اخوان المسلمین مصر در قدرت و دلایل ناکامی سیاسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری روابط بین الملل، گروه روابط بین الملل، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استاد گروه روابط بین الملل، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

تحولات جهان عرب بسان یک طوفان قدرتمند شرایط را در بسیاری از کشورهای عربی از جمله مصر دگرگون نمود تا جایی که کمتر محقق و تحلیل گری قادر به پیش بینی دقیق سیر این تحولات بود. در آغاز خیزش در مصر، کمتر تقسیم بندیی از معترضان صورت می گرفت اما با سقوط حکومت حسنی مبارک، گروه های مختلف در اندیشه به دست گرفتن قدرت افتادند. در این میان اخوان المسلمین که باسابقه ترین و سازمان یافته ترین گروه سیاسی-ایدئولوژیک این کشور بود توانست به سرعت بر اوضاع داخلی مسلط شود و با توجه به حمایت های مردمی قدرت را به دست گرفت. در حالیکه، بسیاری از آغاز دوران گذار به دموکراسی توسط اسلام گرایان میانه رو سخن می گفتند، تنها یک سال بعد اسلام گرایان نیز قربانی مطالبات مردمی و نارضایتی داخلی مردم مصر شدند. در این نوشتار به دلایل این ناکامی و تاثیر بازیگران داخلی، منطقه ای و فرامنطقه ای بر سقوط حکومت اخوان المسلمین پرداخته می شود. در واقع این مقاله و دستاوردهای آن می تواند در آیند مسیر راهی برای سایر احزاب و گروهای اسلام گرا در قدرت سیاسی باشد، تا در آینده با بلوغ فکری و الگوی سیاسی کامل تری بتوانند قدرت را به دست بگیرند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Egypt's Muslim Brotherhood in power and political reasons for failure

نویسندگان [English]

  • Hooshang Azizi 1
  • Aliasghar Kazemi 2
1 .
2 .
چکیده [English]

The transformations of the Arab world as a powerful storm transformed the situation in many Arab countries, including Egypt, where less scholar and analyst were able to predict the exact course of these developments.. At the beginning of the uprising in Egypt, protesters took less divided, but with the fall of Hosni Mubarak, the country's different groups were thought to seize power. The Muslim Brotherhood, the country's oldest and most structured soon dominate on the domestic situation and due to popular support to take power. While many of the early transition to democracy by moderate Islamists spoke, only a year later the Islamists of the Egyptian people were also victims of domestic discontent. In fact this article and achievements in the future it could be possible for other parties and groups to Islamist political power, to mature and a more complete model to seize power and retain it. In fact this article and achievements in the future it could be possible for other parties and groups to Islamist political power, to mature and a more complete model to seize power and retain it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Muslim Brotherhood
  • Developments Arabic
  • Internal actors
  • Islamic ideology
  • Justice and Freedom Party
اسدی، علی اکبر 1390. تحولات سیاسی مصر؛ رویکردها و پیامدهای منطقه ای، شماره 4، پژوهشکده تحقیقات راهبردی.
ثقفی عامری، ناصر 1390. جایگاه ارتش در مصر جدید: رویکردها و تحلیل‌ها، مرکز تحقیقات استراتژیک
هلباوی، کمال 1390. آینده سیاسی اسلام گراها، ارتش و خطرات فراروی انقلاب مصر
 
Al-Awadi Hesham 2004. In Pursuit of Legitimacy The Muslim Brothers and Mubarak,1982-2000, Tauris Academic Studies.
Al-Huodaybi, Ibrahim. “Islamism in and after the Egypt,s Revolution”, in Arab Spring in Egypt: Revolution and Beyond, ed. Bahgat Korany and Rabab El-Mahdip, The American University in Cairo.
El-Sherif Ashraf 2014. Egypt Post-Mubarak Predicament, Carnegie Endowment for International Peace.
El-Sherif Ashraf. “The Taifas State,” Egypt Independent, www.egyptindependent.com/opinion/taifas-state.
El-Sherif Ashraf 2013. “What Path Will Egypt,s Muslim Brotherhood Choose?, Carnegie Endowment for International Peace, www.carnegieendowment.org.
Lindsay, Whitfield 2013. The Role of the Muslim Brotherhood during the Egyptian Revolution, Cover page for the project report- 1st semester, BP1.
Reutherfod, Bruce K 2008. Egypt after Mubarak: Liberalism, Islam, and Democracy in the Arab World, Princeton University Press,
Tadros, Mariz 2012. The Muslim Brotherhood in Contemporary Egypt: Democracy defined or confined? New York, Routledge,
Wickham, Carrie Rosefsky 2002. Mobilizing Islam: religion, Activism, and Political Change in Egypt, New York: Columbia Unicersity Press, 2002.
Wickham, Carrie Rosefsky 2012. The Muslim Brotherhood: Evolution of an Islamist Movement, Princeton University Press.
Wickham, Carrie Rosefsky 2013. The Muslim Brotherhood after morci: Can the Brothers Reboot.
Yezid, Sayigh 2012. “Above the State” The Officers Republic in Egypt,” Carnegie Paper, Carnegie Endowment for International Peace.
Zahid, M 2010. The Muslim Brotherhood and Egypt Succession Crisis: The politics of liberalisation and reform in the Middle East, Tauris Academic Studies.شدlamist electocracy"اهای اخوان المسلمین برای ایجاد یک "