نقش و جایگاه سیاست خارجی در توسعه اقتصادی ژاپن(1995-1945)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه یاسوج

2 دانشجوی دانشگاه یاسوج

چکیده

توسعه و افزایش ثروت همواره دغدغه اصلی دولت هایی محسوب می شود که تحت غلبه نخبگان و رهبران توسعه گرا شکل گرفته اند. رهبران این کشورها بخوبی به این مسئله واقف هستند که بی توجهی به امر توسعه اقتصادی و اجتماعی و مؤلفه های آن در آینده می تواند خطرات جدی بر امنیت ملی آنها داشته باشد. بر اساس تجارب جهانی، بدون ارتباط با دنیا، توسعه و افزایش ثروت ملی امکان پذیر نیست. بر این اساس هدف پژوهش حاضر این است که نقش سیاست خارجی را در توسعه اقتصادی ژاپن پس از جنگ جهانی دوم بررسی کند. در این راستا، سؤالی که مطرح می شود این است که نقش سیاست خارجی در توسعه اقتصادی ژاپن پس از جنگ چیست؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت که سیاست خارجی ژاپن در پیشبرد توسعه و افزایش ثروت این کشور نقش کلیدی و بسترساز داشته است. از این جهت بدون در نظر گرفتن رویکرد اقتصادی در سیاست خارجی، توسعه در ژاپن اتفاق نمی افتاد. یافته های پژوهش نشان می دهد سیاست خارجی ژاپن با اولویت قائل شدن برای منافع اقتصادی در ارتباط با دول دیگر، کمک به جذب سرمایه های خارجی، نگاه صادرات محور و ایجاد روابط با کشورهایی که نقش اقتصاد مکمل را برای اقتصاد ژاپن دارند، نقش بی بدیلی در توسعه اقتصادی ژاپن ایفا کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role and Status of Foreign Policy in Japan's Economic Development(1945-1995)

نویسندگان [English]

  • Ali bagheri dolatabadi 1
  • mohammad malekifar 2
1 Member of Department of Political Science- yasouj university
2 PH.D Candidate in yasouj university
چکیده [English]

The development and increase of wealth is always the main concern of states that are based on democracy and people's opinion. The leaders of these countries are well aware that ignoring the development and its components can have serious risks to their country national security in the future. Based on global experiences, it is not possible to develop and increase national wealth without communication with the world. Accordingly, the purpose of this study is to examine the role of foreign policy in the development of Japan after World War II. In this regard, the question that arises is: What is the role of Japan's foreign policy in development of this country after World War II? In response to this question, the research hypothesis points to this issue that Japan's foreign policy has played a key role in promoting its country's wealth development. Therefore, development was not taking place in Japan, regardless of the economic approach in foreign policy. Research findings show that Japan's foreign policy has played a significant role in Japan's economic development by giving priority to economic interests in relation to other states, helping to attract foreign investment, export-oriented look and building relationships with countries that have a complementary role for the Japanese economy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Japan's Development oriented Foreign Policy
  • Economic Diplomacy
  • Economic Development
ام اینلا، بالید (۱۳۸۸)، «ژاپن: رویه و دامنه سیاست خارجی نسبت به آفریقا» در: اولف انگل و گوری رأی اولسون، آفریقا و کشورهای شمال (بین جهانی شدن و به حاشیه رفتن)، ترجمه احمد بخشی، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین الملل.
اولدفادرفیلیشیا، جومور و لیونگستون، جون (۱۳۷۵)، شناخت ژاپن، ترجمه احمد بیرشک، تهران: انتشارات خوارزمی.
بخشی، احمد (۱۳۸۹)، «بررسی روابط‌خارجی ژاپن و آفریقا از کمک‌های توسعه‌ای تا همکاری‌های چند جانبه و بین المللی»، مطالعات آفریقا، شماره ۲۲، صص ۱۵۸-۱۰۱.
پوراحمدی، حسین و دیگران (۱۳8۹)، دیپلماسی نوین: جستاری در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، تهران: انتشارات وزارت امور خارجه.
صالحی، جواد (۱۳74)، «سیاست خارجی ژاپن در خلیج فارس»، فصلنامه مطالعات خاورمیانه، شماره 7، صص 1076-1061.
صدریا، مجتبی (۱۳78)، «ژاپن، آمریکا و شرق آسیا»، فصلنامه سیاست خارجی، سال 22، شماره 4، صص 157-133.
صدیقی، کورس (۱۳65)، «درس‌هایی از سیاست حمایتی ژاپن در دوره بعد از جنگ»، گزیده مسائل اقتصادی- اجتماعی، شماره 59، صص 21-3.
طباطبایی، سیدعلی (۱۳8۸)، «بایسته‌های دیپلماسی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران در عصر جهانی شدن»، فصلنامه مطالعات سیاسی، سال دوم، شماره 5، صص 146-125.
علیپور تهرانی، بهزاد (۱۳72)، مکانیزم ارتباطی دولت و بخش خصوصی و ظهور بنگاه‌های عظیم صنعتی و بازرگانی در ژاپن، تهران: چاپ و انتشارات وزارت امورخارجه.
کاظمی، علی اصغر (۱۳73)، روابط بین‌الملل در تئوری و عمل، تهران: نشر قومس.
گیلپین، رابرت و جین ام. گیلپین (1392)، اقتصاد سیاسی جهانی: درک نظم اقتصاد بین‌الملل، ترجمه مهدی میرمحمدی و دیگران، تهران: تدبیر اقتصاد.
گواهی، عبدالرحیم (۱۳68)، «سیاست خارجی ژاپن در خلیج فارس»، مجموعه مقالات سمینار بررسی مسائل خلیج فارس، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امورخارجه.
محب علی، قاسم (۱۳88)، «تحول در استراتژی امنیت ملی ژاپن»، فصلنامه سیاست خارجی، سال 23. شماره 1. صص 222-201.
وزارت امورخارجه (۱۳79)، کتاب سبز کشور ژاپن، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امورخارجه.
Akihiko, Tanaka (2000), "Domestic Politics and Foreign Policy", In: Inoguchi Takashi and Purnendra Jain, Japanese Foreign Policy Today, New York: Palgrave.
Appandorai, A. (1992), Nation Interests and Indian’s Foreign Policy, Delhi: Kalinga Publications.
Baily, David and Other (2007), Crisis or Ricovery in Japan, New York: Elgar.
Baranay, P. (2009), "Modern Economic Diplomacy", Available at: http:// www.1v/ni/baranay pavol eng1.pdf
Bayne, N. and S. Woolcock (2010), The Economic Diplomacy, Decision-Making and Negotation in International Economic Relation, London: Routledge.
Cooney. Kevin J. (2002), Japan Foreign Policy Maturation, New York: Routledge Publications.
Cowling, Keith and Philip R. Tomlinson (2002), ''Revisiting the Root of Japan’s Economic Stagnation'', International Review of Applied Economics, Vol. 16, No. 4, pp.373-390.
Drysdale, Peter and Shiro Armstrong (2014), "Japan’s Foreign Economic Policy Strategies and Economic Performance", Working Paper Series, No.340, Center on Japanese Economy and Busines, Available at: www.gsb.columbia.edu/cjeb/research
Drysdale, Peter (1088), International Economic Pluralism: Economic Policy in East Asia and the Pacific, Sydney: Allen & Unwin.
Edström, Bert (1992), “Yoshida Shigeru and the Foundation of Japan’s Postwar Foreign Policy,” Stockholm University, Center for Pacific Asia Studies, Working Paper 26.
Edström, Bert (2011), Japan’s Foreign Policy in Transition: The Way Forward for Japan as an International Actor in a World in Flux, Sweden: The Central Asia-Caucasus Institute.
Ekanayake E. M. and Dasha Chatrna (2010), "The effect of foreign aid on economic growth in developing countries", Journal of International Business and Cultural Studies, Available at: https://www.researchgate.net/publication/255605340_The_effect_of_foreign_aid_on_economic_growth_in_developing_countries
Endo, Mitsugi (2016), " From “Reactive” to “Principled”: Japan’s Foreign Policy Stance toward Africa", Japan’s Diplomacy Series, available at: https://www2.jiia.or.jp/en/pdf/digital_library/japan_s_diplomacy/160330_Mitsugi_Endo.pdf
Feder, Gershon (1982), "On Exports and Economic Growth", Journal of Development Economics, Vol. 12, pp. 59–73.
Gilpin, R. (1987), The Political Economy of International Relations, Princeton University Press.
Hook, Glenn D. and Other (2001), Japan’s International Relation, London: Routledge Publications.
Hughes, Christopher W. (2014), Japan’s Foreign Security Relations and Policies, The Oxford Handbook of the International Relations of Asia.
Japan Export Information Center (1994), Destination Japan: A Business Guide for the 90’s, Available at: https://www.hisgo.com/us/destination-japan/
Jetro (2016), Jetro: About us, Available at: https://www.jetro.go.jp
Jetro (2018), Jetro: About us, Available at: https://www.jetro.go.jp
Johnson, Chalmers (1982), Mitti and the Japanese Miracle the Growth of Industrial Policy: 1925-1975, Stanford: Stanford University Press.
Melissen, John (2005), The New Public Diplomacy, London: Palgrave Publication.
Miagy, Yukiko and Anoushiravan Ehteshami (2015), The Emerging Middle East-East Asia Nexus, London: Routledge Publications.
Nakamura, Takafusa and Odaka Konosuke (2003), The Economic History of Japan: 1600-1990, London: Oxford University Press.
Nester W.R. (1990), "Japanese Neo-mercantilism: Policies", In: Japan’s Growing Power over East Asia and the World Economy: Ends and Means, Palgrave Macmillan, London.
Paprzycki, Ralph and Kyoti Fukao (2011), Foreign Direct Investment in Japan, London: Combridge Publications.
Payne, Richards (1987), "Japan-South Africa Policy: Political Rhetoric and Economic Reality", African Affairs, Vol. 85, No. 343, PP: 167-178
Petroleum Association of Japan (2013), Petroleum Industry in Japan, Available at: http://www.paj.gr.jp
Potter, David M. (2008), Evolution of Japan’s Postwar Foreign Policy, Available at: https://pdfs.semanticscholar.org/c8b3/c976c63fb0775149c14e633370723b0b333e.pdf
Pyle, Kenneth B. (1988), “Japan, the World, and the Twenty-first Century,” in Takashi Inoguchi and Daniel I. Okimoto (eds), The Political Economy of Japan: The Changing International Context, Volume 2, Stanford: Stanford University Press.
 Rana, Kishan (2007), Economic Diplomacy: The Experience of Developing Countries, Available at: www.cuts-citee.org/cds03/pdf/cds03-session1-02.pdf
Schmid, Ralph (1990), Technology in Japan, London: Springer Publications.
Söderberg, Marie (1996), “Japanese ODA: What Type for Whom and Why,” in: Marie Söderberg, ed., The Business of Japanese Foreign Aid: Five Case Studies from Asia, London and New York: Routledge.
Söderberg, Marie (2011), "Japanese ODA and Initiatives for Peace Building", In: Bert Edström, Japan’s Foreign Policy in Transition: The Way Forward for Japan as an International Actor in a World in Flux, Sweden: The Central Asia-Caucasus Institute.
Special Report Japan (1989), Middle East Economic Digest (MEFD), 22 December 1989, Available at: https://www.meed.com/
Tsuneo, Akaha (2000), "U.S.-Japan Relations in the Post-Cold War Era: Ambiguous Adjustment to a Changing Strategic Environment", In: Inoguchi Takashi and Purnendra Jain, Japanese Foreign Policy Today, New York: Palgrave.
Yasutomo, Dennis (1986), The Manner of Giving: Strategic Aid and Japanese Foreign Policy, Lexington: Lexington Books.
Yoshida, Shigeru (1961), The Yoshida Memoirs: The Story of Japan in Crisis, London: Heinemann.