سیاست خارجی چین»، فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره 60، 125-152.
کولایی، آ و تیشه یار، م. 1388. «مطالعه تطبیقی رهیافت‌های امنیت انرژی چین و ژاپن در آسیای مرکزی»، فصلنامه پژوهش‌های جغرافیای انسانی، شماره 71، صص 123-140.
موسوی شفائی، م. 1394. «نسل پنجم رهبران چین و ابتکار کمربند اقتصادی جاده ابریشم»، فصلنامه پژوهش‌های روابط بین الملل، دوره نخست، شماره هفدهم، صص 201-222.
Asian Infrastructure Investment Bank. 2018. Quick Facts, Available at: https://www.aiib.org/en/index.html. (Accessed on: 14/08/2018).
Beretta, S; Berkofsky, A & Zhang, L. 2017. Understanding China Today: An Exploration of Politics, Economics, Society, and International Relations. Switzerland: Springer International Publishing.
Bian, F & Xie, Y. 2016. Geo-Informatics in Resource Management and Sustainable Ecosystem: Third International Conference, China. Berlin: Springer Nature.
Bilgin, M; Danis, H; Demir, E & Can, U. 2017. Country Experiences in Economic Development, Management and Entrepreneurship: Proceedings of the 17th Eurasia Business and Economics Society Conference. Switzerland: Springer International Publishing.
Breuer, J. 2017. Two Belts, One Road: The Role of Africa in China’s Belt & Road Initiative, Cologne: Stiftung Asienhaus, 1-8.
Cai, P. 2017. Understanding China’s Belt and Road Initiative. Australia: Lowy Institute for International Policy.
Cantori, L & Spiegel, S. 1969. “International Regions: A Comparative Approach to Five Subordinate Systems”, International Studies Quarterly, Vol. 13, No. 4, 361-380.
Chin, H & He, W. 2016. "The Belt and Road Initiative: 65 countries and Beyon«, Global Sourcing: Fung Business Intelligence Centre. 1-9.
Cook, M; Suryadinata, L; Izzuddin, M & Hong Hiep, L. 2017. Japan Seeks Stronger Strategic Ties in Southeast Asia, Singapore: ISEAS, No. 5. 1-9.
Dittmer, L & Ngeow, C. 2017. Southeast Asia and China: A Contest in Mutual Socialization. Singapore: World Scientific Publishing.
Djankov, S & Miner, S. 2016. China’s Belt and Road Initiative: Motives, Scope, and Challenges, Washington D. C: Peterson Institute for International Economics, 1-35.
Ghiasy, R & zhou, j. 2017. The Silk Road Economic Belt: Considering security implications and EU–China cooperation prospects. Stockhom: Stockholm International Peace Research Institute(SIPRI), 1-55.
Growth Markets Centre (PWC). 2017. Repaving the ancient Silk Routes: Realising opportunities along the Belt and Road. London: Growth Markets Centre (PwC), 1-77.
Hanggi, H; Roloff, R & Ruland, J 2006. Interregionalism and International Relations. London and New York: Routledge.
Hong Kong Trade Development Council (HKTDC) (2018). Belt and Road Initiative, Country Profile, Available at: https://beltandroad.hktdc.com/en/country-profiles. (Accessed on: 14/08/2018).
Japan Infrastructure Initiative Company Limited. 2017. Announcement of the Incorporation the Open Financial Platform to Provide Support for the Japanese Infrastructure Industry, Available at      http://www.hitachi-capital.co.jp /hc c/english/newsrelease/2017/20170104english.pdf. (Accessed on: 02/12/2017)
Kapila, S. 2014. Japan’s “Asian Security Diamond” Strategic Concept Reviewed. Paper No. 5770, Available at: http://www.southasiaanalysis.org/node/1596. (Accessed on:      02/12/2017).
Larcon, J. 2017. The New Silk Road: China Meets Europe in the Baltic Sea Region: A Business Perspective. Singapore: World Scientific Publishing.
Liu, G. 2017. China Rising: Chinese Foreign Policy in a Changing World. Poland: Palgrave Macmillan.
Mansfield, E & Solingen, E. 2010. “Regionalism”, Annual Review of Political Science, Vol. 13, 145-163.
Miller, T. 2017. China's Asian Dream: Empire Building along the New Silk Road. London: Zed Books.
Ministry of Foreign Affairs of Japan. 2017a. Diplomatic Bluebook 2017: Japanese Diplomacy and International Situation in 2016. Tokyo: MOFAJ.
Ministry of Foreign Affairs of Japan. 2017b. White Paper on Development Cooperation 2016: Japan's International Cooperation. Tokyo: MOFAJ.
New Development Bank (NDB) (2018). NDB in Numbers, Available at: https://www.ndb.int/. (Accessed on: 14/08/2018).
New Development Bank (NDB). 2017. NDB’s General Strategy: 2017 – 2021. ‌Shanghai‌: NDB.
Nishida, Naoki. 2017. Message from CEO: Company Overview, Available at: http://www.japaninfra.com/en/. (Accessed on: 19/11/2017).
Nye, J. 1968. International Regionalism: Readings. Boston: Little, Brown.
Panda, J. 2017. The Asia-Africa Growth Corridor: An India-Japan Arch in the Making, Institute for Security & Development Policy. No. 21. 1-11.
Parks, B; Tierney, M; Dreher, A; Fuchs, A & Strange, A. 2015. Chinese “aid” to Africa: Be careful comparing apples and dragon fruits: Western pundits have a narrative about China’s activities in Africa. But is this narrative true, Available at: http://aiddata.org/blog/chinese-aid-to-africa-be-careful-comparing-apples-and-dragon-fruits. (Accessed on: 06/11/2017).
Reeves, J; Hornung, J & Nankivell, K. 2017. Chinese-Japanese Competition and the East Asian Security Complex: Vying for Influence. London and New York: Routledge.
Ruland, J. 2014. “Interregionalism and International Relations: Reanimating an Obsolescent Research Agenda”, In: Intersecting Interregionalism: Regions, Global Governance and the EU, Francis Baert; Tiziana Scaramagli & Fredrik Soderbaum, Dordrecht, Netherlands: Springer Science+Business Media.
Russett, B. 1967. International Regions and International Systems. Chicago: Rand-McNally.
Sun, J. 2012. Japan and China as Charm Rivals: Soft Power in Regional Diplomacy. Michigan, United States: University of Michigan Press.
Tan, K; Yoong, S; Gopalan, S & Nguyen, L. 2016. 2014 Annual Competitiveness Ranking and Simulation Study for ASEAN-10 and Development Strategies to Enhance Asia Economic Connectivity. Singapore: World Scientific Publishing.
Teriakidis, G. 2017. One belt one road, the new Silk Road: How it will affect shipping. Oslo: DNV GL Company.
United Nations. 2017. Japan's Voluntary National Review Report on the implementation of the Sustainable Development Goals. New York: UN.
Wise, C; Armijo, L & Katada, S. 2015. Unexpected Outcomes: How Emerging Economies Survived the Global Financial Crisis. Washington D. C: The Brookings Institution.
Yoshikatsu, S. 2016. Abe’s Indo-Pacific “Security Diamond” Begins to Shine, Available at:                         http://www.nippon.com/en/column/g00339/. (Accessed on: 23/10/2017)