تحلیل مناقشات قومی- دینی میان مسیحیان و مسلمانان در شبه جزیره کریمه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه جغرافیای سیاسی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

چکیده

خصوصیات و ویژگی­های فرهنگی در اثرگذاری بر روابط میان گروه­های قومی- دینی در یک کشور و منطقه، نقش و جایگاه با اهمیتی دارند. مناطق گوناگون در جهان، با توجه به وجود شرایط متفاوت جغرافیایی، دارای ساختار متفاوتی از منظر فرهنگی هستند. این مسأله در شبه جزیره کریمه نیز وجود دارد، یعنی با توجه به تفاوت­های فرهنگی اقوام مختلف ساکن در این شبه جزیره، اختلافات قومی- دینی به عنوان یک مسأله چالشی، روابط میان مسیحیان ارتدوکس و مسلمانان تاتار را تحت­الشعاع قرار داده است. جمهوری خودمختار کریمه به طور استراتژیک بخش مورد اهمیت در منطقه­ی ژئوپولیتیکی اوراسیا و قفقاز می­باشد. و همواره مورد توجه روسیه بوده است. در حال حاضر، مردم در جمهوری خودمختار کریمه در یک تجدد دینی، به سر می­برند. تمام گروه­های قومی در شبه جزیره در حال احیاء کردن روحانیت و خودآگاهی ملی- دینی­شان هستند. این مقاله، با رویکرد ژئوپولیتیک اقلیت­ها و ژئوکالچر در قالب نظریه نظام بین­المللی و کشمکش­های قومی به تحلیل موضوع پرداخته است. هدف اصلی این پژوهش تحلیل ویژگی­های قومی- دینی در شبه جزیره کریمه می­باشد. این مقاله به روش کیفی و با رویکرد تحلیل محتوا و با استفاده از منابع کتابخانه­ای و سایت­های اینترنتی به بررسی مناقشات قومی- دینی میان مسیحیان و مسلمانان در شبه جزیره کریمه پرداخته است. نتایج یافته­های پژوهش نشان می­دهد که روابط قومی- دینی میان مسیحیان و مسلمانان با مناقشات، چالش­ها و اختلافاتی همراه است؛ مسیحیان ارتدوکس با تاتارهای مسلمان که از ساکنان اولیه در این شبه جزیره می­باشند روابط خوبی ندارند.   

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Ethnic-Religious Conflicts between Christians and Muslims On the Crimean Peninsula

نویسنده [English]

  • Hojat Mahkouii
Departmant of Political Geography, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran.
چکیده [English]

Characteristics and Cultural Attributes play an Important Role in Influencing the Relations between Ethno-Religious Groups in a Country and Region. Different Regions of the World have a different Cultural Perspective due to the Different Geographic Conditions. This is also the Case in the Crimean Peninsula, due to the Cultural Differences of the Various Tribes Living on the Peninsula, Ethnic-Religious Differences as a Challenge the Relations between Orthodox Christians and Tatar Muslims. The Autonomous Republic of Crimea is Strategically Important in the Geopolitical Region of Eurasia and the Caucasus. And it has always been of Russian Interest. At present, people in the Crimean Autonomous Republic are in a Religious Modernity. All Ethnic Groups in the Peninsula are reviving their National-Religious Clergy and Self-Awareness. This Article analyzes the Issue with the Geopolitical Approach of Minorities and Geochemistry in the form of International System Theory and Ethnic Conflicts. The main Purpose of this Research is to Analyze Ethnic-Religious Characteristics in the Crimean Peninsula. This Paper Studies the Ethnic-Religious Conflicts in the Crimean Peninsula in a Qualitative and Content-based Approach and using Library Resources and Internet Sites. The Findings of the Research show that Ethnic-Religious Relations between Christians and Muslims are accompanied by Controversy, Challenges and Differences; Orthodox Christians do not have Good Relations with the Muslim Tatars, who are the Primary Inhabitants of this Peninsula

کلیدواژه‌ها [English]

  • Crimean Peninsula
  • Geo culture
  • Ethnic
  • Religion
حمدی، ح. 1395. قومیت و قوم‌گرایی در ایران افسانه و واقعیت. تهران: نشر نی، چاپ دوازدهم، 447 ص.
احمدی، ع. 1389. نقش مذهب در گسترش حوزه نفوذ: مطالعه موردی: تشیع در ایران. فصلنامه ژئوپلیتیک،، بهار، 6 (1): 74-37.
امیراحمدیان، ب. 1391. جغرافیای کامل قفقاز. تهران: انتشارات سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، چاپ اول،
امیراحمدیان، ب. 1387. بحران گرجستان: طرف‌های درگیر، علت‌ها و پیامدها. ماهنامه اطلاعات سیاسی- اقتصادی، مهر و آبان، 22 (1 و 2): 103-86.
برادن، ک.، شلی، ف. 1383. ژئوپلیتیک فراگیر. ترجمه علیرضا فرشچی و حمیدرضا رهنما، تهران: انتشارات دافوس، چاپ اول، 400 ص.
پوراحمد، آ. 1386. قلمرو و فلسفه جغرافیا. تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، 376 ص.
پیشگاهی‌فرد، ز. 1386. فرهنگ اصطلاحات جغرافیای سیاسی. تهران: انتشارات انتخاب، چاپ اول، 825 ص.
حافظ‌نیا، م. 1385. اصول و مفاهیم ژئوپلیتیک. مشهد: انتشارات پاپلی، چاپ اول، 400 ص.
حیدری، غ. 1383. ژئوپلیتیک فرهنگی یا ژئوکالچر. مجموعه مقالات نخستین کنگره علمی انجمن ژئوپلیتیک ایران، 29 اردیبهشت، تهران، ص 194.
دهشیار، ح. 1393. گسل‌های داخلی، تنیدگی‌های تاریخی، منطق ژئوپلیتیک قدرت و رویاروی برای شبه جزیره کریمه. فصلنامه پژوهش‌های راهبردی سیاست،2 (9): 201-179.
رستمی، م. 1393. بحران اوکراین، زمینه‌های منطقه‌ای و پیامدهای فرامنطقه‌ای. فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز،1 (85): 65-35.
شوتار، س. 1386. شناخت و درک مفاهیم جغرافیای سیاسی. ترجمه سیدحامد رضیئی، تهران: انتشارات سمت، چاپ اول، 275 ص.
شیخ‌غفوری، 1382. تاتارهای تبعید شده کریمه. فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، سال یازدهم، 41 (3): 276-273.
عبدی، ع. 1392. اهمیت ژئوپولتیکی شبه‌جزیره کریمه برای بازیگران. سایت مرکز بین‌المللی مطالعات صلح، اسفند
فیشر، آ. 1376. تاتارهای کریمه. ترجمه الهامه مفتاح، مجله ایران شناخت، 1 (4): 162-133.
قاسمی، ف. 1389. مدل ژئوپلیتیکی امنیت منطقه‌ای: مطالعه موردی خاورمیانه. فصلنامه ژئوپلیتیک، تهران: انتشارات سازمان جغرافیایی، 6 (2): 94-57.
کرنگ، م. 1383. جغرافیای فرهنگی. ترجمه مهدی قرخلو، تهران: انتشارات سمت، چاپ اول، 272 ص.
کوزه‌گرکالجی، و.­ 1387. نگاهی به بحران اوستیای جنوبی و هجوم روسیه به گرجستان. ماهنامه اطلاعات سیاسی- اقتصادی، مهر و آبان، 23 (1 و 2): 122-104.
کولایی، آ.، حسینی، م. 1391. هویت سه‌گانه تاتارها؛ اسلامی، تاتار و روس. فصلنامه سیاست، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، 4 (42): 105-91.
گلی‌زواره، غ. 1372. تاتارهای مسلمان. مجله پاسدار اسلام، اسفند، (147): 45-40.
مجتهدزاده، پ. 1381. جغرافیای سیاسی و سیاست جغرافیایی. تهران: انتشارات سمت، چاپ اول، 382 ص.
میرحیدر، د. 1386. مفاهیم بنیادی در جغرافیای سیاسی. تهران: انتشارات سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، چاپ اول، 74 ص.
وثیق، ج. 1386. مسلمانان اوکراین. فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، سال شانزدهم، دوره چهارم، 60 (4)، 268-263.
هاروی، د. 1386. نئولیبرالیسم تاریخ مختصر. ترجمه محمد عبدالله‌زاده، تهران: انتشارات اختران، چاپ اول، 320 ص.
Chervonnaia, S. 2008. Islam and Christianity in the Crimea: a Dialogue or ‘Clash of Civilizations’. Avdet, No. 5, 4 February.http://www.ca-c.org.  
Chervonnaia, S. op. cit. 2009. Shtormovoe preduprezhdenie, ”Krymski yobozrevatel, No.48, 27 November
Muzaffarli, Nazism. 2011. Central Asia and the Caucasus, Guam: from a Tactical Alliance To Strategic Partnership, Journal of social and political studies, 3-4 (51-52). http://www.ca-c.org.
Marxsen, Christian. 2014. The Crimea Crisis, An International Law Perspective; http://www.zaoerv.de © 2014, Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht.
Ukomi, Macaulay Peter. 2017.Nigerian Federalism, Boundaries across Ethnic Lines: Trapped Majority and Stranded Minority Since 1960; Research Journal of Humanities, Legal Studies & International Development Hard Print:2536-6564 Online:2536-6572 Vol.2,No. 1 April,                                 http://nationalpolicybrief.org/journals/international-scientific-research-consortium-journals/research-jrnl-of-humanities-legnl-of-humanities-legal-studies-intl-de al-studies-intl-dev-vol2-no1-april.
V.E. Gregorian's. 2008. Kvoprosu o go sudarstvenno confessional’ nykhotnosheniakh v Ukraine I ARK, Supplement to the Kareem skiyarkhiv journal, Simferopol.
www.wikipedia.com